fbpx

Публикации

Заповед за незабавна защита

Достатъчно условие за образуване на производство по ЗЗДН е молба (искане)  за издаване на заповед за незабавна защита

Тази молба следва да съдържат данни за пряка и непосредствена последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице.

В производството по ЗЗДН е предвидена сравнително бърза гражданска процедура за случаите на домашно насилие

Това е производство – съдебното администриране, но то наподобява бързото гражданско производство.

Какво представлява Заповедта ?Заповед за незабавна защита

Разпоредбата на чл.18 от ЗЗДН предвижда прилагането на ускорена процедура за издаване на Заповед за незабавна защита.

Районният съд в рамките на съдебно производство, в закрито съдебно заседание, без призоваване на страните, издава Заповед за незабавна защита

Тази Заповед се издава за срок до 24 часа от получаването на молбата или искането, която се връчва на страните и се изпраща служебно

Връчването се осъществява чрез служители на Районно полицейско управление по адрес на извършителя.

След като е издадена вече заповед за незабавна защита, с предвидените в която мерки е гарантирана сигурността на жертвата.

В този случай Районен съд насрочва открито съдебно заседание в срок до 30 дни.

Така, докато се издаде Заповед или съответно до отказа на съда за издаването й, интересите на жертвата са защитени и гарантирани с мерки по ЗЗДН.

Възможностите, които дава тази ускорена процедура, бързината и достъпността, с които лесно може да бъде постигната ефективна защита на пострадалото лице, са нейното голямо предимство.

Гъвкавостта и се изразява и в широкия кръг лица, различните мерки, които могат да бъдат предвидени в зависимост от особеностите на всеки конкретен случай.

Особености на Заповедта Заповед за незабавна защита

От друга страна, предвидената в ЗЗДН процедура е алтернатива, която не препятства жертвата да търси  защита на своите права по наказателно правен ред.

В закона изрично е постановено, че отговорността по този закон не изключва гражданската и наказателната отговорност на извършителя.

Издаването на заповедта предхожда издаването на Заповед по чл.15 ЗЗДН и не е свързано с друго по вид съдебно производство.

Компетентен да издаде заповед за незабавна защита е районният съд по настоящия адрес на пострадалото лице, или районният съд по местонахождението на районното полицейско управление, на чиято територия е потърсена защитата.

Заповедта за незабавна защита се издава до 24 часа от получаване на молбата или искането;

Кръг от лица попадащи в обхвата на ЗЗДН

Искане за издаване на заповед може да подадат следните лица:

– всяко лице, чийто живот или здраве са изложени на пряка и непосредствена последваща
опасност, пострадало от домашно насилие, извършено от: съпруг или бивш съпруг;

лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство; лице, от което има дете;

възходящ; низходящ; брат или сестра;
роднина по сватовство до втора степен;

настойник, попечител или приемен родител.

– директора на дирекция „Социално подпомагане“;
– брат или сестра, или лице, което е в родствена връзка по права линия без ограничения с пострадалото лице.

В случай на нужда от помощ, моля обърнете се към кантората за издаване на нужните документи на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg 

Как да потърсите защита при насилие у дома?

Домашно насилие представляват такива действия, когато един член на семейство, настоящ или бивш партньор се опитва да упражнява насилие или оказва психически тормоз върху другия партньор или член на семейството. Домашното насилие се извършва от и спрямо лица, които се намират в родствена връзка или във фактическо съпружеско съжителство. Може да се отнася за насилие на един от съпрузите спрямо другия, когато се намират в брачна връзка, родител върху дете, но също и на партньор върху партньор, когато лицата нямат сключен брак. Домашно насилие може да се наблюдава и при лица, които споделят общ дом, например между съквартиранти.

Какви форми има домашното насилие ?

Домашното насилие има различни форми на проява. Може да се изразява във физическо насилие, сексуално малтретиране, психическо малтретиране, заплашване, сплашване, икономическо лишаване, в това число и заплахи за насилие.

Как може да получите защита?

В зависимост от конкретния случай, лицето търсещо защита може да се обърне към различни институции. Когато жертвата се нуждае от налагане на спешни мерки за закрила, например при заплахи за убийство, нанасяне на побой, сексуално малтретиране и други, следва да се обърне към районното управление на МВР. Налагането на защитни мерки може да се осъществи и от районния съд по постоянния или настоящия адрес на жертвата,

Какви мерки за ограничаване на домашно насилие се прилагат ?

мерките, които може да наложи съдът са: задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие; отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда; забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда; временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето; задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми; насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване. Изброените мерки се налагат за определен срок, чрез подаване на молба до съда.

В какъв срок може да се потърси помощ ?

Молбата до съда се подава до един месец от акта на домашно насилие. Това означава от датата на извършването на самото насилие над жертвата.

Как се доказва домашно насилие?

За да получи каквато и да е защита от съда при подаване на молба за налагане на мярка, лицето трябва да докаже, че е жертва на домашно насилие и върху него е осъществено действително такова. Човек може да се обърне към лекар, който писмено да удостовери наличието на увреждане или следи от насилие. Намирането на свидетели, които да потвърдят осъществения психически или физически тормоз също би помогнало в защитата на пострадалия. Съседът, колежката, а дори и децата – когато едно трето лице потвърди твърденията на жертвата, увеличават шансовете за получаване на по-голяма защита.