fbpx

Публикации

Oспорване клауза в банков договор ?

Всички условията за връщане на суми по банков договор следва да бъдат ясно и недвусмислено определени, но често се стига до oспорване клауза в банков договор ?

При подписването на един договор за банков кредит или влог е изключително важно изясняването на всички условия по този кредит.

Клаузите са неравноправни, съобразно критериите на чл.143 ЗЗП, че са допуснати груби нарушения на принципа за установяване на фактите.

Практиката на търговците, които предоставят кредити и най-вече на банковите институции, е да изготвят предварително бланкови договори с общи условия, върху съдържанието на които потребителят не може да влияе и с което, на практика, се оказва принуден да се съгласи.

Обичайно общите условия са изготвени изцяло в интерес на кредитора (банката) и по тяхна сила потребителят се оказва в по-неизгодно положение.

Това може да доведе до ситуации, в които вноската по договора за кредит се увеличава и това води до невъзможност за пълното й погасяване.

В договора е възможно да са поместени и клаузи, предоставящи на кредитора възможност едностранно да повишава лихвения процент, както и много други, които противоречат на закона, на добрата търговска практика и на добросъвестността.

В преобладаващата част от гореизброените случаи са налице неравноправни клаузи в договорите, които не са уговорени индивидуално с всеки потребител, а са изготвени предварително от дружеството-кредитор.

В клаузите на договора трябва да бъде записано ясно на разбираем език възможностите, при които банката може едностранно да измени.

В частност това са въпроси относно размер на договорената възнаградителна лихва по договора, срок или тежести по договора или др.Oспорване клауза в банков договор ?

Съгласно чл. 146 ал.1 ЗЗП неравноправните клаузи в договорите са нищожни, освен ако са уговорени индивидуално.

Съгласно ал.2 на чл. 146 ЗЗП не са индивидуално уговорени клаузите, които са били изготвени предварително.

Проблемът в този казус е че потребителят не е имал възможност да влияе върху съдържанието им

Най-конкретния пример за това е в случаи на договор при общи условия.

Кой клаузи в банков договор са неравностойни?

Неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е всяка уговорка в негова вреда, която не отговаря на изискването за добросъвестност.

Най-често това са договори, който водят до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца и потребителя.

Това са клаузи в договорите с които се предоставя възможност за преценка да повиши размера на лихвите.

Тези клаузи водят до увеличаване на тежестта по кредита, като законът ги определя като неравноправни.

Като неравноправни, то тези клаузи са нищожни. Те не пораждат правно действие в отношенията между банката и кредитополучателя.

Платеното в повече от потребителя след едностранното изменение на размера на лихвата от банката е платено без правно основание.

Може да се стигне до надлежно оспорване клауза в банков договор ?

Всеки може да иска от съда да прогласи клаузата в договора за нищожна

Това се случва, чрез оспорване клауза в банков договор ?

Той може да поиска осъждане на банката да върне сумата, представляваща надвзетите плащания по завишения размер на лихвата.

Тези вноски са предварително определени съобразно договорения погасителен план. Oспорване клауза в банков договор ?

Следва да се изяснят обективните критерии, от които зависи правото на банката да увеличи лихвения процент.

Съдебната практика също определя наличието на задължителни предпоставки, при които е налице неравноправна клауза. Те са:

  • Клаузата да не е индивидуално уговорена;
  • Да е сключена в нарушение на принципа на добросъвестността;
  • Да създава значителна неравнопоставеност между страните относно правата и задълженията – съществено и необосновано несъответствие между правата и задълженията на страните;
  • Да е сключена във вреда на потребителя;

Как се оспорва клауза в банков договор ?

Значителна част от тези клаузи в договорите за потребителски кредит не са прецизно формулирани.

В тях са посочени абстрактни и субективни критерии за изменение, които потребителят не разбира.

Често пъти договорите се изготвят с цел желанието да увеличи размера на лихвите по кредита едностранно от банката.

Българската народна банка повиши основния лихвен процент (ОЛП) и от 1 октомври 2022г. той става 0.49%. Това е най-високото му ниво от месеците около финансовата криза – през декември 2009 г. той бе 0.55%.

С увеличаването на основния лихвен процент обаче ще се увеличи законната лихва за забава, която се формира като сбор от ОЛП и 10 пункта. Така от 10% в момента лихвата за забава ще се увеличи на 10.49%.

Затова когато банката увеличи лихвите или въведе нови такси за печалба или покрива загуби, потребитрелят следва да предприеме защита пред съд.

За допълнителна информация, се обърнете за консултация на тел. 0897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg

Кои клаузи в договора са неравноправни ?

Общата уредба на неравноправните клаузи в договорите за кредит се намира в чл. 143 от Закона за защита на потребителите, който въвежда изискванията на Директива 93/131 в нашето право. Според него „неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е уговорка в негова вреда, която не отговаря на изискването за добросъвестност”.

Как да разпознаем неравнопоставени клаузи в Договор ?

Това са клаузи в договори, с които се предоставя възможност на банка по своя субективна преценка да повишава едностранно първоначално договорения размер на лихвите, са неравноправни по смисъла на чл. 143 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Като неравноправни, то тези клаузи са нищожни и изначално не пораждат правно действие в отношенията между банката и потребителя.

Как се оспорват неравнопоставени клаузи в Договор ?

Потребителят може чрез съдебен иск да поиска от съда да прогласи клаузата в договора за нищожна и да иска осъждане на банката да върне сумата, представляваща надвзетите плащания по повишения размер на лихвата.

Кой може да поиска отмяна на неравнопоставени клаузи в Договора ?

Всеки засегнат от тези клаузи потребител има право да предяви иск по специален закон за да иска да бъдат отменени тези клаузи чрез Съдебно решение, с което ще бъде намалена увеличената лихва или върнати неправомерно събрани суми по Договор с банката.