fbpx

Публикации

Какво представлява съдебната делба ?

В практиката често се случва, собствеността върху делба на неподеляем имот или няколко недвижими имоти да принадлежи на няколко лица. В този случай между собствениците възникват отношения на съсобственост. Какво представлява съдебната делба ?

Видовете делба на недвижимият имот са договорна делба и съдебна делба на недвижимия имот.

Честият въпросът, който клиентите ни задават е относно образуването на съдебно дело за делба на съсобствен недвижим имот е Какво представлява съдебната делба ?

Един от инструментите за ликвидиране на съсобствеността между няколко лица  е образуването на гражданско дело за съдебна делба на съсобствен неподеляем имот.Какво представлява съдебната делба ?

С образуването на дело за съдебна делба се прекратява съсобствеността

Всеки съсобственик получава при образуваното дело за делба реална,вместо идеална част. 

Собствеността върху недвижим имот може да се притежава както от едно, така и от няколко лица.

Важна последица от образуваното гражданско дело за съдебна делба на неподеляем имот е, че се прекратява съсобствеността

Всеки съсобственик получава реална собственост или парична равностойност на притежаваната част. 

Колко са фазите на делбата ?

При прекратяване и ликвидиране на съществуващата съсобственост чрез гражданско дело за съдебна делба на неподеляем имот, разделянето на собствеността преминава през няколко фази.

Най-общо фазите на делбата са две.  Първа фаза обхваща т.нар. допускане на делбата по чл. 341 ГПК.

Втора фаза – уравняване направени разходи в производството и прехвърляне на идеалните части към един собственик.

В съдебната зала при образуване на гражданското дело за съдебна делба на съсобствен недвижими имот, предявеният иск за делба е с правно основание чл.34 ЗС.

Съдебният иск по гражданското дело за съдебна делба на неподеляем имот е конститутивен.

Този съдебен иск за делба на недвижим имот по чл. 34 ЗС може да се предяви от всеки един от съсобствениците на имота

Съсобственикът, завел  като ищец гражданско дело за съдебна делба на недвижим имот, може да поиска от Районният съд по местонахождението на имота, съдебна делба на съсобствен имот или вещ.Какво представлява съдебната делба ?

След като вече е била проведена доброволна делба за разделяне на ссъсобствеността, образуването на гражданско дело за съдебна делба е недопустимо.

В този случай, искът по образуваното гражданско дело за делба на неподеляем недвижим имот ще бъде отхвърлен.

Това е така след като съсобствеността вече е била разделена.

Идеалните части на всички съсобственици следва да са разделени и превърнати в реални имоти. 

Законът ясно и точно е разписал цялата процедура по гражданското дело за съдебна делба на неподеляем недвижим имот.

Крайната цел на предявеният иск по гражданското дело за съдебна делба е да се прекрати съсобствеността.

След приключване на гражданското дело за съдебна делба на недвижим имот, същият да бъде надлежно изнесен на публична продан.

Това се случва чрез продажба от страна на ЧСИ по реда на ГПК

След извършването на публичната продан, получената сума следва да бъде разделена съобразно делбените квоти на отделните съделителите

Предпоставки за предявяване на иска за делба на неподеляем имот

Законът определя отделните предпоставки при предявяване на отделните искове за делба в процеса на разделянето на съсобствени имоти между страните.

Правен интерес от предявяването на иск по гражданско дело за съдебна делба на неподеляем имот по чл. 34 ЗС има всеки един от съсобствениците.

За допълнителна информация и справки, молим обърнете се към нас на телефон + 359 897 90 43 91.

Можете да изпратете Вашето запитване на info@lawyer-bulgaria.bg

Колко продължава дело за делба ?

В зависимост от сложността на казуса, подготвеността на страните и натовареността на съда, т.нар. съдебна делба на недвижим имот в съдилищата продължава няколко месеца. Това не е обикновено производство, а има особен характер, поради което същото е условно разделено на няколко (две) фази. В първата фаза Районният съд следва да определи съделителите и размера на техните дялове и делбени квоти. Във втората фаза на делбата се разпределят направените разходи, затова и тя условно се нарича „уравняване по сметки“

Кой следва да участва в съдебната делба ?

Съдебната делба е задължителна за всички съсобственици. В това число в нея следва да участват и онези от тях, които не желаят. Когато искът бъде заведен, съсобствениците нямат друг избор освен да упълномощят адвокат, надлежно да ги представлява в производството пред Районен съд.

Колко фази има съдебната делба ?

Производството по съдебна делба пред Районен съд протича в две условно разделени фази. При образуването на делото започва първата фаза, в която следва да се определеят кои страни участват т.е. кои са съделителите, имащи право да се легитимират в процеса и какъв е размерът на техните делбени дялове (квоти).
Втората фаза на делбеният процес започва с т.нар. уравняване по сметки – т.е. разпределение на извършените разходи, в хода на съдебното производство.
Всяка една отделна фаза, завършва със постановяване на Съдебно решение, което подлежи на инстанционен контрол до ВКС.