fbpx

Публикации

Съдебни дела срещу банка

В много случаи при сключени Договор за отпуснати от банка кредити се стига до образуване на съдебни дела срещу банка.

Всеки кредитополучател, поръчител по Договор, солидарен длъжник може да заведе дело и да му бъде издаден съдебен документ.

Условия за оспорване на договоритеСъдебни дела срещу банки

Много често се оказва, че не дължите суми, претендирани от Банката, тъй като в повечето случаи се прилагат неравноправни клаузи по сключените договори като:

  • неправомерно Банката е завишила лихвата по кредита ви,
  • неправомерно Банката Ви начислява такси и разноски, които Вие не дължите;
  • Банката Ви отпуска кредита в една валута, а търси връщане от Вас в друга валута.
  • договорът или отделни клаузи от него не са Ви предоставяни в отношения с  Банката.

Всеизвестен факт е, че всички банки не позволяват да се променят клаузи от договорите за кредит.

Условията за кредит са предварително разработени и се предоставят на кредитополучателите в готов вид с уговорката или да бъде подписан, така както е представен или кредит не се отпуска.

По този начин на кредитополучателя не се предоставя никаква възможност за свобода на договаряне.

На следващо място, задължението Ви към Банката може да е погасено по давност и Вие да не дължите нищо от претендираните суми, но тъй като давността не се прилага служебно, Вие трябва да възразите в съда по образуваното дело срещу Вас.

Част от сключените вече Договори за банков кредит не могат да бъдат променяни.

Търговските банки успяват да наложат промените при Договорите за банков заем или влог, чрез промяна на Общите условия.

Голяма част от пострадалите по Договорите за кредит и влог констатират промени в условията, чрез промяна от Банката.

Съдебни дела срещу банки

Голяма част от клиентите, които са сключили такива договори са довели до значителни финансови загуби при погасяване на своите задължения.

Кантората работи активно и обслужва множество клиенти за сключване на договори с търговските банки.

След последни промени в законодателството напоследък бе променена порочната търговска практика на търговските банки.

Премахнато бе правилото едностранно и без знанието на кредитополучателите, търговските банки да променят условията по сключени от тях Договори за заеми или ипотечни кредити.

Държим да отбележим, че едва ли има граждански или търговски договор, който да не съдържа клауза за неустойка или за лихва при забава.

В Договора за банкова сметка е възможност при неизпълнение на условията се уговаря съответната неустойка.

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ СРЕЩУ БАНКА

Съгласно закона, по искане на кредитора, съдът издава Изпълнителен лист и Заповед за незабавно изпълнение.

Не бе промена порочната практика, отделните търговски банки  да представят писмено извлечение от счетоводните си книги, в което излагат единствено констатации за размера на дълга.

След предоставянето на формални писмени доказателства, съдът приема тези данни за верни, без да ги проверява.

Издаването на Изпълнителен лист е основание за начало на изпълнителното производство.

С него се налагат обезпечителни мерки – запор на банкови сметки и възбрана върху недвижимото имущество на длъжника.

Всичко това поставя позицията на длъжниците- отсъствие в чужбина, болест или временна нетрудоспособност – безработица

Търговските  банки имат практика да принуждават клиенти да включват близки и познати като солидарни или ипотекарни длъжници и поръчители.

Веднага щом заемът или ипотечният кредит изпаднат в т.нар.“просрочение“, СЛЕД издаването на Заповед на изпълнение се  открива правната възможност да се образува и т.нар. изпълнително дело пред ЧСИ.

От там нататък биха могли да бъдат налагани както Запори на средства по сметки и възнаграждения, заплати и сметки и възбрана.Съдебни дела срещу банки

Лихва и неустойка за забава

Характерна особеност, за която следва да споменем е т.нар. договорната лихва за забава.

В съвременният динамичен живот съдилищата работят с термина  „лихва за забава“, което се различава от „неустойка за забава“.

Същественото, което можем да посочим е, че неустойката е лихвоносна

Лихвата – не се капитализира, освен между търговци, и то само ако е уговорено;

Като адвокат за съдебни дела срещу банки е важна, че дори да не са изрично уговорени последиците при забава на длъжника, такава се дължи, ако е поискана.

Съгласно разпоредбата на чл. 86 ЗЗД при неизпълнение на парично задължение,  кредиторът може да търси обезщетение в размер на законната лихва от длъжника.

Възникването на неустойката и лихвата има обезщетителен характер.

По своята същност целта й е да обезщети пропуснатия доходи направените вреди.

Затова и съдебната практика има точна дефиниция по делата за изплащане на обезщетение и неустойка за неизпълнение.

За въпроси или информация се обърнете към нас за информация на телефон + 359 897 90 43 91, mail : info@lawyer-bulgaria.bg

Кога следва да се заведе дело срещу банка ?

Съдебно дело срещу банка може да се заведе, когато са изчерпани всички възможности да се реши един проблем. Това са случаите, когато банката неправомерно отказва да възстанови сумите, искани от нея.

Колко време отнема делото срещу банка ?

Времетраенето на един съдебен процес срещу банка не е по-различно от всяко друго дело срещу физическо лице или фирма. Понякога това зависи от наличието и насрочването на съдебни експертизи и сложността на всеки отделен казус.

Колко струва делото срещу банка ?

Разходите за съдебен процес срещу банка обхващат освен възнаграждението на адвокат по банкови дела и задължително 4 % от размера на исковата сума като съдебна такса. Отделно е възможно да възникнат разноски за съдебни експертизи - вещи лица, свидетели и др.

Мога ли да се откажа от обрааувано дело срещу банката ?

Във всеки един момент, всеки кредитополучател може да преустанови и прекрати делото срещу банката, ако прецени или има основателна причина за това.

Мога ли след като приключи делото да си получа парите ?

След като решението на съда стане окончателно и влезе в сила, сумите които са посочени могат да бъдат претендирани от банката в отделен изпълнителен процес чрез дело пред частен съдебен изпълнител.

Нужно ли е да представя банкова сметка по делото

Във всеки момент, след входирането на исковата молба е желателно кредитополучателя, завел делото срещу банка да посочи сметка, по която да му бъдат преведени парите. Това може да стане с исковата молба или с отделна молба и Удостоверение от банката за сметка.