fbpx

Публикации

Възстановяване на срок по дело

В съдебната практика, често се стига до пропускане на някой срок и поради това се налага възстановяване на срок по дело.

Законът има изрична регламентация на процедурата по възстановяване на пропуснат процесуален срок по делото

Най-съществената причина за уважаване искането за пропуснат процесуален срок е наличието на особени и непредвидими обстоятелства, довели до изпускане на срока.

Целта на съдебното производство е да се релевират и уважат обстоятелства, които страната не е могла да предвиди и преодолее.Възстановяване на срок по дело

Въз основа именно на такива особени и непредвидими обстоятелства се е стигнало до пропуск и същевременно прекратяване на производството.

   Разпоредбата на чл. 64, ал. 2 ГПК допуска изключение от установените принципи за състезателност и концентрационно начало в гражданския процес

Това дава възможност на страната, пропуснала процесуалния срок, да поиска неговото възстановяване с цел извършване на действие.

Възстановяването на предвиден в закона или определен от съда срок за извършване на процесуално действие е възможно при наличието на предпоставките, посочени в чл. 64, ал.2 от ГПК.

За да бъде възстановен срокът, той следва да бъде изтекъл, да е пропуснат и пропускането му   да се дължи на особени непредвидени обстоятелства, които страната не е могла да преодолее.

 Законът не е дефинирал понятието „особени непредвидени обстоятелства“

Същевременно константната практика на ВКС сочи като „непредвидени“ следва да се квалифицират само тези обстоятелства, които са възникнали внезапно и неочаквано

Това са обстоятелства, които обективно са препятствали извършването на обвързаното със срок процесуално действие

Тези действия е следвало да се докажат въпреки проявената добросъвестност и положената грижа за добро водене на процеса.

Под  непредвидени обстоятелства   се разбират факти от обективната действителност, които стоят извън волята на страната, върху чието възникване тя не може да повлияе и които обичайно не могат да бъдат предвидени.

  Съгласно утвърдената съдебна практика непредвидени по смисъла на чл. 64, ал.2 от ГПК  са особени обстоятелства

Към съдържанието на чл. 64 ал.2 ГПК следва да е налице и втори критерии – субективен елемент – страната да не е могла да преодолее тези обстоятелства.

Доколкото пропускането на конкретен срок е свързано с неблагоприятни последици за страна, доказването на обстоятелства и на техния непредвидим, и непреодолим характер е в нейна тежест.

Процедурата по възстановяването на срокаВъзстановяване на срок по дело

В производството по чл.64,ал.2 и сл. ГПК се провежда открито съдебно заседание, за да се осигури възможност на страната да докаже твърденията за наличие на особени непредвидени обстоятелства, довели до пропускане на срок.

Възстановяване на пропуснат процесуален срок е възможно по силата на разпоредбата на чл. 64, ал.2 ГПК.

Всяка заинтересована страна,  пропуснала установения от закона или определения от съда срок,  може да поиска неговото възстановяване.

В този случай, тя следва да докаже, че пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее.

Критерии за определяне на обстоятелства за възстановяване

Законът приема че т.нар. особени непредвидени обстоятелства по чл. 64, ал. 2 от ГПК са настъпили през времетраенето на срока събития.

Това са факти и обстоятелства, възпрепятстващи страната да извърши съответното процесуално действие своевременно, които, не биха могли да бъдат предвидени и да се преодолеят, независимо от волята на страната.

С оглед на съдебната практика Върховният касационен съд приема, че такива особени, непредвидени обстоятелства са:

  • настъпили природни бедствия,
  • установено военно положение,
  • внезапно тежко заболяване на страната или на нейния пълномощник по делото
  • Заболяване на член от семейството на последните и др.

Същественото е преценката за тези събития, че същите не е можело да се предвидят и преодолеят, независимо от усилията на страната.

Срок за искане възстановяване на срокВъзстановяване на срок по дело

Молбата за възстановяване на срока се подава в едноседмичен срок от съобщението за пропускането му.

Самата молба по чл. 64 ал.2 ГПК за възстановяване на срока се подава  с препис за насрещната страна.

Насрещната страна в едноседмичен срок може да подаде отговор.

Молбата за възстановяване на срок се разглежда в открито съдебно заседание.

Срещу определението, с което се отказва възстановяване на срока, може да се подаде частна жалба.

За допълнителни въпроси, моля обърнете се за справка и информация на 0897 90 43 91 и e-mail office@lawyer-bulgaria.bg