fbpx

Публикации

Ответник с неизвестен адрес ?

Важно изискване по делото е ясно и точно формулиран адрес на ответника. Има случай, в който ищецът сочи ответник с неизвестен адрес ?

Законът определя като недопустимо липсата на адреса на ответника в исковата молба.

Това прави тази искова молба нередовна и ако не бъде отстранена тази нередовност ще бъде върната обратно.Ответник с неизвестен адрес ?

Смисълът да бъде посочен адрес на исковата молба е да бъде надлежно уведомен ответника за образуваното и воденото срещу него съдебно производство.

Въпреки всичко казано до тук, законът дава и отговор на въпроса : Ответник с неизвестен адрес ?

Когато исковете са насочени срещу лице с неизвестен адрес или срещу лице, което не живее в страната по постоянен адрес.

Тук, компетентен е съдът по постоянния адрес на неговия пълномощник или представител

В случай, че няма нито пълномошник, нито надлежно упълномощен представител искът се изпраща до съда по постоянния адрес на ищеца.

Ако обаче е наличен и ясен постоянният адрес на ответника, при връчване, дори и да не живее на него, същият не може да се позове и да каже, че не е бил надлежно призован.

Именно затова е важен въпроса: На кой адрес следва да бъде връчена призовката ???

Съдът следи служебно за спазване правилата на родовата подсъдност, на местната подсъдност по местонахождение на ответника или имота.

Във всички останали случаи след възражение, отправено най-късно в срока за отговор на исковата молба.Ответник с неизвестен адрес ?

В този смисъл независимо, че исковата молба е подадена пред местно некомпетентен съд съобразно правилата по закон, до предявяването на възражение от ответника, сезираният съд не може да се произнесе по въпроса за местната подсъдност.

Доколкото в случая все още на ответника книжа не са връчени и последният не е взел становище по местната подсъдност, преждевременно и извън рамките на своите правомощия се е произнесъл по въпроса за местната подсъдност на спора.

За повече информация или помощ, моля да се обърнете към нас на следният телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.  

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика.

Кантората съдейства активно при изготвянето на нужните писмени документи, пълномощни или удостоверения.