fbpx

Публикации

Събиране вземания дела в чужбина

Ние имаме дългогодишен опит в успешно трансгранично събиране на вземания, като предоставяме услуги, както на чуждестранни лица

Най-често се касае за вземания в България или чужбина за длъжници в други държави.

С регламента се създава опростена и ускорена писмена процедура за разглеждане на дела, включващи трансгранични*искове с малък материален интерес. По този начин се намаляват разходите и се гарантира, че съдебните решения, постановени в една държава от ЕС, се изпълняват автоматично в друга

Как се събира вземане в чужбина 

Познаваме отлично и използваме целесъобразно с оглед конкретния случай различните механизми на правото на ЕС

Тези механизми предоставят множество допълнителни възможности, както у нас, така и в останалите държави-членки на ЕС, благодарение на които лесно, бързо и ефективно се постига успешен краен резултат.

При събиране на вземания, вниомателно анализираме всеки случай индивидуално –

Законодателството се прилага за презгранични граждански и търговски дела за искове за до 5000 евро;

Кантората предлага цялостни стратегии и разрешения, които задължително включват проверка на длъжник и налагане на обезпечения,Събиране вземания дела с малък интерес

Регламент (ЕО) № 861/2007 е подобрен допълнително и е модернизиран с Регламент (ЕС) 2015/2421

С този Регламент се актуализират правилата за процедурата за европейска заповед за плащане (въведена първоначално с Регламент (ЕО) № 1896/2006

Целта на процедурата е събиране вземания по дела с малък интерес.

На основание чл. 624а от ГПК, както и самото производството по цитирания регламент е строго формална. С нея се признава пряко изпълнение на решение на съд на Държава-членка, без процедура по неговото признаване.

Процедурата се отнася за  продукт или услуга трябва да бъдат предназначени за лична употреба, а не да са закупени с търговска цел.

Уреденото с Регламент (ЕС) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес

Това производство цели по-бързо разрешаване на трансгранични спорове по граждански и търговски въпроси при материален интерес до 2 000 евро.

Постановеното в рамките на това производство съдебно решение подлежи на изпълнение във всички държави от ЕС (с изключение на Дания) без да е необходимо декларирането му за изпълнимо в държавата на изпълнение.

Процедурата по дела с малък материален интересСъбиране вземания дела с малък интерес

Приозводството по Регламент 861/2007 г., е специална процедура, която цели да облекчи достъпа до съд.

Процедурата по събиране вземания дела с малък интерес улеснява съдебното производство по  искове с малък материален интерес.

Това са дела при дела с малък материален интерес при трансгранични граждански и търговски спорове и намалява разходите.

Този механизъм се прилага от 1 януари 2009г. във всички държави-членки на ЕС, с изключение на Дания.

Потребителите могат да използват Европейската процедура за искове с малък материален интерес с цел бързо и опростено възстановяване на платени суми за некачествени стоки и услуги, закупени в друга държава-членка.Събиране вземания дела с малък интерес

За да бъде осъществена,  молителя следва да представи всички изискуеми документи:

а) екземпляр от решението, който удовлетворява условия за истинност;

б) удостоверението, посочено в член 20, параграф 2, и ако е необходим, негов превод на чужд език

Не е допустимо Удостоверението да бъде заместено от друг документ

В случай, че съдебното решение не бъде обжалвано в 30-дневен срок, съдът издава декларация за изпълняемост

След това изпраща тази декларация за изпълняемост, заедно със съдебното решение на ищеца.

След получаване на съдебно решение и декларация за изпълняемост, потребителят следва да се обърне към съдебен изпълнител.

Всеки, който желае може  да се възползва от процедурата по събиране вземания дела в чужбина когато спорът е с трансграничен елемент.

За целта, една от страните има местоживеене или обичайно пребиваване в държава-членка, различна от тази на сезирания съд.

За въпроси, моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или Email office@lawyer-bulgaria.bg