fbpx

Публикации

Събиране на задължение по ЧМР

Голяма част от въпросите, свързани с извършването на транспортна услуга, касаят срок за събиране на задължение по ЧМР.Събиране на задължение по ЧМР

В съвременния търговски оборот, изключително голямо значение има въпроса за изплащането на суми и давностният срок при събиране на задължение по ЧМР.

Според чл.1 от Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) се прилага за всеки договор за автомобилен превоз на стоки с превозни средства срещу заплащане

Това се отнася в случаите, когато мястото на приемане на стоката за превоз и място за доставката е в две различни държави, от които едната е договаряща страна.

Това е така независимо от седалището и националността на страните.

Следователно, касае се за международен превоз на товари под режима на Конвенцията, която определя не само извършването на превоза на стоки и товари, но и плащането на този превоз към превозвача.

Какво казва Конвенцията ?

Съгласно чл. 32, т.3 от Конвенцията спирането и прекъсването на давността се урежда от законите на страната на сезирания съд,

В този смисъл Исковете, свързани с превози, подчинени на тази конвенция, се погасяват с изтичането на едногодишен давностен срок.

В случай на измама или на грешка, приравнена към измама според закона на сезирания съд, давността е 3(три) години. Събиране на задължение по ЧМР

Спорът е за превозно възнаграждение, поради което срокът на погасителната давност е този по чл. 32, ал. 1, б. „в“ от Конвенцията и началото му се поставя със сключването на договора.

С оглед на краткият срок в чл.32 ал.1 от Конвенция CMR едногодишен давностен срок за предявяване на иск, свързан с превоза, след който се погасява вземането

Разграничение на давностните срокове по ЧМР

Предвиденият в чл.32 ал.1 б.“а“ от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки /Конвенция CMR/ едногодишен срок на погасителната давност не намира приложение при предявен от суброгиралия се застраховател по договор за застраховане на товар срещу рисковете по превоза иск срещу превозвача или неговия застраховател.

В задължителната за съдилищата практика ВКС е възприел становището, че договорът за международен автомобилен превоз е неформален консенсуален договор и за неговото сключване е достатъчно наличието на съвпадение на насрещните волеизявления.

Съгласно чл. 9, т. 1 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки /СMR/ товарителницата удостоверява до доказване на условията на договора

В този смисъл получаването на стоката от превозвача съгласно чл. 4 договорът за превоз се установява със самата товарителница.

Следователно сключването на договора за превоз се доказват с всички  доказателствени средства.

За допълнителни въпроси и информация,можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или e-mail office@lawyer-bulgaria.bg