fbpx

Публикации

Oспорване на припознаването

В последно време в производството по семейни дела пред Районен съд все повече въпроси се появяват относно оспорване на припознаването.

Процедурата по припознаване на дете е единственият извънсъдебен способ за установяване на произхода му от майка му или баща му.

Тя се използва, когато родителите нямат сключен граждански брак. Всеки родител може да припознае своето дете. Най-често в практиката обаче, припознаването се прави от бащата.Oспорване на припознаването

Оспорването е строго личен, едностранен, формален, декларативен и неотменим акт на признаване от родителя, че определено дете е негово.

При извършване на припознаване на дете, в полза на припознаващия възниква качеството „родител“, като той се вписва в акта за раждането на детето.

Законът урежда припознаването като строго личен, едностранен, формален, декларативен и неотменим акт на признаване от родител, че едно дете е негов низходящ.

Процедура по припознаване

Според чл. 64, ал. 2 СК може да припознава и непълнолетен, навършил 16 години. Могат да се припознават родените, но и заченати деца, както и починали, ако са оставили низходящи.

Въз основа на извършеното припознаване се съставя актът за раждане на детето.

Семейният кодекс употребява понятието „родител“ в смисъл биологичен родител. Приема се, че припознаващият има това качество от момента на раждането на детето.

В негова полза възниква и пълния обем родителски права и задължения, уредени в закона

Могат да се припознават родените, но и заченати деца, както и починали, ако са оставили низходящи.Oспорване на припознаването

Законът сочи понятието „родител“ в смисъл биологичен родител, като се интересува от убеждението на припознаващия.

Този интерес е намерил израз във формалното,  лично волеизявление пред длъжностното лице по гражданското състояние, че детето, което припознава, произхожда от него.

Законът се интересува от убеждението на припознаващия, намерило израз във формално, лично волеизявление пред длъжностното лице по гражданското състояние, че детето, което припознава, произхожда от него.

Процедура по оспорване на припознаването

Когато е налице оспорване на припознаването се налага да се търси произходът, респективно бащинството и/или майчинството по исков път.

Най-прекият път за оспорване на припознаването е чрез предявяване на установителен иск по чл. 69, чл.68 СК.

За извършване на акта на припознаване не се изисква съгласието на другия родител. 

 Що се касае за припознаване на дете, то се осъществява лично с писмено заявление пред длъжностното лице по гражданското състояние.Oспорване на припознаването

Припознаването може да бъде оспорено по административен и по съдебен ред.

Оспорване на припознаването по административен ред 

Oспорване на припознаването то може да бъде извършено от другия родител или от навършилото четиринадесет години дете.

Срокът за оспорване на припознаването е тримесечен от съобщението за извършено припознаване на детето. 

Oспорване на припознаването става чрез подаване на писмено заявление до длъжностното лице по гражданското състояние. 

Оспорване по административен ред може да бъде извършено и по инициатива на Дирекция „Социално подпомагане“, ако това е в интерес на детето. 

Оспорване на припознаването по съдебен ред 

Припознаването може да бъде оспорено и от всяко лице, което твърди, че е родител на детето.

Най-често това е друг мъж, с който майката е имала връзка. Той има право да предяви иск пред съда в едногодишен срок от узнаването на припознаването.

Когато припознаването се оспорва от лице, посочено в чл. 66 СК, се налага да се търси произходът, респективно бащинството и/или майчинството по исков път.

Ако се нуждаете от правна консултация или защита във връзка с припознаване на дете, установяване на произход или оспорване на бащинство

моля , свържете се с нас на тел.:  на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Как се извършва припознаване на дете?

Припознаването се извършва винаги лично. Това означава, че документите не могат да бъдат подписани и подадени чрез пълномощник. Припознаването може да се извърши веднага след раждането на детето и ПРЕДИ съставяне на акта му за раждане. В този случай се подава заявление по образец чрез управителя на лечебното заведение, в което се е родило детето или пред длъжностното лице по гражданското състояние в общината по месторождение на детето. Ако заявлението е подписано и от двамата родители и майката заяви изрично, че е съгласна с припознаването, припозналият се вписва веднага в акта за раждане като родител.

Как се оспорва припознаване на дете ?

Майката, детето, ако е навършило 14 г. и Дирекция „Социално подпомагане“ могат да оспорят припознаването с писмено заявление до длъжностното лице по гражданското състояние. Срокът е 3-месечен от получаване на съобщението за извършено припознаване. В този случай, ако припозналият държи да бъде посочен като родител на детето в акта за раждане, трябва да подаде в съда иск за установяване на произход.

Какъв е срокът за подаване молба за припознаване ?

Ако при припознаването детето е малолетно, то може да го оспори и по-късно, но по съдебен ред. Срокът за подаване на искова молба е една година от навършването на пълнолетие или от узнаването на припознаването, ако узнаването е станало по-късно.

Кой може да оспори припознаването ?

Припознаването може да бъде оспорено и от всяко лице, което твърди, че е родител на детето. Най-често това е друг мъж, с който майката е имала връзка. Той има право да предяви иск пред съда в едногодишен срок от узнаването на припознаването.

Може ли припознаването да бъде оттеглено?

Веднъж направено припознаването вече НЕ може да бъде оттеглено. Припозналият не може просто да размисли след време и да се откаже от припознаването. Най-често този въпрос се поставя, когато след раждането на детето родителите се разделят и са с влошени отношения. Възможно е обаче припозналият родител да поиска от съда да обяви припознаването за недействително. Това е т.нар. унищожаване на припознаването.

Кога се подава молба за оттегляне на припознаване ?

о е допустимо само, когато припознаването е извършено: поради грешка – напр. мъжът и жената са мислили, че той е баща на детето, въпреки че през периода на зачеването майката е имала контакти и с друг мъж; заради измама – напр. майката е знаела, че баща на детето е друг мъж, но е накарала мъжът, с когото живее да вярва, че той е баща на детето; заради заплашване. Имайте предвид обаче, че сроковете за унищожаване на припознаването по съдебен ред са доста кратки. Исковата молба трябва да се подаде: при грешка или измама – в едногодишен срок от датата, на която е направено припознаването; при заплашване – в едногодишен срок от прекратяване на заплашването.