fbpx

Публикации

Срок за обжалване на постановление

Един от най-важните въпроси в административното производство е срок за обжалване на постановление.

Разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от ЗАНН изисква постановленията да бъдат издадени не по-късно от 6 месеца след издаване на съответния АУАН.

В противен случай производството следва да се прекрати.

В случай, че наказателното постановление е издадено след срока, то същото ще е незаконосъобразно и ще бъде отменено само на това основание.

Срокове за възражения и жалбиСрок за обжалване на постановление

В 3 дневен срок от съставяне и връчването на АУАН на нарушителя, последният има право да направи писмени възражения, ако не е направил такива при съставянето на акта или в допълнение към дадените вече възражения (чл. 44, ал. 1 от ЗАНН).

В същия срок нарушителят може да представи и документите, които съдържат доказателства за изключващи отговорността му или смекчаващи вината му обстоятелства

По делото се представят доказателства за които нарушителят счита, че е в негова полза при установяване на обстоятелствата по административното нарушение

Най-често се касае за доказателства, които могат да доведат до прекратяване на производството или налагане на по-ниско по размер наказание.

2. Срокът за обжалване на наказателното постановление е седемдневен и тече от връчването на акта на нарушителя, респ. пострадалия (ако същият ще обжалва постановлението по повод определеното му обезщетение);

Забележка: Срокът за възраженията и жалбите срещу електронен фиш 14 дни.

4.3. Срокът за обжалване на постановеното от Районния съд решение по жалба/протест срещу наказателно постановление е 14 дни.

Срок за обжалване на постановление тече от връчване на съобщение за изготвеното решение.

4.4. Сроковете за отстраняване на нередовности по жалби в производството пред съд са седемдневни и текат от съобщението за оставяне на жалбата без движение.

4.5. Сроковете за обжалване на разпореждания и определения на съда за прекратяване на производството (чл. 63, ал. 2 от ЗАНН), са седемдневни и текат от получаване на разпореждането или определението на съда.

Възможните решения, които съдът може да постанови в случая са следните:

1) отмяна на наказателното постановление – поради съществени нарушения на процесуалния закон или нарушения на материалния закон;

2) частична отмяна на наказателното постановление – отново по горните причини, когато същото е опорочено само отчасти;

3) отмяна на наказателното постановление и определяне на друго административно наказание, когато наложеното такова е явно несправедливо

4) отмяна изцяло, отчасти или изменение на постановлението в частта за обезщетението, ако там са налице допуснати пропуски или незаконосъобразност;

5) отхвърляне на жалбата и потвърждаване на наказателното постановление, ако същата е изцяло неоснователна.

За допълнителна информация, се обърнете към адвокат в кантората на тел. 0897 90 43 91 или Email : office@lawyer-bulgaria.bg

Написаха ми акт, но ми издадоха наказателно постановление?

Съгласно правилата на чл. 52 от ЗАНН, наказателният орган би следвало да се произнесе в (1) едномесечен срок от получаване на преписката. Пропускането на този срок води до нарушения и това може да послужи в съда за основание за отмяна на постановлението.

Какъв е срокът за обжалване на акта или на наказателното постановление?

Срокът за входиране на жалбата е 7 дневен и започва да тече от датата на връчване. Срокът за обжалване е 14 дневен и отново тече от датата на връчване. При пропускане на срока и при изтъкването на уважителни причини, може да се поиска възстановяването му по реда на АПК.

Глобиха ме, но аз нямам вина. Как да си потърся правата?

Когато Вие нямате вина за нарушението, което сте извършили, трябва да обжалвате наказателното постановление. Пред Районния съд по местоизвършване на нарушението се входира жалба и се призовават свидетели. Съдът преценява Вашата вина.

Как се съставя Акт (АУАН) на шофьор ?

Актът за установяване на нарушение, което е от административен характер се подписва от съставителя на акта и от поне един свидетел, който е очевидец на правонарушението. Съгласно чл. 40, ал.1 от ЗАНН, актът се съставя в присъствието на очевидците – свидетели, които са били там. Според разпоредбата на чл. 40, ал.3 от ЗАНН, ако не са присъствали свидетели и не е имало очевидци е възможно акта да се подпише от двама свидетели. Не е необходимо тези свидетели да бъдат длъжностни лица. Според правилата на АУАН въпреки наличието на свидетели, наказващиято орган да подпише акта със свидетели, които реално не са присъствали на нарушението. При обжалване, съдът би следвало да отмени като незаконосъобразно наказателното постановление.