fbpx

Публикации

Отмяна на електронен фиш АПИ

Напоследък често се обръщат към нас с молба за отмяна на елетронен фиш на АПИ.

Именно поради това на първо място следва да изясним случаите, в които се издава електронен фиш.

Разпоредбата на чл.187а, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗДвП гласи че: “При установяване на нарушения по чл.179, ал.3 – 3б  ЗДвП, в отсъствие на нарушителя се счита, че пътното превозното средство е управлявано от собственика му

В случаите, в които в свидетелството за регистрация на пътното превозно средство е вписан ползвател – от ползвателя, освен ако бъде установено, че пътното превозно средство е управлявано от трето лице

В случай, че собственикът на пътното превозно средство е ЮЛ или ЕТ за допускане движението на пътното превозно средство, без да са изпълнени задълженията по чл.10, ал.1 ЗП на собственика се налага имуществена санкция“

Според мотивите на Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. на ВАС по т. д. № 1/2013 г., електронният фиш се приравнява едновременно към АУАН и НП

Това се случва само по отношение на правното му действие, не и по форма, съдържание, реквизити и процедура по издаване, т.е. изискванията за съдържание, регламентирани в ЗАНН, са неприложими.

Съгласно чл. 167а, ал. 3 от ЗДвП, електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 ЗП създава доклади за всяко установено нарушение по чл. 179, ал. 3 – 3в

Към тези доклади автоматично се прилагат статични изображения във вид на снимков материал и/или динамични изображения – видеозаписи.

Докладите, заедно с приложените към тях статични изображения във вид на снимков материал и/или динамични изображения – видеозаписи, представляват доказателства

Това са доказателства за отразените в тях нарушения на ППС, неговата табела с регистрационен номер, датата, часа и мястото на движение по участък от път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, и местонахождението на техническото средство.

Характеристика на електронния фиш от АПИОтмяна на електронен фиш АПИ

Електронният фиш е издаден за извършено нарушение на разпоредбите на чл.139, ал.5 и ал.6 във вр. с чл.102, ал.2 от ЗДвП.

Съгласно разпоредбите на чл.139, ал.5 ЗДвП: “Движението на ППС по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, се извършва след изпълнение на съответните задължения, свързани с установяване размера и заплащане на пътните такси по чл. 10, ал. 1 ЗП.

А съгласно чл. 139 ал.6 ЗДвП: „Водачът на пътно превозно средство е длъжен преди движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, да заплати таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 ЗП

Такава такса се дължи според категорията на ППС.

В този случай, администратно- наказващия орган е длъжен да следва разпоредбата на чл.102, ал.2 ЗДвП

Затова, когато в свидетелството за регистрация е вписан ползвател, задължението се изпълнява от него”.

В случай, че е установено нарушение по чл. 179, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, нарушителят се наказва с глоба в размер 50 на сто.

Ако нарушителят отсъства, пътното превозно средство се счита за управлявано от неговия собственик или ползвател, освен ако не се докаже, че го управлява трето лице.

Обжалване на електронен фиш АПИ

Съдебната процедура по обжалване на ел. фиш на АПИ, съставен по чл.179, ал. 3 и чл. 187а, ал. 1 от ЗДвП. Целта е да се докаже, че издаденият ЕФ е бил съставен неправомерно. 

За да се случи това обаче е нужно нарушителят незабавно да потърси услугите на адвокат.

Срокът за обжалване е твърде кратък и трябва да се реагира незабавноОтмяна на електронен фиш АПИ

Подобна бърза реакция ще даде на адвоката възможност да се запознае със съответната правна материя, да проучи детайлно казуса, да се съберат относимите за случай доказателства и да изгради ефективна защитна стратегия.

Не можете да разчитате на положителен резултат, ако сте потърсили адвокатска помощ в последния ден.

Това ще затрудни в значителна степен вашия защитник предвид малкото време за подготовка.

Нашият екип от юристи ще Ви окаже правна помощ и съдействие през целия процес

Обжалването на ЕФ на АПИ започва още от момента на връчването, в срок за изготвяне на възражение, до момента на обжалването на Електронния фиш  пред Районен съд.

За всеки наш клиент ще бъде изготвена индивидуална жалба според конретните обстоятелства и факти при обжалване на ЕФ на АПИ.

За консултации и обжалване на електронен фиш пред Районен съд – се обърнете към нас на тел. 0897 90  43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg