fbpx

Публикации

Връчване призовка за дело

При образуване на  гражданско или наказателно дело се изпраща съобщение и се предприемат действия по връчване призовка за дело.

Призовката трябва задължително да съдържа информация за съда, който я издава, името и адреса, дело и в какво качество е налице призоваване, място и време на заседанието, за което сте призован.

Често самите ответници или обвиняеми, късно разбират, че могат ангажират професионален съветник – адвокат при разглеждането на делата пред Районен или Окръжен съд.

Уведомяването за образувано гражданско дело се извършва чрез връчване на призовки и съобщения

  • Когато страна замине за повече от 30 дни в чужбина, тя е длъжна да посочи съдебен адрес;
  • Съдът е длъжен да предупреди страните и свидетелите за последиците, когато връчването на призовки и съобщения не е осъществено;
  • Ако лицето, на което се връчва призовката, откаже да я приеме, с подписа на свидетел – лицето се счита за призовано.
  • Адвокат не може да откаже да получи призовка на свой клиент.
  • В случай, че е призовано лице за свидетел, но не се яви, се налага глоба;
  • Отсъствието на лице, обвинено в наказателен процес от съдебната зала, води до промяна на мярката за неотклонение;
  • надлежно призован свидетел, който не се яви в съда, се налага парична глоба

В случай, че сте поканен за участие като страна по гражданско дело, ще бъдете призован само за първо съдебно заседание.

В случай, че сте имате призовка за участие като страна по гражданско дело, ще бъдете поканен само за първо съдебно заседание.връчване на призовки и съобщения 

ВАЖНО:  Да следите графика на съда за датите на следващите заседания по делото, за да не пропуснете съдебното заседание.

Ако сте обвиняем, заедно с призовката ви се връчва и копие от обвинителния акт.

Ако лицето, на което се връчва призовка откаже да я приеме се счита за призовано.

Ако е призован свидетел или вещо лице, но не се яви в съда, без причина съдът се наложи глоба.

Процедура по връчване 

Призоваването е елемент в съдебният процес. С него се  поставя началото на  процеса, чрез уведомяването на ответната страна.

Това дава възможност да се защити и използва всички методи и законови вариант за да получи справедливо съдебно решение или присъда.

Самото уведомяване на ответна страна за образувано дело или обвиняем е пряко насочено към защита на правата на лицата

Съгласно изричната разпоредба на чл. 39, ал. 1 ГПК, когато страната има пълномощник по делото, връчването се извършва на него. т.е. при наличие на упълномощен представител по делото съдът е длъжен да връчи съобщението именно на него, а не на адреса на страната.

Връчване ще се извършва чрез прилагане на съобщението към делото, чрез залепване на уведомление, или публично обявление.

Законодателят предпочита личното връчване (чл. 45 ГПК), към което е приравнено и връчването на представител.

Към който и да е от другите начини на връчване се пристъпва само ако връчването не може да бъде извършено лично.

В закона изрично е предвидена поредност в действията на съда по призоваването на страните и връчването на съобщенията по делото.

Ако страната има съдебен адресат или упълномощен процесуален представител по делото, съдът е длъжен да връчва предназначените за нея призовки или съобщения чрез тези лица.

В тази хипотеза връчването, извършено не чрез упълномощения представител, а на адреса на страната чрез друго лице по чл. 46 ГПК, не е редовно и съдът е длъжен да го извърши наново.

Редовността на връчването не се засяга само ако страната е получила призовката или съобщението лично.“

Ако сте страна по гражданско дело- ищец или ответник не сте задължени да присъствате на съдебното заседание, за което сте получили призовка при връчване призовка за дело

Умишлено укриване от връчител – призовкар или Отказ да се приеме съобщение или призовка води до увреждане на вашите права.

От неявяването Ви могат да настъпят неблагоприятни за Вас последици.

Ако на първото открито съдебно заседание съдът е отложил делото за друга дата, няма да получите нова призовка. С получаване на първата призовка за призованият възниква задължение сам да следи за кога са насрочени следващите заседания.

Нова призовка се изпраща  само, когато съдът промени датата на разглеждане на делото – пренасрочи делото за друга дата. В хода на съдебното производство ще бъдат засегнати някои законни права и интереси на едната от двете страни в процеса или на двете страни.

Затова те следва да бъдат надлежно уведомени за всички  съдебните заседания или действията на съда.Връчване призовка за дело

Затова е необходимо да им бъде връчване призовка за дело.

Връчването на съдебни книжа и призовки следва да бъде направено най-късно до 7 дни преди  съдебно заседание.

Целта на своевременното връчване на съдебна призовка за насрочено съдебно заседание се прави с идеята, че призованото лице ще има достатъчно време да се подготви за заседанието.

ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 

Съществен момент при връчването на съобщение за образувано гражданско или наказателно дело, пред Районен или Окръжен съд е валидно връчване на документите и съдебните книжа

Когато това е невъзможно – чрез залепване на уведомление лицето по чл. 47 ГПК –  да се яви да си получи книжата в двуседмичен срок.

С  промените от  2017 г. значително бе променена процедура по предоставяне на съдебни книжа на ответник, приложима за валидно залепяне на уведомление при призоваване или връчване призовка за дело.

Законът посочва, че е необходимо поне месец лицето да бъде издирвано на посочения по делото постоянен адрес.

В този период следва да бъдат удостоверени поне три посещения с интервал от една седмица. Установеното правило не се прилага, ако връчителят е получил информация от управителя на етажната собственост.

След като бъде изпълнена цялата последователност на описаната процедура и ответникът не е бил открит за връчване на съдебните книжа и писмени документи по делото се залепя съобщение на вратата му.

Тази процедура се прилага, в случай, че  никое трето лице не се съгласи да го получи призовката от името на ответника със задължение да му я предаде.

ПРИЗОВАВАНЕ ЧРЕЗ ЗАЛЕПЯНЕ

Връчване призовка за дело

За да породи правни последствия и за да е налице валидно уведомяване на ответника е нжуно да настъпят съответните правни последици по от връчването

В случай, че в указаният от закона двуседмичния срок ответникът не се яви да получи книжата съдът служебно проверява дали посоченият адрес съвпада с постоянния или настоящия адрес на лицето.

Съдът проверява служебно и адресът по месторабота на призованото лице като разпорежда съответното връчване и по адреса по месторабота на същото.

Призоваване се извършва и по адрес на извършване на трудова дейност на лицето ( често адрес за управление на едно дружество съвпада с адрес на собствнеика му).

В случай, че лицето или представляващия търговското дружество не може да бъде открито на указаният адрес, то съдебните книжа и призовките се считат за връчени (чл. 50 ал.1 ГПК).

В тези случай съдът разпорежда назначаване на особен представител на ответника за сметка на ищеца по смисъла на чл. 47 ал.6 ГПК.

ВАЖНО : в случай, че не получите призовката по делото, то съдът може да разгледа делото без Ваше участие.

Съответният отказ да се приеме връчването на призовката, документите по делото или други съдебни книжа.

Връчване на съобщения и призовки в гражданския процес

Призовката е официално съобщение, че лицето трябва да се яви в съдебната зала на определена дата и час.

Много е важно да се явите точно на деня и часа, посочени в призовката.

Кой може да получи призовка?

Съдебна призовка за насрочено съдебно заседание би могло да получи физическо лице и юридическо лице.

Често пъти в зависимост от ситуацията, много лица са призовани за свидетели, както и подпомагаща трета страна в съдебният процес.

Законът допуска призовката да се връчи на лице, различно от посоченото в призовката.

Съдебна призовка ще се връчи на представител на лицето, съсед, член на семейството или близък роднина.

Връчване призовка за дело

Връчване чрез работодател –  Законът допуска връчване на призовки и съобщения чрез работодателя си.

Самото връчване на призовки и съобщения по граждански, и по наказателни дела се случва лично на лицето.

Някой съдебни инстанции са наложили практиката, съдебните призовки да бъдат връчени по обикновена поща, както и препоръчани с обратна разписка.

В други случаи в малките населени места, връчването се извършва чрез представител на кметският наместник или общината.

В спешни случаи връчване призовка за дело могат да се извърши по факс, чрез телеграма или по телефона.

В случай, че ответникът е с неизвестен постоянен адрес, то  връчване на призовки и съобщения по граждански, и по наказателни дела се извършва и чрез “Държавен вестник”.

Връчване на допълнителни документи

Успоредно с призовката при връчване на призовки и съобщения по граждански, и по наказателни дела е възможно да получите и други обявления или съдебни документи.

Веднага след като приключи съдебното производство в срок, съдът е длъжен да постанови своето Съдебно Решение.

За да си спестите излишни нерви и емоции, обърнете се към нас на тeл 0897 90 43 91, E-mail : info@lawyer-bulgaria.bg

Какво представлява връчването ?

Законът посочва, че връчване и уведомяването за образувано гражданско дело се извършва чрез връчване на призовки и съобщения. Това връчване се извършва чрез съдебен призовкар или връчител.

Къде следва да се връчи призовката ?

Призовки и съобщения следва да се връчат на посоченият в Исковата молба адрес на страната. Законът сочи, че Когато страна замине за повече от 30 дни в чужбина, тя е длъжна да посочи съдебен адрес; Съдът е длъжен да предупреди страните и свидетелите за последиците, когато връчването на призовки и съобщения не е осъществено; Ако лицето, на което се връчва призовката, откаже да я приеме, с подписа на свидетел – лицето се счита за призовано. Адвокат не може да откаже да получи призовка на свой клиент. В случай, че е призовано лице за свидетел, но не се яви, се налага глоба; Отсъствие на призовано лице, обвинено в наказателен процес от съдебната зала, води до промяна на мярката за неотклонение; надлежно призован свидетел, който не се яви в съда, се налага парична глоба

Как се връчват съобщения и призовки ?

Връчването на съобщенията и призовките се извършва от служител на съда,нотариуса или съдебния изпълнител, по пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка. Когато в мястото на връчването няма съдебно учреждение, връчването може да се извърши чрез общината или кметството. Има възможност също така по искане на някоя от страните съдът да разпореди връчване на книжа чрез съдебен изпълнител.

Кой може да получи призовка за делото ?

Съобщенията се връчват лично или чрез трето лице. За лично се счита и връчването на пълномощник (все пак той действа от чуждо име), стига правомощията на пълномощника за получаване на съобщения и призовки да са установени и безспорни. Ако получателят откаже да приеме съобщението това обстоятелство се отбелязва в него и се удостоверява с подписа на връчител. Когато съобщението се предава на трето лице (неупълномощено), то го подписва със задължението да го предаде на адресата.

Друг начин за връчване на съобщения и призовки?

Съобщение може да се връчи валидно и чрез залепване на уведомление лицето да се яви да си получи книжата в двуседмичен срок. След промените през 2017 г. значително бе утежнена процедурата, приложима за валидно залепяне на уведомление при призоваване на ответника.

Може ли адвокат да приеме призовката?

Съобщенията и призовките по гражданските дела могат да се връчват и чрез адвокатите на страните, предоставящи правни услуги (в наказателния процес такава възможност има само при изрично заявяване от адвоката). Когато по дело има упълномощен процесуален представител и призовката бъде връчена на страната не чрез адвоката, а чрез трето лице (съпруг или съсед), със задължение да му я предаде, то призоваването е нередовно.

В какъв срок се връчва призовката?

Когато се извършва призоваване на страна по определено дело за явяване в насрочено заседание, призоваването следва да се осъществи най-късно една седмица преди заседанието. В противен случай получателят има право да поиска отлагане на делото.