fbpx

Публикации

Какво е средна телесна повреда?

Причиняването на телесна повреда е друго престъпление против личността. Какво е средна телесна повреда?

То представлява противоправно и виновно увреждане на здравето на друг човек чрез нарушаване на анатомичната му цялост. Телесна повреда са и физическата болка и страданието.

Необходимо е да се прави разлика между убийството и причиняването на средна телесна повреда, което  е с по-ниска степен на увреждане.Какво е средна телесна повреда?

Съгласно легалната дефиниция е налице само опит за убийство, ако деецът има пряк умисъл за умъртвяване на пострадалия.

Прекият умисъл се определя по следните критерии – място на удара, средства и сила на действието, довело до увреждането.

Когато мястото на удара е смъртоносно, различни средствата могат да причинят смърт.

Това прави силата на удара смъртоносен.

В практиката се приема че деецът е искал да умъртви пострадалия и следователно се прилага пряк умисъл.

Ако липсва такъв умисъл, е налице причиняване на телесна повреда.

Какво представлява средна телесна повреда?

Съставите на отделните видове телесни повреди – тежка, средна и лека, също се намират помежду си в отношение на поглъщане.

По-слабото извършено деяние ще бъде погълнато от по-силното.

В случай, че с деянието се причинят няколко различни вида телесни повреди, то съставлява само едно престъпление.

Същото се квалифицира съобразно най-неблагоприятната за пострадалия телесна повреда.

Престъпленията, с които се причинява телесна повреда, са винаги резултатни.

При тях е реално увреждане и следователно, за да има довършено престъпление, трябва да се стигне до засягане на здравето.

Според степента на засягане телесните повреди биват – тежки, средни и леки

Вината съгласно легалната дефиниция е умишлена или непредпазлива.

Когато вследствие на ПТП умишлено или по непредпазливост е  причинена средна или тежка телесна повреда, смърт и/или значителни имуществени вреди, това съставлява престъпление от общ характер.

При нанасяне на телесни повреди увреденото лице или неговите наследници са в правото си да заведат иск за парично обезщетение за вреди.

В тези случай съдът определя размера на обезщетението, което зависи от установената степен на телесна повреда – лека, средна или тежка.

За да се определи една телесна повреда на пострадалото лице като средна, лицето трябва да е увредено трайно

Тази деформация представлява сравнителна тежка форма на увреждане.

В такива случаи определеният размер на увреждането, присъждан от съда при причиняване на средна телесна повреда е доста суми от 5000 лв.

Във всички случай за причинителят на увреждането в случай на средна или тежка телесна повреда е престъпление от общ характер

Това престъпление се наказва с лишаване от свобода или пробация.

Тези мерки се присъждат от съда и ние не можем да Ви кажем дали ще се приложи това наказание.

Също така съществуват в НК смекчаващи вината обстоятелства.

В случай, че извършителят след деянието е направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалия, се взема предвид.

Съдът го разглежда като смекчаващо обстоятелство при намаляване размера на самото наказанието за дееца.

Причиняването на телесни повреди представлява престъпление, според българското наказателно право.

Като адвокат по наказателни дела, ще Ви кажем, че поради тази причина определението за лека, средна и тежка телесна повреда е дадено в Наказателно Процесуалният Кодекс.

Средна телесна повреда

Съгласно закона средна телесна повреда се квалифицира представлява 

  • трайно отслабване на зрението или слуха;
  • трайно затрудняване на речта,
  • увреждане движението на крайниците, снагата или врата,
  • увреждане функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност;
  • счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето;
  • обезобразяване на лицето или на други части от тялото;
  • постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота,
  • разстройство на здравето, временно опасно за живота;
  • телесни наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.“

Определяне на наказанието …….

Поради различната степен на засягане на здравето и телесната цялост на човека са предвидени, и различни наказания за двата вида лека телесна повреда.

По-тежката лека телесна повреда се наказва с лишаване от свобода /затвор/ до две години или с пробация.

По-леката лека телесна повреда се наказва с лишаване от свобода до шест месеца, пробация, или глоба от сто до триста лева.

Важно уточнение, е че в ред случаи подсъдимият в дело за лека телесна повреда може да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание – глоба.

За повече информация или справки можете да се обърнете към нас на телефон + 359 897 90 43-91 или изпратите запитване на office@lawyer-bulgaria.bg

Какво е телесна повреда?

Телесната повреда е противоправно действие, което води до увреждане на здравето, засягане на анатомичната цялост и физиологичните функции на човека и/или причиняване на психически дискомфорт. Най-често телесните повреди възникват при побой и спречквания, като конкретната квалификация на вида телесна повреда (лека, средна или тежка) се извършва от съда в хода на съдебното производство срещу извършителя. Телесната повреда е и престъпление против личността и като такова подлежи на наказателно преследване.

Само телесна ли е телесната повреда ?

Разстройствата на психиката и други претърпени болки и страдания, вследствие на виновно и противоправно действие също представляват вид телесна повреда, т.е. не само физическите увреждания

Как се квалифицират отделните телесни повреди ?

В зависимост от степента на увреждане на здравето, законодателят разграничава три основни вида телесни повреди – тежка, средна и лека. За определянето на вида на телесната повреда се вземат под внимание различни критерии – създадена ли е опасност за живота, налице ли е загуба на орган или функция на тялото, колко продължително е увреждането и т.н. Разграничението между отделните видове телесни повреди има значение, както за процесуалния ред за защита, така и за размера на дължимото възнаграждение.

Какви особености има при телесната повреда ?

Когато на пострадалия са нанесени няколко по вид телесни повреди най-тежката повреда поглъща по-леките. Например, ако вследствие на нападение сте загубили зрението си (тежка телесна повреда) и едновременно с това слухът Ви е временно отслабен (средна телесна повреда), то престъплението се квалифицира като тежка телесна повреда. Не се вземат предвид прогнозите за бъдещо подобрение на пострадалия с помощта на лекарска помощ. Ако от противоправното деяние е причинена определен вид телесна повреда, но с течение на времето и причинно-следствения процес се стигне до влошаване на здравословното състояние и до по-тежка телесна повреда, крайната квалификация е на по-тежката, макар да е настъпила след време.

Как се определя размера на обезщетението ?

Предвидените от закона санкции зависят от квалификацията на телесната повреда и всички обстоятелства, относими към противоправното деяние, като наказанията могат да бъдат различни по размер глоби, пробация или дори лишаване от свобода. Освен законоустановените санкции, могат да се претендират обезщетения за неимуществени вреди, т.е. болки и страдания. Те също зависят от вида на телесната повреда, начина, който е нанесена и ред други правнорелевантни факти и обстоятелства. При претендирането на обезщетение за неимуществени вреди, които са в пряка причинно-следствена връзка с нанесената телесна повреда, трудно може да се прогнозира точния размер на сумата, която съдът ще присъди.

Кога се съди Гаранционен фонд ?

Съдебните искове по застрахователни дела и присъждане на застрахователни обезщетения се водят въз основа на сключена гражданска отговорност.  В случай, че липсва такава, хората най-често питат : Кога се съди Гаранционен фонд ? 

Основна задача на всеки един опитен и добър адвокат по застрахователни дела е да прецени размера на исканото обезщетение.

Отговорност на Гаранционен фонд

Отговорността на Гаранционния фонд следва да се ангажира при ПТП с водач без валидна застраховка Гражданска отговорност.
Кога се съди Гаранционен фонд ?

Всеки адвокат е длъжен да подготви внимателно и прецизно искова молба.

Каква е съдебната процедура срещу Гаранционен фонд ?

При оформянето на молбата за обезщетението не следва да има съмнение за представената претенция, като същата бъде уважена.

Това следва да стане  независимо от възражението на ответника – застраховател.

В случай, че виновният водач е имал сключена задължителна застраховка ”Гражданска отговорност” потърпевшото лице има право да се обърне директно към застрахователната компания на водача.

Кодексът на застраховането  предвижда  сравнително кратки срокове за изплащане на дължимото обезщетение.

Този срок е 15 дневен срок, от датата на подаване на документите за изплащане на обезщетения.

Често пъти увредените лица предпочитат да получат обезщетения от компанията, без да си дадат сметка, че обезщетения при евентуален процес са доста по-сериозни.

Моментът на изплащането на обезщетението има и др. последница.

В случай, че пострадалото лице подпише Споразумение със застрахователя същото се лишава от възможността да завежде съдебен иск.

Обезщетенията се превеждат до 3 месеца

Размерът на обезщетението при застраховка “Гражданска отговорност” се формира от различни фактори.

При смърт или телесни увреждания претенцията и представените доказателства се обсъждат от експертна застрахователно-медицинска комисия към Гаранционния фонд.

Размерът на обезщетенията за неимуществени вреди от “Гражданска отговорност” се формира по справедливост въз основа на представените доказателства.

При телесни увреждания се разглеждат обстоятелствата, при които е настъпило събитието, възрастта на пострадалия, характерът на увреждането, функционалните последици от него. Вземат се предвид тежестта и сериозността на болките и страданията.

ВАЖНО – Всяко бездействие и мълчание от страна на застрахователната компания след този законово определен срок, без основателна причина и своевременно уведомление, е основателен повод да потърсите правата по съдебен ред.

За целта е необходимо да ангажирате съоветна адвокатска помощ  за застрахователно обезщетение.

През този период, се извършва анализ на наличните документи, за да ВИ предоставим адекватен правен съвет.

При наличието на основания може да се постигне доброволно уреждане на спора или процесуално представителство пред граждански съд.

Виновният водач е длъжен да поиска привличане на застрахователната компания в процеса.Кога се съди Гаранционен фонд ?

Това се прави за да  сподели отговорността за възникналите вреди и щети.

В случай, че виновно причинилият щетите водач на МПД не е имал сключена застраховка „Гражданска отговорност”, може да предявите  претенция пряко към причинител или Гаранционния фонд.

В случай, че Гаранционният фонд не се произнесе в срок от 3 месеца, може да предявите претенциите си за плащане в съда.

Надлежна информация за това в какви случаи Гаранционния фонд изплаща обезщетения може да намерите като се обърнете към адвокат по застрахователни дела

За целта следва да представите всички налични документи, доказващи отговорността на Гаранционният фонд по изплащане на застрахователно обезщетение.

За повече информация и  съвети, изпратете кратко запитване на Email : info@lawyer-bulgaria.bg или да позвънете на тел. + 359 897 90 43 91