fbpx

Публикации

Пътуване на деца в чужбина ?

При развитието на комуникациите и транспорта, съвремието предлага редица въпроси  за пътуване на деца в чужбина. Голяма част от тези въпроси засягат и пътуване на деца в чужбина ?

Често получавам запитвания от клиенти относно документите, които се изискват при пътуване с непълнолетно лице извън България.

За да отговоря на тези опасения, създадох изчерпателно ръководство, което обединява цялата необходима информация на едно място.

В днешния глобализиран свят пътуванията са по-често срещани от всякога, независимо дали става въпрос за почивка или работа.

Често обаче родителите пропускат или късно се сещат, че има специфични законови изисквания за децата, които пътуват с тях или с трето лице

Липсата на подходяща декларация, в много от случаите, може да доведе до неудобства Пътуване на деца в чужбина ?

Една от основните причини за дългите опашки в пиковите периоди на пътуване е неспазването на тези законови изисквания, което води до липса на необходимите документи за непълнолетни лица, пътуващи в чужбина.

Органите за гранична полицейска проверка на ГКПП изпълняват значителен обем от дейности

Най-често става дума за дейности, които са свързани предотвратяване незаконни действия спрямо ненавършили пълнолетие лица.

Този кодекс за режим на движение на лица през граници изисква граничните контролни органи да се отнасят с особено внимание към пътуванията на ненавършилите пълнолетие лица.

Този кодекс предвижда, че в случай на непълнолетни лица с придружител граничната охрана проверява дали лицата, придружаващи непълнолетното лице, имат родителски права

Контрол при декларация за пътуване в чужбина 

Граничните власти следят особено когато непълнолетните се придружават само от едно възрастно лице и съществуват сериозни основания,

че могат да са незаконно отстранени от попечителството на лица, които законно упражняват родителски права над тях.

Когато граничната охрана извършва допълнително разследване за установяване на всякаква непоследователност или противоречия в предоставената информация.

Когато непълнолетни лица пътуват без придружител, граничната охрана извършва цялостна проверка на документите, че непълнолетното лице не напуска територията против волята на лице, което има родителски права над него.

Малолетните българските граждани (до 14 г. възраст)  напускат страната с  паспорт, а непълнолетните – с паспорт или лична карта.

Личната карта е документ за пътуване и преминаване през вътрешните граници на Република България с държавите – членки на Европейския съюз, както и в случаите, предвидени в международни договори

Тези въпроси възникват след развода,а именно :Пътуване на деца в чужбина ?

Условия за пътуване на деца в чужбина ?

Това се прави в случай на разделени или разведени родители, както и на такива, които пътуват самостоятелно със своето дете.

Всеки адвокат по семейни дела, ще Ви каже, че е нужно да бъде оформено документално и юридически.

Поводите са различни – екскурзии, обучения, гостувания, състезания, международни олимпиади.

В случай на липса на документи, гранична полиция ще спре или родителя или детето.

При нужда от пътуване в чужбина на дете, което не е навършило 14 години е необходима. Непълнолетно дете може да пътува в чужбина с паспорт или лична карта.

Полицейските органи имат специфични контролни функции както в етапа на издаване на паспорт, така и във етапа на самото пътуване /излизане/ от България.

Това дете може да пътува в рамките на Европейския съюз или в държава,  с която Република България има сключен договор.

При пътуване с малолетно дете в чужбина на граничните органи е нужна декларация за дете в чужбина.

Съгласно чл. 76, т. 9  от ЗБЛД  гранична полиция може да не се разреши напускане на страната на малолетни и непълнолетни и поставени под запрещение лица

Най-често това са лица, които притежават валиден паспорт или лична карта, но нямат нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от своите родители, настойници, попечители.

Тази декларация следва да бъде нотариално заверена като съгласие за пътуване от другия му родител.Пътуване на деца в чужбина ?

Освен от български нотариус, декларацията може да бъде заверена и от съдията по вписванията при съответния районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център

Ако е общински център – кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник, когато в района няма нотариус.

В чужбина такава декларация може да бъде заверена от българските консулски длъжностни лица, в консулски служби на съответните посолствата.

 В чужбина, такава декларация може да бъде заверена и от местен нотариус, като задължително трябва да бъде заверена с “апостил”

В случай, че в съответната държава е страна по Хагската Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.

При пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи от двамата родители. 

В случай, че НЕ постигнат съгласие за пътуване в чужбина,  спорът се решава от Районния съд.

Целта на закона е да бъде гарантирано, че интересите на детето ще бъдат защитени в пълен обем. При липса на съгласие спорът се решава от съда.

Изискването за декларация налага разрешението за това да бъде дадено за определен период от време

Това разрешение се дава за определена държава или държави, чийто кръг е определяем.Пътуване на деца в чужбина ?

При предоставяне на декларация, Районен съд извършва преценка.

Проверката обхваща условията при които детето ще пребивава

Решението на съда за разрешение за пътуване на дете в чужбина не може завинаги да замени съгласието на родителя.

Това решение не може да се постанови за неограничено по време и територия при пътуване с малолетно дете.

При спор с другия родител на детето следва да потърсите адвокат.

Нашите колеги ще отговорят на телефон 0897 90 43 91, и на email office@lawyer-bulgaria.bg