fbpx

Публикации

Удостоверение за реституционни претенции ?

В практиката по прехвърляне на недвижими имоти често се стига до издаване на Удостоверение за реституционни претенции.

Голяма част от Нотариусите удостоверяващи сделки с недвижими имоти, най-често земеделски земи изискват такива документи.

Касае се за сделки по прехвърляне на недвижими имоти в градски зони, най-често земеделски земи. Удостоверение за реституционни претенции ?

Именно поради това, с оглед изчистване на елементите на собствеността и елиминиране на претенции се изисква този документ.

Кой издава Удостоверение за реституционни претенции ?

Ако се касае за частни имоти и прехвърляне на земеделски земи в градска част компетентен е Кметът на  Общината, в която се намира имотът.

В такива случаи, кметът на общината издава удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти.

Ако се касае за одържавени имущества, включени в търговски дружества, компетентен е Министърът на икономиката, упражнявал правата на собственост на държавата.

Какво означава понятието реституционни претенции ?

В конкретният случай под „реституционни претенции“ се разбира заявено в Министерството на икономиката искане за обезщетяване по Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти.

В този случай, става дума и за имоти по реда на § 18 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), който препраща към отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.Удостоверение за реституционни претенции ?

Най-често се касае за одържавени имущества, включени в активите на дружества, в които държавата е била собственик.

В случай на наличие на реституционни претенции се предоставя и информация за етап, в който се намира процедурата

Тази процедура обхваща обезщетяване по регистрираното искане – наличие на акт за признаване на право и вид на обезщетението

Като в случая се касае за акт за определяне на размера на определеното обезщетение, както и дали обезщетението е получено от правоимащите лица.

Информацията за наличието или липсата на реституционни претенции се предоставя въз основа на искане от заинтересовано лице или организация.

За допълнителна информация, се обърнете за консултация на тел. 0897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg