fbpx

Публикации

Срок вписване на промени ООД ?

Съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за търговския регистър (ЗТР) всяко лице, което заяви вписване на обстоятелства в Търговския регистър. Важен е въпроса какъв е съответният срок вписване на промени ООД ?

Упълномощеният адвокат следва да извърши това в седемдневен срок от настъпване на обстоятелството, освен ако със закон е определен друг срок за вписване на промени ООД.

Вписването на промените в търговските дружества е необходимо, настъпването на обстоятелства, вписани в Търговският регистър могат да бъдат противопоставени на на всяко трето лице.

Как се развива процедурата по вписване в Търговския регистър ?

С вписването на едно обстоятелство в ТР се приема, че то е станало известно на третите добросъвестни лица.Срок вписване на промени ООД

Подаването на заявление за вписване на едно обстоятелство и самото вписване в ТР обаче като моменти не съвпадат

Законодателят е предвидил в чл. 19, ал. 2 от ЗТР длъжностното лице по регистрацията да се произнася по заявлението за вписване или заличаване най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му

Това се случва в този срок, освен ако със закон е предвиден друг срок за произнасяне.

Понякога от подаване на заявлението за вписване на определени обстоятелства до самото вписване минава около един месец, пък дори и повече.

Заявлението за вписване на обстоятелства се подава в 7-дневен срок от възникване на задължението за вписване на лицето по чл. 3 от негов  законен представител,

Това се извършва от адвокат с изрично пълномощно.

При промяна в представителството обстоятелствата се заявяват от новия представляващ.

Вписване и заличаване се извършват въз основа на заявление по образец,  утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.

Това е важен детайл особено за онези промени в търговските дружества, за които е предвидено, че имат действие от вписването им в ТР.

Съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗТР, така и този по чл. 19 от ЗТР при подаване на заявлението за вписване не съвпада с момента на вписване.

За допълнителна информация или въпроси, може да ни потърсите + 359 897 90 43 91 или на Email: office@lawyer-bulgaria.bg

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед спецификата и обстоятелствата при които е постъпил.

Как се вписват промени по фирми?

При взимане на решение от едноличния собсвеник / общото събрание за промени в обстоятелства на дружество, управителят на ООД, ЕООД, АД е длъжен в 7-дневен срок да подаде Заявление по образец (А4) за вписване на промени по партидата на дружеството в Tърговския регистър към Агенция по вписванията.

Какви промени се отразят в Търговския регистър ?

Задължително е да се вписват следните промени по фирмите: Името, под което дружеството упражнява дейност; Седалището / адреса на управление на дружеството (фирмата); Предмета на дейност (ако се започне нова дейност, за която има изискване да бъде изрично описана, най-често това са дейности, за които е нужен лиценз); Срока, за който е учредено дружеството; Увеличаване/ намаляване на капитала на дружеството; Приемане на нов съдружник, прекратяване членството на съдружник, изключване на съдружник, прехвърляне на дялове; Преобразуване на дружеството; Прекратяване на дружеството; Управлението и начина на представителство – назначаване/освобождаване на управител.

Как става вписването на промени в ООД, ЕООД ?

Вписването на промени по фирми (след регистрация на фирма) се заявява от управителя/управителите на дружеството или от адвокат с изрично писмено пълномощно. Заявлението А4 за регистриране на промени в ООД, ЕООД, АД е по образец, и може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване на условията и реда на Закона за електронния документи и електронния подпис. Заявлението и приложенията към него се подават на български език, като могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, но заедно със заверен превод на български език. Заявленията за вписване на промени в обстоятелствата се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му (в 3-годишния срок на пререгистрация срокът за произнасяне е 14-дневен). Отказът да се регистрират заявените промени може да се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на дружеството в 7-дневен срок от връчването му.

Какви документи се подават за промени в ООД, ЕООД ?

Квитанция за платена държавна такса за вписване в ТР (за всякакви промени); Декларации по чл. 13 от Закона за Търговския регистър (за всякакви промени); Нов Учредителен акт (за ЕООД) / Дружествен договор (за ООД) или Устав (за АД) с променените обстоятелства; Изрично писмено пълномощно, ако заявлението се подава от адвокат или нотариално заверено пълномощно ако се подава от външно лице, което не е адвокат; Молба за приемане на нов съдружник; При прекратяване участието на съдружник – писмено предизвестие от съдружника, отправено в общия случай най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването; При изключване на съдружник – доказателства за обстоятелствата по чл. 126 от ТЗ; Договор с нотариална заверка на подписи по чл. 129 от ТЗ (при прехвърляне на дружествен дял); Решение на общото събрание, съответно на едноличния собственик на капитала. Нотариално завереното съгласие и образецът от саморъчния подпис на новоназначен управител; Съответният лиценз или разрешение, когато за извършването на определени дейности нормативен акт предвижда изискване за разрешение на държавен орган; При парична вноска в капитала на дружеството или при увеличение на капитала

Какви такси се плащат при вписване на промени ООД ?

Таксите зависят от желаните промени. Обикновено таксите са следните: държавни такси (на Търговския регистър), адвокатски хонорар, банкови и нотариални такси. Те варират и ще опишем само най-често срещаните в практиката казуси.