fbpx

Публикации

Наем на апартамент

Oсобеност на договорът за наем на апартамент е правната възможност лице да обитава имот без да заплаща цената като сключи договор за наем на апартамент.

Наемът на движими или недвижими вещи е уреден в чл. 228 – 239 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

С договора за наем, наемодателят предоставя на наемателя вещ или недвижим имот за временно ползване, срещу заплащане на определена цена.

Кантората ще Ви съдейства, като изготвим и защитим вашите интереси във връзка с договори за наем, както и за всякакви договори за покупко-продажби на имоти.

Най-често срещани в нашата практика са правоотношенията, развиващи се при наема на недвижими имоти.

Нужно е да обърнем внимание, че при предаването на ползването на наетите имоти е важно да бъде изготвен стриктен приемо-предавателен протокол, в който да се опише състоянието на имота, както и всички движими вещи, с които той се предава, трайно или нетрайно прикрепени към него.

Дефиниция на договора за наем на апартаментНаем на апартамент

При договор за наем на апартамент наемодателят се задължава да предостави на наемател,  за временно възмездно ползване собствен недвижим имот срещу наемна цена, указана в договора, заедно с разходите, свързани с ползването на вещта.

Сключване договор за наем на апартамент

Договорът за наем е двустранен и възмезден с предмет право на ползване на недвижим имот, така и отделни помещения за живеене.

Страни по Договора за наем на апартамент могат да бъдат, както физически, така и юридически лица.

Елементи на договора за наем на апартамент 

Според Закона с договора за наем един наемодател се  задължава да предостави на наемателя вещ – имот, за временно ползване, а наемателят – да му плати определена цена.

Той се  смята сключен от момента на постигане на съгласие между страните за цената и периода, през който ще се ползва вещта.

За валидност на наемния договор не е необходимо да бъде спазена писмена форма на договора за наем на апартамент.

При договора за наем на имот има права и задължения и за двете страни, които се вписват задължително.

Наемодателят е длъжен да предаде апартамента в добро състояние, което отговаря на ползването, за което е нает.

При имотите това означава, че наемодателите трябва да извършват всички необходими поправки, с изключение на дребните.

Наемателят също има общи права и задължения.

Сред тях са да плаща наемната цена и да върне имота след прекратяването на договора така, както го е получил.Договорът за наем

Наемателят е длъжен да съобщава незабавно на наемодателя за повредите и посегателствата, извършени върху имота.

Правилата за плащане и на такса за битови отпадъци, известна като „данък смет“  са същите.

Прекратяване на договора

При прекратяване на договора наемателят трябва задължително да предаде имота на собственика(най-често ключовете),  защото поема риска за настъпване на повредите.

Срокът на договора  за наем се уговаря свободно между страните.

Ако  договорът за наем  е сключен без срок, всяка страна може да го прекрати като изпълни задълженията си с предизвестие.

Наемните  отношения се прекратяват с предизвестие средно от около календарен месец.

Договорът за наем може да бъде прекратен преждевременно от всяка от страните при неспазване клаузите му от другата страна.

ВАЖНО: НЕ е задължително да бъде сключен в писмена форма за действителност на клаузите !

Той може да се сключи и в устна форма, но за по-голяма сигурност на страните писмената форма е препоръчителна

Писмената форма има доказателствена сила, а максималният срок на договора за наем е десет години, освен ако не е е търговка сделка.

В случай, че след изтичане на наемния срока имотът се ползва без противопоставяне на наемодателя, договорът се счита продължен.Наем на апартамент

Вписване на договора за наем на вещ – недвижим имот или вещ

В случай, че Договорът за наем е вписан, това би спестило значителни разходи и време на едната от страните, да потърси в последствие своите права по съдебен ред.

В този случай Наемодателят ще може да се снабди с изпълнителен лист, без наемателят да е уведомен, че наемодателят е стартирал съдебна процедура.

За повече информация, моля да се свържете с нас на посочените телефон + 359 897 90 43 91 или на мейл info@lawyer-bulgaria.bg