fbpx

Публикации

Заместващо съгласие за пътуване дете в чужбина

Съгласно чл.127а ал.2 от СК , съдът постановява Решение за т.нар. Заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина

Предпоставка за това са следните обстоятелства

А/ Между родителите е налице разногласие относно пътуване на общото им дете в чужбина и не може да бъде постигнато съгласие

Б/ Налице е медицинска, образователна нужда, което налага получаване на заместващо съгласие за пътуване дете в чужбина

В този случай волята на другият родител се замества от Съдебно решение на Районен съд.

Основания за заместващо съгласие от Районен съдЗаместващо съгласие за пътуване дете в чужбина

За предявяването на този иск не е необходимо конкретна причина, за да бъде уважено искането

Най-често непосредствена необходимост детето да пътува в чужбина е образователна нужда или медицинска интервенция.

За да бъде уважено искане за издаване на Решение за заместващо съгласие е достатъчно е да е налице разногласие между родителите.

Целта на молбата по делото е да се посочи невъзможност да се постигне съгласие за пътуването на дете в чужбина съответно да е налице правен интерес от сезирането на съда.

Правна рамка на искането за заместващо съгласие

Въпросът е легално уреден в чл. 127а СК, както и в редица нормативни актове и директиви на Европейския съюз.

В изключителен интерес на детето е да може да пътува в чужбина, за да има възможност да разшири своя мироглед, култура и да подобри познанията си по чужди езици .

Осъществяване на правото на свободно придвижване е регламентирано в Конституцията на Република България.

Съгласно чл.35 ал.1 от Конституцията на Република България и чл.10 ал.2 изр.II от Конвенцията за правата на детето, детето и неговите родители имат право свободно да се да напускат страната, в която живеят.

Това е неизменно право на всяко дете и то може да се ограничава само със законЗаместващо съгласие за пътуване дете в чужбина

Съгласно чл.24 ал.2 от Харта на основните права на ЕС, всички действия, по отношение на децата, следва да се водени от висшият интерес на детето.

Ограничаването на правото на пътуване на детето -само или със семейството, по същество ограничава основни права и свободи на детето.

Страните в Европейския съюз и съседните балкански държави не са място на застрашаващи места, в който са установени рискове за живота и здравето на техните граждани.

Свободата на детето на пътува с родителя следва да следва и обществен интерес, както и закрила на детето.

Пример за това е Съдебно Решение № 234/30.05.2012г. на ВКС по гр.д.№ 1580/2011г. на IV г.о., както и

Съдебно Решение № 669/26.11.2010г. на ВКС по гр.д.№ 1623/2009г., Трето г.о., ГК и др.

Трайна е практиката на ВКС, че при нужда на детето да пътува в чужбина и при разногласие между родителите за това

Районен съд  следва да разреши неограничен брой пътувания през определен период от време, до конкретно определени държави.

За допълнителни въпроси, можете да се обърнете към нас на тел. 0897 90 43 91 или mail: office@lawyer-bulgaria.bg 

Какво представлява заместващо съгласие ?

При разведени или разделени родители, много често единият родител отказва да даде съгласие детето да пътува в чужбина е необходимо да се заведе съдебно дело за получаване на т.нар. заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина.

На какво основание се издава Съдебно решение със заместващото съгласие ?

В делата по чл. 127а от СК следва да се докаже, че причината за пътуване на детето е основателна. Такива причини могат да бъдат: лечение, образование, спортни дейности, празници и тържества на близки и роднини и др. Времето на пътуването трябва да е ясно определено, както и местонахождението на детето, докато е извън България.

Какви са предпоставките за пътуване на дете в чужбина

За да бъде издадено Съдебно решение за пътуване в чужбина е нужно да се посочи конкретна нужда - образователна или медицинска, както и да е налице категоричен отказ за пътуване в чужбина.

Възможен ли е отказ на съда да издаде Решение за пътуване

Съдът ще откаже да даде разрешение, когато искането е за пътуване до: държава, в която има размирици; държава, в която още не са отстранени последиците от скорошни природни бедствия; държава, за която, макар и временно, не е препоръчително пътуване; държави, с които България няма сключени договори за правна помощ, които не са членки на ЕС или не са членки на Хагската конвенция от 1980 г. за международното отвличане на деца

Трябва ли да се изслуша детето ?

Когато детето е навършило 10 години, съдът може да го изслуша в т.нар. синя стая. Също така, по тези дела се изисква становище от социалните работници от Дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене на детето.