fbpx

Публикации

Адвокат строителни дела

Често пъти наши клиенти ни питат като адвокат строителни дела и обжалване на административни актове на РДНСК, относно условията за издаване на т.нар. „Разрешение за строеж“.

Ние следва да Ви изясним, че в нашата  дългогодишна адвокатска практика, същото разрешението за строеж се издава от Главния архитект на съответната общинска администрация. Въз основа на него започва и строежа на всеки един строителен обект.

Съществен момент, към който бихме искали да Ви обърнем внимание е следното. Ако не спазите самата процедура за издаване на разрешение, същия вече построен обект ще премине към т.нар. незаконни строежи. В последствие ще трябва да го премахнете за Ваша сметка.Адвокат строителни дела

За съжаление в такива случаи, не само не се издава разрешение за нов строеж върху имота. Издават се актове и предписания, докато не бъде премахнат предходния обект.

В тази ситуация, ние като добри и опитен адвокат Ви  съветваме, че  можете чрез нас да проучите всички възможности  и да се ориентирате в ситуацията.

Ето и още малко детайли……….

Същевременно е нужно да посочим, че за предвидени в закона строителни дейности – текущ ремонт на сграда или постройка, изграждане на оранжерия до определен размер.

За дейности като остъкляване на балкон, монтаж на сградна газова инсталация в жилищна сграда или вилна сграда, поставяне на ограда с до 0,6 м височина на плътната част и др. – разрешение за строеж НЕ е необходимо

Ако се доверите на правни услуги на адвокат строителни дела, той знае списъка на всички необходими документи, с които трябва да се снабдя за издаване на разрешение за строеж.

Съветваме Ви като адвокат строителни процедури да се консултирате предварително пред още да е стартирала същинската процедура по издаване на разрешение за строеж. Tова се налага, за да сте подготвени и снабдени с необходимите Ви документи.

Необходими документи за адвокат строителни дела

  • Документ за собственост (напр. нотариален акт), за отстъпено право на строеж от собственик – документ за право да се строи в чужд имот по специален закон;
  • Скица на поземления имот – издава се от Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
  • Виза за проектиране (справка от  приет и утвърден подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти
  • Писмени становища от Експлотационните дружества – визата за проектиране се съгласува с ВиК и електроразпределителните дружества;
  • Приет и утвърден Инвестиционен проект – съдържа части: архитектура, конструкции, електро, ВиК, пожарна безопасност, план за безопасност и здраве (ПБЗ), геодезия и план за управление на строителните отпадъци;
  • Предварителни договори за присъединяване към експлотационните дружества. 
  • Оценка за съответствието на проекта 
  • Надзорна фирма или лице, извършващо строителен надзор – консултант, който извършва оценка за съответствие на проекта с основните изисквания към строежите и издава комплексен доклад.

Като адвокат строителни дела, знаем,че одобрение на инвестиционния проект представлява последната стъпка преди процедурата по издаване на разрешение за строеж. За това се изисква одобрение на инвестиционния проект от Общината.

Какво предлага кантората ???

За нашите клиенти – инвеститори и строителни компании, предлагаме следните услуги:

– Правен анализ на имота, включително проверка за наличие на тежести, проверка за градоустройствения статут.

Тук изследваме всякакви въпроси, които биха забавили започването на строителството (включително издаването на разрешение за строеж)

Преглед на документацията преди въвеждането на бъдещата сграда в експлоатация;Адвокат строителни дела

– Юридически консултации във връзка с подготовката и изпълнението на инвестиционни проекти и свързаните договори в процеса по строителството на имоти;

– Преглед на процедури по одобряване на подробен устройствен план, издаване на виза за проектиране, разрешение за строителство, въвеждане в експлоатация;

– При възлагане от страна на клиента, участваме в преговори със строители, инвеститори, доставчици и купувачи;

– Със съдействието на доверени оценители на имоти извършваме оценка на инвестиционната стойност на имоти;

– Правни съвети при изготвянето на договор за строителство, както и да изготвим такъв договор, който да защити Вашите права и законни интереси;

– В случай на неизпълнение по вече подписан договор за строителство, можем да Ви представляваме при преговорите с Вашия изпълнител, вкл. оформянето на уведомления;

– Паралелно с изготвянето на основни договори за строителство, изготвяме и съпътстващата документация

– договори за управление на проект

– договори за възлагане на услуги, свързани с осигуряване свързаността на бъдещата сграда с водопреносната и електрическата мрежа на града;

– договори за строителен надзор; договори с архитект за възлагане изготвяне на архитектурните проекти на бъдещата сграда и съпътстващата документация и други;

– Адекватно правно обслужване на строителни фирми, които се занимават със сградно строителство;

– Юридическо съдействие от момента на избор на парцел/поземлен имот, придобиване на собствеността и снабдяване с всички разрешения, до края на строителния процес;

Свържете се с нас

Именно тук следва да Ви изясним, че ако издаденото Разрешение за строеж е срочно и изтича в 2 случая :

А/ Ако не бъде използвано в срок от 3 години и в този период не започне планираното строителство,

Б/ Ако в продължение на 5 години не се завърши грубия строеж на сградата, издаденото Разрешение за строеж ще изтече.

За въпроси, моля обърнете се към нас за справка и доп. информация на тел. +359 2 858 10 25 или на мейл  info@lawyer-bulgaria.bg