fbpx

Публикации

Наследяване при преживял съпруг

Настоящото законодателство в областта на наследственото право дава детайлна рамка за регламентация на наследствени дялове и наследяване  в случай на смърт на съпруг./.съпруга и наследяване при низходящи (деца) на наследодателя.Наследяване при преживял съпруг, наследяване при смърт на съпруг, низходящи наследяват, дял от наследството, наследяване при деца и преживял съпруг, СИО

Според чл. 9 от Закона за наследството (ЗН) съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете. Дори съпругът може на практика да получи повече от един или няколко имота от наследството.

В случай, че тези имоти са придобити в рамките на брака и той е съпружеска имуществена общност (СИО), то това при прекратяване на брака, включително и поради смърт, преживелият съпруг автоматично придобива половината от въпросния имот.

Съгласно чл.9 Закон за наследството „съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете“.

В този смисъл Законът указва, че деца на починалият наследодател, наследяват по равни части за всяко едно от тях.

Ако починалият съпруг обаче има имоти, придобити отпреди брака, то тогава съпругът и децата пак наследяват поравно.

Според чл. 9, ал. 2 от ЗН, когато съпругът наследява заедно с възходящи или с братя и сестри или с техни низходящи, той получава половината от наследството, ако то се е открило преди навършването на 10 години от сключването на брака, а в противен случай получава 2/3 от наследството.

Това са случаите, в които той наследява с родители или родител или с братя и сестри или пък с техни деца.

Успоредно с тях наследява и преживелия съпруг 

Определяне на наследствени квоти между преживял съпруг и низходящи (деца) при откриване на наследството……

В случай, че са притежавали имот и наследява с дете, то наследствените квоти се разпределят по 1/2 идеални части от него и ще станат съсобственици.

Ако има две деца, тогава те ще разделят с живия съпруг при същите условия по 1/3 от наследството.Наследяване при преживял съпруг

Веднага следва да посочим, че това е валидно за общият случай, в който наследодателят е собственик в наследството.

Чести са случаите в които имотите са придобити по време на брак и представляват съпружеската имуществена общност.

Съпрузите са и не просто наследници, а наследници със запазена част. Такива са още само тези по права линия – децата, внуците или в някои ситуации родителите на починалия.

Според чл. 14 от Закона за наследството всеки може чрез завещание да се разпорежда с цялото си имущество, без да накърнява запазената част на законни наследници.

Сред тях са и преживелите съпрузи.

Законът казва, че ако наследодателят се разпореди с повече от разполагаемата част, всеки от  наследниците със запазена част, призован към наследяване, има право да иска намаляването им до размера на запазената му част.

Законът определя, че запазената част на децата, когато наследодателят не е оставил съпруг, е половината от имуществото при едно дете и низходящи от него и две трети при две и повече деца или внуци.

Ако пък са оставени деца и внуци, но и съпруг, то запазената част на последния е равна на тази на всяко дете.

Като при едно дете разполагаемата част е 1/3, а 2/3 е запазена част.

При две деца има 1/4 разполагаема и 3/4 запазена част, при три и повече деца – 1/6 разполагаема и 5/6 запазена част от имуществото на наследодателя.

Запазената част на родителите или преживелия от тях е винаги 1/3.

Според чл. 29, ал. 3, изр. 1 от ЗН пък запазената част на съпруга е 1/2, когато наследява сам, и 1/3, когато наследява с родители. Когато съпругът наследява с низходящи, то неговата запазена част е равна на частта на всяко дете.

В този случай, при смърт на съпруг или съпруга, другият  получава половината от имота, съгласно условията на съпружеската имуществена общност. Наследяване при преживял съпруг

В откритата процедура по наследяване с децата, ситуацията вече ще е налична, като за тях наследствената маса се разпределя само втората половина от наследството.

В този наследствена 1/2 части низходящите (децата) на починалият наследодател наследяват поравно  с  преживелия съпруг.

В тези случаи преживелият съпруг получава най-голяма част от наследството – 1/2 от целия имот според правилата за разделяне на съпружеската имуществена общност, заедно с втората половина, която се получава по наследство.

Идеална съсобственост между съпрузи…

Тази идеална съсобственост се дели чрез делба, ако разбира се и наследствените имоти го позволяват.

В случай, че не е налице възможност да бъдат обособени самостоятелни наследствени части следва да се стигне до договорка.

При която едната страна може да получи имот от наследството, срещу задължението да наплати на другата тези идеални части

В случай, че починалият съпруг има имоти, придобити отпреди брака, то тогава преживелият съпруг и децата наследяват равни части. Наследяване при преживял съпруг

Разликата е,  обаче че в този случай преживелият съпруг няма предимство при разпределението на наследствените дялове и квоти. Тъй като не е налице съпружеска имуществена общност.Наследяване при преживял съпруг

Определяне на т.нар. ЗАПАЗЕНА ЧАСТ от наследството…..

С постановление на Върховния съд няма спор, че съпругът е наследник със запазена част.

Низходящите изключват от наследяване наследниците от другите два реда, родителите изключват третия ред.

Низходящите и родителите не наследяват с наследници без запазена част.

При наследяване по закона за наследството както съпругът така и децата са от категорията наследници.

За които е предвидена и т. нар. „Запазена част“ от откритото вече наследство.

Тази запазена част по смисъла на чл. 28 от ЗН следва да бъде определена в съответствие с правилата на закона.

Когато наследодателят остави низходящи, родители или съпруг, то той не може със завещателни разпореждания или чрез дарение да накърнява онова, което съставлява тяхна запазена част от наследството

За допълнителна информация се обърнете на тел. + 359 897 90 43 91 или на mail office@lawyer-bulgaria.bg