fbpx

Публикации

СИО при строеж на имот

Все по-често се срещат казуси и съдебни спорове между роднини относно собствеността на възникнал в режим на СИО при строеж на имот. 

В това отношение Тълкувателно решение № 4/2019 от 14.04. 2022 г. по ТД № 4/2019 ОСГК на ВКС относно възникване на съпружеската имуществена общност при строеж

Тук въпросът е, че този имот е бил съсобствен от единия съпруг и трето лице.

Тълкувателно решение № 4/2019 от 14.04. 2022 г. по ТД № 4/2019 ОСГК на ВКС сочи, че при изграждане на сграда от съпрузи по време на брака имота  прилежи на двамата съпрузи

В този случай се формира СИО при строеж на имот, като между съпрузите е приложим режимът по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Семейния кодекс.

Какво гласи съдебната практика по въпроса ?СИО при строеж на имот

ВКС обяснява, че СИО е особен вид бездялова съсобственост и за нейното възникване е необходимо придобилият вещното право

В този случай право на собственост или ограничени вещни права, страната има качеството „съпруг” и това да е станало по време на брака в резултат на съвместен принос, който се предполага до доказване на противното.

Според позиция, изложена в т. 4 на Постановление № 5/1972 г. на Пленума на Върховния съд

Затова и разрешението се прилага и в случаите, когато единият съпруг притежава идеална част от поземления имот, върху който се строи сградата по време на брака.

Какъв е критерия за определяне ?

Строежът в съсобствен имот става общо имущество на собствениците на терена, като частта от него, отговаряща на правата на съпруга, участва в съпружеската имуществена общност.

По другата позиция в описаната ситуация съпружеската имуществена общност върху построеното не възниква, а вместо това възниква съсобственост между собствениците на терена.

ОСГК на ВКС признава, че сградата, построена върху земя, индивидуална собственост на единия съпруг, представлява съпружеска имуществена общност и принадлежи общо на двамата съпрузи.СИО при строеж на имот

В този случай, се формира СИО при строеж на имот, като това разрешение следва да се прилага и в случаите, когато единият съпруг притежава идеална част от поземления имот.

Съдебната практика по въпроса : 

Тълкувателното дело е образувано заради противоречива практика, която налага тълкувателно решение по въпроса:

„При извършен строеж от съпрузи по време на брака им, придобива ли се в режим на съпружеска имуществена общност (СИО) частта от построеното ?“.

Строежът в такъв имот се придобива от неговите собственици, като частта от него, отговаряща на правата на съсобственика,

Построеното в такъв имот се придобива от неговите собственици в режим на съпружеска имуществена общност.

Затова тук е приложим режимът по чл. 18, ал. 1, т. 1 от СК.

В този случай и двамата съпрузи участват в  СИО при строеж на имот, за което ще се приложи режимът по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Семейния кодекс.

Същественият момент, в случая е, че при извършен строеж от съпрузи, спрямо които се прилага режимът на СИО

Става дума за изграждане на обект в съсобствен между единия от тях и трето лице поземлен имот, без учредено право на строеж

Изискването е другият съпруг е участвал пряко или косвено в строителството

Липсата на акт за надлежно учредяване право на строеж в полза на съпруга – съсобственик, води до придобиване на идеална част от сградата от третото лице – съсобственик, съответна на частта му от поземления имот.

Именно затова са налице всички предпоставки за включване на построеното в съпружеската имуществена общност.