fbpx

Публикации

Синдром на родителско отчуждение

С поведението си при развод и възникнал продължителен спор между съпрузи или партньори се стига често до т.нар.  синдром на родителско отчуждение.

В резултат на това възниква емоционално страдание и сериозна промяна в условията и начина на възпитание и образование на детето.

Крайният резултат от тези действия на родителя е разстроено детско или юношеско поведение.

Тези действия са пряко свързано с действия по отчуждаване на дете от родител, при което се говори за родителско отчуждение.

Подобни случаи на родителско отчуждение се срещат сравнително често и са резултат от неосъзнат опит да се отдалечи детето.
Практиката познава и доста случаи на силен страх и шок от наблюдаваните от него конфликти между родителите.

Честите скандали, обидите и от единия, и от другия родител, идване на полицейски служител, съдия-изпълнител, предизвикват стрес.

Най-често това са силни негативни емоции и детето се е чувства застрашено, което става причина за психо-емоционален стрес.

Рискове при отчуждаване от родителСиндром на родителско отчуждение

Задача на всеки един съдебен състав е изясняване на условията и случаите на синдрома и настъпване на реално отчуждение.

В много от случаите изследването започва при постъпване на призовка за съставяне на социален доклад в ОЗД и преценка на рисковете съобразно § 11 от Закона за закрила на детето.

Съществен е и въпросът защо се появява този синдром.

В периода между 4-12 тата година при всяко дете е налице състояние, в което то е особено уязвимо

Обичайно в тази възраст детето не може да разсъждава критично и тълкува несъответствието между това

Налице са случаи на разминавания с това, което самото дете възприема и това, което му се казва или разказва.

Практиката познава множество измислените опасности и твърдения на родител за другия.

Крайната цел на всички тези внушения е да лишават детето от доверие в собственото му възприятие и то да бъде лесно манипулируемо.

То е принудено да се откаже от проверката на реалността, както и от собственото си усещане за нея

По своята същност т.нар. Родителското отчуждение представлява в тежка степен е форма на отклонение от възпитанието и обичайните традиции при възпитание на едно дете.

По своята същност това е лека или не толкова лека форма на извършен акт на домашно насилие над дете!

Съдебната практика е в същата посока, като това насилие не се упражнява от родителя, от който детето е отчуждено, а извършител е родителят, който го отглежда и насажда самото отчуждение.

Затова законът следи стриктно за извършени опити за родителско отчуждение и санкционира много тежко всеки един от тях.

Мерки на превенция за родителско отчуждениеСиндром на родителско отчуждение

Много са начините да бъде възпрян родител, тръгнал в посоката да отчуждава своето детето от другия родител.

Съдебната практика държи на множествени инструменти за изясняване на въпроса, кога е налице този факт.

Законът е предвидил множество инструменти за проверка и установяване начините и актовете на родителско отчуждение в рамките на висящ процес.

В хода на съдебното производство се търси механизъм за доказване и установяване на това отчуждаване на детето.

Най-често тези механизми са чрез изслушване на комплексна съдебна психиатрична и психологическа експертиза

Целта на този инструмент – съдебната експертиза е в рамките на която вещите лица извършват оценка на:
1. развитието на психичните сфери и интелектуалния потенциал на детето,
2. личностния профил и на бащата, и на майката,
3. налице ли са нарушения на привързаността и емоционалната връзка с родителя, при
когото детето не живее,
4. налице ли е силен страх и шок от преживените конфликти между родителите,
5. какви мерки следва да бъдат предприети за запазване на психичното здраве и
нормалното развитие на детето, както и на редица други въпроси, каквито спецификата на съответния случай предполагат.

В случай, че констатиран синдромът на отчуждение не бъде своевременно преодолян чрез работа, може да се развият патологични последици за детето.

Най– често това са заболявания като невроза или поведенчески проблеми в по-късен етап от детското развитие.

За допълнителни въпроси и информация, обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg