fbpx

Публикации

Електронно Заповедно производство

Развитието на технологиите в последните няколко години доведе до  създаването на електронно Заповедно производство

Заповедното производство е сред гражданските производства, които най-често се образуват пред Районен съд.

Като пример за промяна в Закона се наложи практиката всички процесуални действия в заповедното производство да се извършват в електронна форма

Това се отнася и до всички актове на съда в производството, включително заповедите за изпълнение, се издават в електронна форма

В чл. 409а „Водене на заповедното производство в електронна форма“ се сочи че за длъжника се въвежда изключение от горното правило.

Той може да извършва процесуални действия и писмено на хартиен носител, с цел защитата на достъпа му до правосъдие.

Новости в заповедното производство

Новата разпоредба на чл. 409а ГПК постановява, че всички процесуални действия в заповедното производство се извършват в електронна форма

Всички актове на съда в производството, включително Заповед за изпълнение и Изпълнителен лист, се издават в електронна форма.

На следващо място Изпълнителният лист в заповедното производство да се издава само в електронна форма, като заявителите ще го получават от избран от тях районен съд на хартиен носител под формата на официален препис.Електронно Заповедно производство

Този документи се издава в единствен екземпляр, по реда на чл. 102а, ал. 4 ГПК.

За целта се създава нова алинея 2 в чл. 416, която урежда правомощие на Районен съд да издава препис от изпълнителния лист.

В този случай официалният препис ще има значението на изпълнителен лист, издаден в писмена форма

Това се случва, след надлежна заверка от служител, овластен от ръководителя на съответния съд.

Погиването на единствения официален препис от електронния изпълнителен лист влече след себе си същите последици, както и на изпълнителния лист, издаден в писмена форма.

Изменения в тази връзка са предвидени и в текстовете, уреждащи издаването на дубликат от изпълнителен лист (чл. 409 ГПК).

Съгласно новата разпоредба на чл. 410, ал. 5 ГПК определена група субекти ще могат да подават заявления

Става дума за издаване на заповед за изпълнение единствено в електронна форма.

Субекти на Електронно Заповедно производство с право да изискват и подават Заявления по чл.410 ГПК са 

  1. кредитните и финансовите институции, включително институции, извършващи събиране на вземания срещу потребители;
  2. застрахователните и презастрахователните дружества, търговци, които извършват доставка на енергия

Тук става дума за доставчици на газ или предоставяне на пощенски, електронни съобщителни или водоснабдителни и канализационни услуги;

3. нотариусите и частните съдебни изпълнители; държавните учреждения и общините.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ от промените

  1. изключение от правилата, което касае търговците и лицата, представлявани от адвокат

Това са Заявители имат право да изберат един от двата варианта за подаване на заявлението – в писмена форма или по електронен път.

В тази част от промените обаче, законодателят не е формулирал съвсем прецизно кои точно търговци и лица попадат в отклонението

Законът уточнява дали всички субекти, включително горепосочените, когато се представляват от адвокат или единствено търговци и лица, извън гореизброените

2. Второ изключение от правилото – Новосъздадената ал. 6 на чл. 410 ГПК

Тук се предвижда заявителите, извън тези по ал. 5 на чл. 410 ГПК, да подават Заявление за издаване на заповед за изпълнение и писмено на хартиен носител, в който и да е районен съд на страната.

По този начин, ако заявителят подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение в Софийски районен съд, след това делото се разпределя централизирано

Това разпределение на принципа на случайния подбор между всички районни съдии в страната и може да се стигне до разглеждането му от районен съд в друго населено място.

На следващо място Законодателят провежда терминологично разграничение между понятията „подаване“ и „разглеждане“.

В чл. 410 ГПК, се говори за подаване на заявлението, а в чл. 411 ГПК, където всъщност е предвидена местната подсъдност – за разглеждане.

Изключение от горното правило е предвидено при заявленията за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417, ал. 1, т. 3, 6 и 10 ГПК

По конкретно става дума за случаи, когато вземането се основава на

  1. нотариален акт,
  2. Съдебна спогодба или друг договор,
  3. Документи с нотариална заверка на подписите,
  4. Писмени договори за залог,
  5. Ипотечни актове,
  6. Записи на заповед, менителници или приравнени на тях документи.

В тези случаи, заявленията за издаване на заповед за изпълнение ще се подават до съда по постоянния или настоящия адрес или седалището на заявителя

В случай на липса на настоящ адрес – по постоянния му адрес.

Целта е съдът да може да се запознае с оригинала на документа – основание за издаване на Заповед за изпълнение по чл.410 ГПК.

В този случай, делата, образувани по заявления по чл. 417, ал. 1, т. 3, 6 и 10 ГПК, се разпределят централизирано на принципа на случайния подбор между съдиите съобразно правилата за местната подсъдност.

За допълнителна информация, моля обърнете се към адвокат в кантората на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg