fbpx

Публикации

Плащане по Предварителен договор чрез Escrow сметка

При сделки с недвижим имот се наблюдават начини на плащане, включително и плащане по Предварителен договор чрез Escrow сметка.

Обичайната практика е изплащането на продажната цена да се извършва преди вписването на нотариалния акт в Имотния регистър

За съжаление именно тук съществува риск, да е бил вписан друг нотариален акт.

Рискове при плащане на недвижим имот Плащане по Предварителен договор чрез Escrow сметка

Това автоматично води, че закупеният имот вече е бил прехвърлен предварително прехвърлен на трето лице.

Този риск произтича от това, че вписването на нотариалния акт не се случва веднага в деня на изповядване на сделката пред Нотариус.

Това е изключително важен момент – за да е противопоставима на трети лица, сделката с недвижим имот трябва да е вписана в Имотния регистър.

Чисто хипотетично, а понякога и на практика е възможно в същия ден, в който купувачът, подписал нотариалния акт и платил продажната цена, да бъде изненадан с предходна сделка с предмет.

Това вписване може да се случи за същия имот, но по-рано от текущата сделка пред Нотариус.

Плащане по Предварителен договор чрез Escrow сметкаНачин да се избегне тази процедура е продажната цена да се депозира чрез плащане по т.нар. Escrow сметка между страните.

Какво представлява тази доверителна Escrow сметка ?

Доверителна Escrow сметка се открива чрез подписването на договор между две страни с противоположни интереси и търговска банка.

Задачата на банката е да плати на продавача при точно изпълнение на условията по Договора за доверителна сметка

Това плащане банката ще извърши след представяне на съответните писмени документи.

Такива документи са Нотариален акт за прехвърляне право на собственост и вписване на имота по партидата на Купувача.

Задачата на банката е да следи за точното изпълнение на условията по договора, преди да извърши превод на цената към продавача в последствие.

С подписването на този тристранен договор банката открива специална сметка на името на продавача или купувача

В същия момент банката вече е блокирала внесената покупна цена в нея. Плащане по Предварителен договор чрез Escrow сметка

Кога се плащат сумите по сделката от Escrow сметка ?

Банката се задължава да разреши ползването й само след точното изпълнение на предвидените в договора условия.

Доверителната сметка е удобен начин за плащане при т.нар. „продажби на зелено”, т.е. на имоти в строеж.

Друг начин на плащане на сумите е чрез т.нар. сметка на Нотариуса.  Тази сметка е сходна като механизъм с предходната конструкция, за което Нотариусът носи отговорност.

Така доверителната сметката дава гаранция и на двете страни, когато в договора за откриване на ЕСКРОУ сметката се посочат ясно условията, които трябва да се изпълнят

След изпълнение на тези условия следва да се освободят блокираните средства, както и последиците, които биха настъпили при неизпълнението им.

Ангажиране на доверителна сметка /ЕСКРОУ или сметка на нотариус/ изисква допълнителни разходи в процеса на покупко-продажба на недвижим имот

Най-често тези разходи се поемат от двете страни по равно или евентуално от купувачът по сделката.

Истината е, че такава сметка дава сигурна гаранция на страните по сделката както относно плащането на суми за конкретния имот

Само така Продавачът ще може да получи цената, след като Купувачът стане собственик и банката отпусне сумата по сделката.

За допълнителни въпроси, моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg