fbpx

Публикации

Прехвърляне на земеделски земи

След увеличение цената на арендата, много хора ни питат за условията за прехвърляне на земеделски земи.

В конкретният случай става дума за сделки с наследствени земи, оставени от наследодател или наследници в чужбина.

Кантората се занимава активно с процеса на прехвърляне на земеделски земи, както и организира всички дейности по делба на земеделски земи.

„През последните години инвестицията в земеделска земя носи устойчиви доходи на тези, които са решили да инвестират в нея.

Често обаче те са объркани от сложната законодателна уредба и последващите казуси.

Съгласно чл. 33, ал. 1 ЗС съсобственик може да продаде своята част от недвижимия имот на трето лице след като представи пред нотариус писмени доказателства, че е предложил на другите съсобственици да купят тази част

Същественото в случая е, че това следва да се осъществи при същите условия и декларира писмено пред него.

Второто условие на чл.33 ЗС е , че никой от тях не е приел това предложение.Прехвърляне на земеделски земи

Целта на нормата е да се предвиди възможност за прекратяване на съществуващата съсобственост върху недвижим имот.

Нуждата от прекратяване възниква поради затрудненията, свързани със съвместното упражняване на правомощията на ползване и разпореждане с подобни имоти.

Уреденото в нея задължение относно реда за предлагане за продажба на притежавана част от недвижим имот ползва останалите съсобственици

В този случай, законът им дава възможност за окрупняване на дяловете им или ликвидиране на съсобствеността.

Нормата е императивна и не е възможно лицата по договорен път предварително да се окажат от упражняване на предоставените от нея права.

В случай че съсобственикът не представи необходимите доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 33 ЗС при извършване на продажбата, нотариусът отказва да изповяда сделката.

В случай, че сделката бъде сключена в нарушение на горните правила, чл. 33, ал. 2 ЗС урежда иск в полза на заинтересования съсобственик

Касае се за изкупуване на частта на продавача при действително уговорените условия.

Законовите изисквания при продажба на земеделски земи са уредени от чл. 4а от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Той предвижда право за ползвателя, с когото собственикът има сключен договор за аренда или договор за наем за срок пет и повече години

За уважаване иска по чл.33 ал.1 ЗС е и съсобственикът е ползвал имота една и повече години, да купи земеделската земя при същите условия

Става дума за условия, при които земята би следвало да се продава на третото лице.

Алинея 5 от същата разпоредба съдържа изрична препратка, съгласно която при съсобствена земеделска земя правото на изкупуване на ползвателите по чл. 4а ЗСПЗЗ.

Тук следва да се прилага след правото на изкупуване на съсобствениците по чл. 33 ЗС. 

С професионални консултации искаме да помогнем за разрешаване на въпросите, за да могат собствениците да печелят от покупка или продажба на земеделски земи.

Кантората предлага следните услуги:

– проучване на състоянието и парцел или нива в населено място ;Прехвърляне на земеделски земи
– подробна проверка на правното състояние на избрания от клиента недвижим имот;
– организиране на преговорите по сделката;
– изготвяне на предварителен и окончателния договор за сделката, при внимателен анализ на всички юридически аспекти и условия по договора;
– консултации за предвижданията на Общия устройствен план и Подробния устройствен план относно конкретния парцел, обект на сделка;
– извършване на проверки в Дирекция „Архитектура и градоустройство“, както и в съответната Общинска администрация;
– съдействие при промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, предвидена с Общия устройствения план на общината;
– компетентна юридическа помощ при изготвяне и подписване на предварителен договор за покупко-продажба или договор при учредяване право на строеж срещу обезщетение;
– изготвяне на нотариални актове, пълномощни и различни видове декларации;
– изготвяне на договори за наем и аренда;
– изготвяне на данъчни и други писмени становища и консултации, свързани с имота и данъчното му облагане.
– консултации и представителство по публични търгове

Същевременно при евентуална продажба е налице и нуждата от подготовка на документи.

 За да се продаде един имот са нужни следните документи:

  • Документ за собственост – оригинал (Решение на Поземлена комисия, Договор за делба, Нотариален акт)
  • Удостоверение за наследници – оригинал. Удостоверението ви трябва само в случай, че собственикът на имотите е починал. Трябва да е издадено в период от последните 6 месеца
  • Лична карта
  • Скица на имота – актуална – изготвя се или от Кадастралната агенция или от Общинска служба по земеделия в общината, в зависимост от землището
  • Данъчна оценка на имота – актуална – изготвя се от отдел Местни данъци и такси при съответната общината
  • Удостоверение за IBAN – в случай, че искате да получите сумата по банков път (задължително е при суми над 10 000лв.)

При съответните сделки се ангажираме с изготвянето на Предварителен договор и проект за Нотариален акт, заедно с документите, нужни за продажбата.

Това става като ни упълномощите чрез нотариално заверено пълномощно с правата да се разпореждаме с наследствените имоти.Прехвърляне на земеделски земи

При подписване на това пълномощно вие получавате договорената сума и нямате повече ангажимент относно сделката.

Кантората изготвя документите и прехвърляме имота на купувачите, който превеждат сумите във Вашата банкова сметка.

При този вариант на продажба можем да Ви съдействаме за прехвърляне на имота на посочен купувач при сделка пред Нотариус в населеното място.

При изготвени документи, можем да се явим директно на сделка.

В този случай при изготвени документи за продажба е нужно известно технологично време, което ни е нужно за да подготвим сделката

Най-често за срок от седмица, всички документи за сделката са говоти преди явяване пред нотариус в съответния район за прехвърляне на имота

В този случай, Вие като клиент, получавате и договорената сумата от продажбата по Ваша банкова сметка – в банка в България или чужбина.

За допълнителни съвети се обърнете към нас на тел. 0897 90 43 91 или на email:  office@lawyer-bulgaria.bg 

Удостоверение за реституционни претенции ?

В практиката по прехвърляне на недвижими имоти често се стига до издаване на Удостоверение за реституционни претенции.

Голяма част от Нотариусите удостоверяващи сделки с недвижими имоти, най-често земеделски земи изискват такива документи.

Касае се за сделки по прехвърляне на недвижими имоти в градски зони, най-често земеделски земи. Удостоверение за реституционни претенции ?

Именно поради това, с оглед изчистване на елементите на собствеността и елиминиране на претенции се изисква този документ.

Кой издава Удостоверение за реституционни претенции ?

Ако се касае за частни имоти и прехвърляне на земеделски земи в градска част компетентен е Кметът на  Общината, в която се намира имотът.

В такива случаи, кметът на общината издава удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти.

Ако се касае за одържавени имущества, включени в търговски дружества, компетентен е Министърът на икономиката, упражнявал правата на собственост на държавата.

Какво означава понятието реституционни претенции ?

В конкретният случай под „реституционни претенции“ се разбира заявено в Министерството на икономиката искане за обезщетяване по Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти.

В този случай, става дума и за имоти по реда на § 18 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), който препраща към отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.Удостоверение за реституционни претенции ?

Най-често се касае за одържавени имущества, включени в активите на дружества, в които държавата е била собственик.

В случай на наличие на реституционни претенции се предоставя и информация за етап, в който се намира процедурата

Тази процедура обхваща обезщетяване по регистрираното искане – наличие на акт за признаване на право и вид на обезщетението

Като в случая се касае за акт за определяне на размера на определеното обезщетение, както и дали обезщетението е получено от правоимащите лица.

Информацията за наличието или липсата на реституционни претенции се предоставя въз основа на искане от заинтересовано лице или организация.

За допълнителна информация, се обърнете за консултация на тел. 0897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg