fbpx

Публикации

Kакво e данъчна оценка на имот?

При предстояща покупко-продажба на недвижим имот, клиентите ни винаги се интересуват какви документи е необходимо да подготвят за прехвърлянето.

Затова винаги съветваме всички да се допитат до правни услуги на добър адвокат по имотни дела и специалист недвижими имоти. Той ще Ви обясни изчерпателно какви документи са необходими при прехвърлянето на един имот.Данъчна оценка на имот. Адвокат недвижими имоти

Всеки добър и опитен адвокат по сделки с недвижим имоти ще Ви каже, че един от основните документи, необходими не само при покупко-продажба на недвижим имот, но и при дарение, учредяване на ипотека, включително рефинансиране на кредит, е удостоверението за данъчна оценка на имот.

Aко те не бъдат вписани, собственикът на имота ще загуби доста време и пари, за да се разхожда напред-назад за точния документ.

Понякога стават технически грешки при изготвяне на удостоверението за данъчна оценка на имот.

За съжаление, в повечето случаи удостоверението за данъчна оценка ни е нужно спешно. Затова трябва да направим всичко необходимо, за да спестим време и да се сдобием с изряден документ.

Какво следва?

Ето защо, ако сте собственик на недвижим имот и сте го обявили за продажба, допитайте се до опитен адвокат недвижими имоти

какво точно трябва да направите, за да се сдобиете незабавно с удостоверение за данъчна оценка ?

Като адвокат по имотни дела разясняваме на клиентите, значението на издаването на удостоверението за данъчна оценка. Отговорът е сравнително ясен целта е държавата в лицето на съответната ТД на НАП, да си събере данъчните задължения.

Самата данъчна оценка съдържа информация какви данъци се дължат за имота. Те са разделени в две категории – ДНИ (данък недвижим имот) и ТБО (такса битови отпадъци).

Платежните нареждания от банката трябва да бъдат заверени с подпис и печат от издателя.

Трябва да бъдат приложени към удостоверението за данъчна оценка.

В случай, че имате проблем при издаването на удостоверение на данъчна оценка на имот, обърнете се за помощ към адвокат недвижими имоти. Този документ се издава от данъчната служба към общината по местонахождение на недвижимия имот.

Удостоверението за данъчна оценка е  определена валидност.

В случай, че документът бъде издаден преди средата на годината, той е валиден до тази дата, т.е. до 30 юни.

Ако удостоверението бъде издадено след тази дата, то ще бъде валидно до края на текущата година.

Интересен факт е, че когато данъчните задължения за недвижимия имот са платени за календарната година

Удостоверението за данъчна оценка е с валидност до края на календарната година без значение датата на издаването му.

Вашият адвокат недвижими имоти може да Ви посъветва, ако очаквате да продадете недвижимия имот през първите 6 месеца на годината.

Ето какво още предлагаме……

Подготвяйки всички необходими документи, указваме на клиентите какви документи трябва да носят, за да получат удостоверение. Както Вашият адвокат ще Ви предупреди, задължително носете оригинален документ за собственост. Той трябва да доказва правото Ви за собственост върху конкретния недвижим имот. Оригиналният документ за собственост се използва само за сверяване на информацията от него с приложеното копие.

След като бъде направена тази проверка, оригиналния документ за собственост Ви се връща. Ако имотът, за който искате да получите данъчна оценка, е получен по наследство, тогава трябва да предоставите и удостоверение за наследници. На последно място, необходимо е попълването на молба по образец, която ще Ви бъде предоставена на място в общината.

Ако Вие нямате възможност лично да подадете необходимите документи за издаване на удостоверение за данъчна оценка, това може да бъде направено от трето лице, включително адвокат недвижими имоти. Имайте предвид, че само собственика на недвижимия имот или упълномощено от него лице може да получи изготвения документ. Ако имота е съсобствен, достатъчно е личното явяване на единия от съсобствениците за получаване на документа.

Свържете се с нас за данъчна оценка на имот…….

Може би се интересувате и за какъв срок ще бъде изготвено удостоверението за данъчна оценка на имот и каква е дължимата такса? Като добър и опитен адвокат по имотни дела и адвокат сделки с недвижими имоти, следва да Ви уведомим, че срокът за издаване на този документ е две седмици от датата на подаване на документите и заявлението за издаване.

Дължимата такса е различна в зависимост от отделните общини, обикновено варира за бърза поръчка и експресна услуга.

Кой може да подаде молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка ?

  •  собственикът на недвижимия имот – извършва се проверка в информационната система дали лицето има подадена декларация, в случаите в които съществува задължение по закон за деклариране;
  •  лицето, упълномощено да представлява собственика – извършва се проверка за представителната власт на лицето;
  •  лицето, което има качеството на преобретател на държавен или общински имот по силата на съответна заповед – извършва се проверка на представеното от лицето копие на заповедта;
  •  лицето, което е определено за наследник, като се легитимира с документ за самоличност и удостоверение за наследници – извършва се проверка в информационната система за подадена декларация от наследодателя/завещателя;
  •  лицето, което е заветник на имота, което следва да се легитимира с документ за самоличност и удостоверение, издадено от нотариус, от което е видно, че същото е заветник по смисъла на закона.

Удостоверението трябва да съдържа данни за завещателя, както и завещаните части на имота.

Ако искате да получите бърза консултация, свържете се с нас на посочения телефон 02/858 10 25 или на имейл info@lawyer-bulgaria.bg. Ние сме на разположение да отговорим на Вашите въпроси и да Ви дадем най-подходящия съвет как да подходите във всяка конкретна ситуация.

Кой може да подаде молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка?

Право да подаде молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка има: собственикът на недвижимия имот - извършва се проверка в информационната система дали лицето има подадена декларация, в случаите в които съществува задължение по закон за деклариране; лицето, упълномощено да представлява собственика - извършва се проверка за представителната власт на лицето; лицето, което има качеството на преобретател на държавен или общински имот по силата на съответна заповед - извършва се проверка на представеното от лицето копие на заповедта; лицето, което е определено за наследник, като се легитимира с документ за самоличност и удостоверение за наследници - извършва се проверка в информационната система за подадена декларация от наследодателя/завещателя; лицето, което е заветник на имота, което следва да се легитимира с документ за самоличност и удостоверение, издадено от нотариус, от което е видно, че същото е заветник по смисъла на закона. Удостоверението трябва да съдържа данни за завещателя (трите имена, ЕГН, адрес по последно местоживеене, данни за имота и неговото местонахождение), както и завещаните части на имота

Как се издава удостоверението за данъчна оценка?

След приемане на молбата се извършва проверка в недвижимия имот за неизплатени задължения. Прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, се допуска след удостоверяване в данъчната оценка на данъчните задължения за имота. При условие че са налице всички данни, необходими за издаване на удостоверението, служителят в общинската администрация по местонахождение на имота извършва нужните изчисления и издава удостоверението за данъчна оценка.

В какъв срок се издава данъчна оценка на имот ?

Удостоверението за данъчна оценка се издава най-късно в двуседмичен срок от подаване на молбата, съгласно чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Каква е валидността на Удостоверение за данъчна оценка ?

Издадените до 30 юни на текущата година удостоверения за данъчна оценка, на основание чл. 264, ал. 1 ДОПК, са валидни до тази дата, а издадените след тази дата удостоверения - до края на текущата година. Когато данъчните задължения за имота са платени за годината удостоверението е валидно до края на текущата година.