fbpx

Публикации

Свидетел в досъдебно производство

Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс призоване длъжен да се яви като свидетел в досъдебно производство.

Най-често се има в предвид полиция, следствие, прокуратура, съд.Свидетел в досъдебно производство

Основно задължение на свидетеля е да изложи всичко, което знае по делото.

Той е длъжен да отговари на всички поставени въпроси.

Въз основа на показанията на свидетеля се събират доказателства, формират се следствени версии, проверяват се други доказателствени източници.

Като свидетел се разпитва всяко лице, което е възприело факти и обстоятелства от значение за предмета на доказване по делото и което може да ги възпроизведе.

Свидетел, който не се яви на определеното място и време да даде показания, се наказва с глоба до 300 лв.

Ако и след това не се яви в съдебно заседание, се довежда принудително за разпит.

Отказ от свидетелски показания

Законът посочва няколко категории лица, които могат да откажат да свидетелства в досъдебното производство.Най-общо това са следните :

  • съпруг,
  • възходящи,
  • низходящи,
  • братя и сестри на обвиняемия
  • лице, с което той се намира във фактическо съжителство

Свидетелят не е длъжен да дава показания за въпроси, които биха уличили в извършване на престъпление.

Това се отнася за свидетеля, възходящи, низходящи, братя, сестри или съпруг или лице, във фактическо съжителство.

Свидетел не може да бъде разпитван и относно обстоятелства,станали му известни като преводач при срещите с обвиняемия

Задължително е всеки свидетел да се подписва под показания, които самият той е представил.

Неговото основно задължение е да прочете внимателно своите показания и  ако не е съгласен, да посочи задължително, полага   подпис, докато то не бъде поправено.

При съмнение в свидетелската годност на едно лице задължително се назначава съдебно-психиатрична експертиза. Не могат да бъдат свидетели и лицата, които са участвали в същото наказателно производство в друго процесуално качество, освен:

  • обвиняемия, спрямо когото производството е прекратено или завършено с влязла в сила присъда;
  • пострадалия, частния обвинител, гражданския ищец, гражданския ответник;
  • поемните лица, както и служители на Министерството на вътрешните работи, на военната полиция или на Агенция „Митници“, присъствали при извършване на оглед, претърсване, изземване, следствен експеримент и разпознаване на лица и предмети.

Свидетелят има право да се консултира с адвокат, ако смята, че с отговора на поставения въпрос се засягат правата му по чл. 121 НПК.

Каква е процедурата за разпит на свидетеля?

Преди разпита на свидетеля се установява самоличността му и това в какви отношения се намира с обвиняемия и с другите участници в производството. Органът, който извършва разпита, поканва свидетеля да даде добросъвестно показания и го предупреждава за отговорността, която носи пред закона, ако откаже да направи това, даде неистински показания или премълчи някои обстоятелства, като му разяснява правото по чл. 121 НПК. Свидетелят дава обещание, че добросъвестно и точно ще изложи всичко, което знае по делото.

Може ли свидетел да откаже да даде показания ?

Да може, стига да се намира в една от следните групи :Съпругът, възходящите, низходящите, братята и сестрите на обвиняемия и лицето, с което той се намира във фактическо съжителство, могат да откажат да свидетелстват (чл. 119 НПК).

Какви са задълженията на свидетел по досъдебното производство ?

Свидетелят е длъжен: да се яви пред съответния орган, когато бъде призован; да изложи всичко, което знае по делото и да отговаря на поставените му въпроси, както и да остане на разположение на органа, който го е призовал, докато това е необходимо. Свидетел, който не може да се яви поради болест или инвалидност, може да бъде разпитан там, където се намира

Има ли санкция, ако свидетел не се яви за показания по досъдебното производство ?

Свидетел, който не се яви на определеното място и време да даде показания, се наказва с глоба до триста лева и се довежда принудително за разпит. Ако свидетелят посочи уважителни причини за неявяването си, глобата и принудителното довеждане се отменят (чл. 120, ал. 3 НПК). Свидетел, който извън случаите по чл. 119 и чл. 121 НПК откаже да свидетелства, се наказва с глоба до хиляда лева.

Какви показания може да откаже да даде свидетелят ?

Свидетелят не е длъжен да дава показания по въпроси, отговорите на които биха уличили в извършване на престъпление него, неговите възходящи, низходящи, братя, сестри или съпруг или лице, с което той се намира във фактическо съжителство (чл. 121, ал. 1 НПК). Свидетелят не може да бъде разпитван относно обстоятелствата, които са му били поверени като защитник или повереник или са му станали известни като преводач при срещите на обвиняемия