fbpx

Публикации

Иск за установяване на бащинство

Всички искове за произход се разглеждат по реда на особените искови  производства. Тези искове са родово  подсъдни на Окръжен съд.Едно от тези производства е предявен  Иск за установяване на бащинство

По отношение на факта на зачеването – пряко доказване на факта, че между майката Иск за установяване на бащинствои претендирания баща е имало полов контакт, е възможно в много редки случаи.

За доказване на зачеването, от което е последвало раждането, са от съществено значение две обстоятелства:

Важен е периодът, в който зачеването трябва да е станало, личните контакти на майката с претендирания баща в рамките на този период.

Установяване на период на зачеването и лични отношения между майката и претендирания баща за периода доказва иск по чл.32 СК.

Но за уважаването на иска могат да имат значение и други обстоятелства като например :

 • оплодителна неспособност на претендирания баща,
 • изключване на бащинството при сравняване на кръвногруповите свойства на майката, детето и бащата,
 • наличността на полови отношения с друг мъж през този период и т.н.

Съдебният иск за установяване на бащинство е положителен установителен иск за установяване на бащинство

  Предпоставки за предявяването на иск за бащинство :

 1. Детето е вече родено;
 2. Да е налице установен произход от майката;
 3. Неустановен произход от бащата.

Като израз на принципа за стабилност на произхода, е установена императивна  забрана за търсене на нов произход, преди наличният да бъде оборен по съответния ред.

Затова искът за установяване на бащинство  може да се предяви при следните предпоставки :

1. В случай, че е налице извънбрачно бащинство;

2. при оборване на презумпцията за бащинство;

3. при оспорване или унищожаване на припознаване;

4. при отпадане на неправилно  вписване в акта за раждане на даден мъж, като баща на детето.

Редът за оборване на презумпцията за бащинство е само съдебен, като искът е отрицателен установителен.

Законът посочва, че в конкретният случай, при предявяване на съдебни искове за установяване на бащинство активно легитимирани лица са:Иск за установяване на бащинство

А/ Майката на детето –  в срок до 1 година от раждането;

Б/ предполагаемият баща –  в срок до 1 година от узнаване за раждането и детето или до 1 година от навършване на пълнолетие.

За оспорване на припознаването е предвиден поначало административен ред.

В случай, че детето е  малолетно при припознаването, е предвидено съдебно производство в Семеен кодекс.

ОСПОРВАНЕ НА ПРИПОЗНАВАНЕТО

Припознаването да се оспори по съдебен ред в 1-годишен срок от извършването му  от Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето

Възможно е обаче в акта за раждане на детето неправилно да е вписан даден  мъж като баща.

В този случай производството следва да се оспори акта за гражданско състояние, като се установи, че  детето не произхожда от бащата.

Решението ще има действие erga omnes, като след отпадане на неправилното вписване в акта за раждане, детето ще е с неустановен  произход от бащата.

Ако в акта за раждане са сгрешени имената на бащата, следва да се поправят вписани в него неверни данни.Иск за установяване на бащинство

Също така са регламентирани преклузивни срокове за предявяване на исковете  за произход

Налице е ограничена легитимация на лицата, които могат да бъдат  страни по тях.

Съдебни искове за оспорване на бащинство а обусловени от личната преценка на лицата.

Ако бъдат уважени от съда, проявяват правните си последици с обратно действие – т.е. от момента на раждането

1.2. Овластените от закона лица да предявяват иск за установяване на бащинство по чл. 69 СК са само майката и детето.

Бащата няма правен интерес, тъй  като разполага с друга възможност – припознаване

Ако  припознаването бъде оспорено, той разполага с друг иск за установяване на произход.

Майката на детето може да предяви иска за  дирене на бащинство в 3-год. преклузивен срок от раждането.

Съответно лицето, което тя твърди, че е баща на детето, родено от нея, ще бъде пасивно легитимирания ответник.

Активната процесуална легитимация на детето да търси бащинство е уредена в СК

Преклузивният срок, който е посочен там, е 3-години от навършване на пълнолетие.

Не е предвиден начален, а само краен срок за предявяване на иска.

Следователно срокът започва да тече от раждането на  детето, откогато и съгласно чл. 1 ЗЛС то става правоспособен правен субект.

Правата му до навършване на непълнолетие, ще се упражняват от неговата майка, като  законен представител.

За допълнителна информация, се обърнете към нас на + 359 897 90 43 91 или чрез писмено съобщение на office@lawyer-bulgaria.bg

Права на свидетел по дело

Всеки може да бъде поканен да стане свидетел по дело, затова е нужно да му бъдат разяснени неговите права на свидетел по дело.

 1. След като получите от призовка писмена призовка много внимателно изчетете целия текст на призовката, с която сте призован за свидетел в съответният съд

Връчената призовка описва предстоящото съдебно производство – кой и къде се намира въпросният Районен, Окръжен или Апелативен съд.Производство по несъстоятелност

 1. В получената от Вас писмена призовка вероятно е очертано къде точно и кога следва да се явите за да дадете показания, какво е необходимо, със сигурност е изписано не само часът в който трябва да се явите, но допълнително фигурира и номер и вид на Вашето дело, точната дата, час и място на заседанието, за което сте ангажирани като свидетел.
 2. Нашият съвет е да не подлагате на съмнение нуждата от Вашите свидетелски показания.

В качество на свидетел е нужно за установяване на факти по делото, с които съдът не разполага.

 1. След като дойде посоченият в призовката ден и час задължително се явете по делото, за което сте призован/а като свидетел

Работодателят е длъжен да Ви освободи за заседание от служебен ангажимент.

 1. Ако все пак е налице някаква сериозна, неотложна или важна причина, поради която не може да се явите пред съда, сте задължени дали самостоятелно, или чрез адвокат да го уведомите незабавно, като представите писмен документ, удостоверяващ причината, която не Ви позволява да се явите в съда.

Ако въпреки всичко – НЕ СЕ ЯВИТЕ в насроченото заседание, за което сте получили призовка без основателна причина, съдът ще наложи солидна глоба

При повторно неявяване ще постанови дори и Вашето принудително довеждане за заседание.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СВИДЕТЕЛ ПО ДЕЛО

Основно задължение на всеки свидетел е да  даде показания при явяване в открито съдебно заседание

Свидетелят е длъжен да даде показания и информация на съда.

За съда е важно да разясни наказателната отговорност на свидетеля, който ще  разкажете истината, доколкото си спомня.

Текстове в Наказателният кодекс предвиждат наказание до 5 години лишаване от свобода за свидетел, който лъжесвидетелства или съзнателно потвърди неистина.Свидетел гражданско дело

Не Ви съветваме да си измисляте факти

Разноски като свидетел по дело

След като сте поканен и редовно призован за  свидетел по дело пред Районен, Окръжен или Апелативен съд, извън населеното място, в което живеете, на Вас като свидетел Ви се следват и пътни разноски за явяването

За целта след приключване на разпита, може да поискате от съдебния състав да Ви бъде издаден разходен касов ордер (РКО)

Да  бъдат  заплатени направените от Вас като свидетел пътни и др. разноски, след документ за това.

Ако все пак се притеснявате и Ви е необходим адвокат се обърнете на  0897 90 43 91 или mail  info@lawyer-bulgaria.bg