fbpx

Публикации

Свидетел в съдебно заседание ?

В Граждански процесуален кодекс  се посочва, че свидетелят по едно гражданско дело е „длъжен да се яви пред съда. Затова голяма част от клиентите ни питат какви са правата им, ако бъдат поканени като свидетел в съдебно заседание ?

Какво представляват свидетелските показания ?

В съдебният процес свидетелските показания са най-важната част от делото.

Съществена тежест същите имат в наказателният процес. Не са редки случаите, в които гражданският съд приема изцяло и напълно дадените свидетелски показания. Особена тежест има тези показания, дадени в ущърб на даващият или негов близък.

Съгласно закона сидетелски показания се допускат във всички случаи за събиране на докателства в исковият процес. Какво представляват свидетелските показания ?

Какви изключения от свидетелски показания се допускат ?

Законът допуска известни изключения относно факти, които не могат да се доказват със свидетелски показания.

  • Не се допускат свидетелски показания относно установяване на  действителност на правни сделки;
  • Не се допускат свидетелски показания относно действителност на правни сделки, когато законът изисква писмен акт, както и за опровергаване съдържанието на официален документ.
  • Не се допускат свидетелски показания относно установяване на обстоятелства, за доказването на договори на стойност, по-голяма от 5000 лв.;

Последното изключение в допускането на свидетелските показания, не се прилага, ако това се отнася сключени между съпрузи или роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително.

Към факта за  недопустимост на свидетелските показания, можем да добавим и случаите в които законът изисква писмен документ, освен ако се докаже, че документът е загубен или унищожен не по вина на страната.

Законът изрично посочва, че никой не може да откаже да даде свидетелски показания, ако е поканен да направи това в съдебно заседание по делото.

Желателно е тези въпроси, относно това какво може да свидетелства едно лице да бъдат предварително обсъдени с адвокат.

Той ще може да прецени какви са рисковете от предоставянето на едни или други свидетелски показания.

За допълнителна информация относно свидетелски показания, моля обърнете се на тел. 0897 90 43 91 или по електронната поща office@lawyer-bulgaria.bg.

Kакво трябва да знаете като свидетел по дело ?

Като призован свидетел по делото, сте длъжни да се явите навреме в съда, Задължително е да спазите посочения ден и час. Призовката се връчва достатъчно време преди датата, насроченото съдебно заседание, което Ви дава възможност за подготовка и организация за делото.

Може ли да не се явите на делото като свидетел ?

НЕ Ви съветваме да не се явявате по дело, ако сте призован свидетел. Имайте предвид, че ако не се явите в съдебното заседание, за което сте призовани без уважителни причини, съдът може да Ви наложи глоба и да постанови принудителното Ви довеждане за следващото заседание чрез органите на съдебната охрана.

Какво е задължението на свидетел по делото ?

Съветваме Ви да се консултирате с адвокат и да изслушате внимателно въпросите на страните и на съдията. Желателно е да отговаряте конкретно - ясно и точно. Не се опитвайте да отговорите на въпрос, който не разбирате. Ако тъкъв Ви е зададен, можете да помолите за уточнение. Не отговоряйте на въпрос, отнасящ се до обстоятелства, които не помните или не знаете - Кажете, че не си спомняте. При разпита се очаква да изложите факти, а не предположения.

Кои разноски на свидетеля се поемат ?

В случай, че сте призован свидетел сте призовани като свидетел пред съд извън населеното място, където живеете, може да Ви бъдат присъдени пътни разноски за явяването в съдебно заседание Веднага след разпита, в края на заседанието, можете да поискате от съда, да Ви бъдат заплатени направените разноски, като представите документ, удостоверяващ този реално направен разход.