fbpx

Публикации

Наследяване роднини по степени

Законът за наследството е точен и изчерпателен за факта на кръга на наследници при наследяване роднини по степени

Правилото е, че наследството се открива в момента на смъртта в последното местожителство на наследодателя.

Според Семейния кодекс родството по съребрена линия е връзката между лица с общ родоначалник, без да произхожда от друг.

РОДСТВО И НАСЛЕДЯВАНЕ

Степените на родство при съребрена линия пък се определят по следното правило: броят се ражданията от единия роднина до общия родоначалник (без да се брои последният) и се събират с броя на ражданията от общия родоначалник до другия роднина.

Така най-близката степен на родство по съребрена линия е втора – тук липсва първа.Наследяване роднини по степени

Например брат и сестра са роднини по съребрена линия от втора степен, чичо и леля спрямо племенник са от трета степен, първи братовчеди са от четвърта степен.

От четвърта степен са и чичото и лелята и децата на техните племенници.

Уредбата разграничава два вида сватовство: връзка между съпруга и роднините на другия съпруг и връзка между роднините на единия съпруг и роднините на другия съпруг.

То е последица на брака, а не на произхода. Отразява традиционна житейска близост, понякога се проявява много интензивно в бита

Степени на сватовство 

Степените и при сватовството отразяват близостта на две лица. Съгласно чл. 76 СК линията и степента, в която едно лице е роднина на единия съпруг  е роднина по сватовство на другия съпруг.

Степента на родство по сватовство между роднините на единия съпруг и роднините на другия съпруг се получава от сбора на степените родство между единия съпруг и неговите роднини и другия съпруг и неговите роднини.

Затова родителите на съпрузите са роднини по сватовство от втора степен; децата им от предходни бракове – също.

Родство по права линия

Родството по права линия е връзката между две лица, от които едното произхожда пряко или непряко от другото.

Тази линия е низходяща, когато я разглеждаме от предшественика към потомството, и възходяща – когато я разглеждаме от потомството към предшественика. Роднини по права линия са дядото – бащата – внукът – правнукът и т.н.

Степента на родство по права линия зависи от броя на поколенията, които свързват лицата, т.е. ражданията, от които възниква родствената връзка.

Кодексът посочва в чл. 75, ал. 1 как се определят степените: между двама роднини по права линия има толкова степени, колкото са поколенията..

Родство по съребрена линия

Това е връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото.Наследяване роднини по степени

Съребреното родство може да бъде пълно, когато лицата имат общ баща и обща майка или са потомци на лица с общ майка и общ баща.

Ако е общ само единият родител, родството е непълнокръвно -а наследниците еднокръвни или едноутробни.

Когато това е майката – означаваме го като едноутробно; когато е общ бащата – еднокръвно.

Съребрени роднини са братята и сестрите, чичо (леля, вуйчо) и племенниците; първите братовчеди.

Няма родство между доведени и заварени деца (децата на единия съпруг и децата на другия съпруг).

Няма родство и между тях и техните втори баща и втора майка.

Законът за наследството определя, че децата на починалия наследяват по равни части.

Когато наследодателя не е оставил деца или други низходящи (внуци, правнуци), то тогава наследяват поравно родителите или оня от тях, който е жив – това е вторият ред.

Когато починалият е оставил само братя и сестри, то те наследяват по равни части.

В тази хипотеза наследяват само братя и сестри, но заедно с възходящи във втора или по-горна степен.

Законът определя, че в тези варианти еднокръвни и едноутробни братя и сестри получават половината от това, което получават родните братя и сестри.

Законът за наследството бе променен 1992 г. с промяна на четвърти ред на наследници

Това са съребрените роднини от 3 до 6 степен включително.

Когато починалият не е оставил възходящи от втора и по-горна степен, братя и сестри или техни низходящи, наследяват роднини по съребрена линия до шеста степен включително.

Изрично е отбелязано и че по-близкият по степен и низходящият на по-близък по степен изключват по-далечния по степен.

Семейния кодекс определя родството по съребрена линия е връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото.

Така най-близката степен на родство по съребрена линия е втора – тук липсва първа. Наследяване роднини по степени

Както вече бе отбелязано по-горе, степените при родството по съребрена линия са много важни при наследяването.

Включително и защото роднините по съребрена линия са сред наследниците по закон.

Роднини по съребрена линия наследяват когато починалият не е оставил деца, родители, братя и сестри и техните низходящи.

Освен това не трябва да има и преживял съпруг, тъй като той наследява част, равна на частта на всяко дете.

Ако няма деца, възходящи (родители, дядо, баба), братя и сестри (и техни деца), то тогава всичко остава за съпруга и той получава цялото наследство. Наследяване роднини по степени

Необходимо е да се уточни и че роднините по съребрена линия нямат право на т.нар. запазена част от наследството.

Такава част имат единствено роднините по права линия – низходящите като деца, внуци, правнуци, възходящите като родители, баба, дядо, прабаба, прадядо и съпругът.

Ако тази част бъде накърнена, законът за наследството дава право на всеки от изброените наследници да иска възстановяването й. Извън този кръг обаче никой друг не разполага с това право.

Първият наследствен ред включва децата и техните низходящи без ограничение на степените – внуци, правнуци, праправнуци и т. н.

Законът за наследството не прави разлика между родени в брак, извънбрачни и осиновени деца.

Всички деца получават равни дялове от наследството.

Достатъчно е в първите два случая произходът на децата от наследодателя да е установен. След откриване на наследството се призовават наследниците от първи наследствен ред.

В случай, че такива няма, недостойни са или се откажат от наследство, се призовават наследниците от следващия наследствен ред.

Когато няма наследници, наследството се получава от държавата и общините в съответствие с правилото на чл. 11 ЗН.

Те на практика не могат да наследяват, защото са и вън от въпросните четири реда, по които единствено може да се наследява в България.

За тях обаче не пречи да получат нещо по дарение или по завещание, но пък трябва да се спазват правилата за запазената част на наследниците по закон – децата, родителите, съпруга.