fbpx

Публикации

Спор за родителски права

В съдебната ни практика, много често се стига между бивши и настоящи съпрузи до спор за родителски права.

За съжаление не са единични случаите в който двамата родители не могат да вземат съвместно решение за отглеждане и възпитание на децата.

Законът предвижда, че двамата родители упражняват родителските права заедно изцяло в интерес на детето.

В случай на развод или при раздяла на родители без брак същите следва да уредят следните въпроси: 

А/ упражняването на родителските права,Спор за родителски права

Б/ местоживеенето на детето,

В/ дължимата издръжка към детето за неговите нужди

Г/ учредяване на режим на личните отношения с детето

В случай, че родителите не успеят да постигнат споразумение по тези въпроси, те могат да поискат от съда да утвърди това със споразумение,

При невъзможност от постигане на съгласие и подписване на споразумение между страните възниква неразрешим за тях спор, който спор може да се разреши единствено от съда.

Компетентност на Районен съд

Компетентен да разгледа и разреши спора е Районният съд.

В случай, че спорът се решава по време на дело за развод, това е Районният съд на ответника

Често пъти се случва, родителите да нямат валидно сключен брак помежду си, при което спорът следва да се разглежда от Районния съд по настоящ адрес на детето.

Възлагане на родителските права

За да разреши подобен спор, съдът подхожда строго индивидуално, преценявайки в съвкупност обстоятелствата и фактите, свързани с конкретния казус.

Тези факти страните ще доказват  чрез наличните доказателства.

Основен принцип за това как съдът ще решава и защити интересите на децата  са принципи на

А/ семейното право 

Б/съдебната практика

Тези принципи са заложени чл.59 ал. 4 СК и Постановление № 1 от 12.11.1974 г. по гр. д. № 3/74 г., Пленум на ВС, а по-конкретно:

  • От какъв пол е детето. Прието е, че дете от женски пол ще се отглежда и възпитава по-добре от майката, а ако детето е от мъжки пол, майката има еднакви възпитателни качества с бащата;
  • Възрастта на детето. Прието е, че майката трябва да се грижи за детето в първите години от раждането, в случай на влошено здраве и др.;
  • Грижата и отношението на родителя към детето;
  • Личните възпитателни качества на родителя /взема се предвид и образование, култура и др./;
  • Моралните качества на родителя /какъв пример дава на детето/;
  • Възможността и желанието на родителя да отглежда детето. Важно е, какви условия на живот може да осигури /жилищно-битови и др./;
  • Помощ от трети лица;
  • Привързаност и личното желание на детето / Задължително Районен съд следва да вземе под внимание, дали детето е умишлено отчуждавано;
  • Въпросът с вината за прекратяването на брака се взема под внимание, при наличието на вина и неблагоприятно въздействие при отглеждането и възпитаването на детето.

Промяна в тази ситуация е възможна по всяко време, тъй като съгласно чл. 59 ал. 9 на СК: „Ако обстоятелствата се изменят, съдът по молба на единия от родителите, по искане на дирекция “Социално подпомагане” или служебно може да измени постановените по-рано мерки и да определи нови”.

За допълнителни въпроси, обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg 

Кога възниква спор за родителски права ?

При дело за развод – по исков ред или със споразумение; При раздяла на двойката, когато децата са родени при условията на фактическо съпружеско съжителство на родителите; Когато са настъпили обстоятелства, обуславящи промяна относно упражняването на родителските права, независимо дали детето е родено в брак или не.

Какво разглежда Районен съд по дело за родителски права ?

Когато има спор относно това кой от двамата родители следва да упражнява родителските права, съдът взема предвид множество фактори. Някои от тях са следните: Кой преимуществено, преди раздялата на родителите, се е грижил за детето-говорим за непосредствени грижи, а не за финансови такива. Фактическите грижи са – взимане от градина, водене на градина/училище, обличане, хранене, приспиване, извеждане на разходки и др.; Изследва се родителският капацитет на родителите: до колко зряло гледат на отговорностите си като родители, какви са приоритетите им, възпрепятстват ли срещите на детето с другия родител, съобразяват ли се със специалните му нужди, лично те ли се грижат за детето или грижите се осъществяват предимно от роднини – баби, лели и пр.

Какви обстоятелства отчита съдът при дело за родителски права ?

Съдът се съобразява с възрастта и пола на детето или децата – при ненавършили 3-4 години деца, рядко родителските права се присъждат на бащата. Това може да се случи, ако майката има сериозни дефицити в родителския си капацитет, невъзможно й е да поеме финансовите грижи по отглеждането на детето/децата и няма осигурени битови условия , които да отговарят на възрастта и нуждите на децата. Разбира се, предпочетен ще бъде бащата, ако майката възпитава децата с насилие-психическо или физическо такова или възпрепятства бащата да контактува с общото дете.

Какви други обстоятелства имат значение в дело за родителски права ?

Доходите имат значение и могат да се окажат решаващ фактор, ако двамата родители са полагали равностойни фактически грижи преди раздялата, имат еднакъв родителски капацитет и подпомагаща среда, но единия от тях няма доход или доходът му е минимален. Важно е родителите да имат подпомагащ кръг от роднини/приятели или могат да си осигурят детегледачка. Никой родител не може да гарантира, че ще бъде 24/7 в денонощието до детето си, до навършване на пълнолетието му. Налагат се командировки и пътувания, човек се разболява, може да се наложи да остане до по-късно на работа и пр. Поради това е важно, родителят който ще упражнява родителските права, да има кръг от роднини или близки лица, на които може да разчита за помощ.

Как се стига до Споразумение за родителски права ?

Понякога родителите не могат да стигнат до споразумение, най-често поради влошените си отношения и невъзможността да водят градивна комуникация. Тогава се налага да се заведе дело за присъждане на родителските права на един от двамата родители, за изменение на вече присъдените права, за определяне или изменение на издръжката, за определяне или изменение на личните отношения с бащата или майката. При всички случаи съдът възприема изключително негативно неспазването на режимът на личните контакти и ограничаването на режима на контакти и на правото на детето да общува с другия родител. Константно съдът приема, че общуването с двамата родители е в интерес на детето и субективното нежелание или преценка на майката/бащата, че другият родител не следва да вижда детето си се оценява негативно и е предпоставка за предоставяне на родителските права на другия родител.