fbpx

Публикации

Постановяване на привременни мерки

Родителските права и задължения се упражняват от двамата родители заедно и поотделно, докато не се стигне до постановяване на привременни мерки

Прекратяването на брака или раздялата на родители живели без брак, прави практически невъзможно съвместното упражняване на родителските права.

Поради това при спор между родителите законът разпорежда съдът служебно да се стигне до постановяване на привременни мерки. 

При определяне на мерки за упражняване на родителски права и личните отношения, приоритетен е интересът на детето.Постановяване на привременни мерки

Основания за привременни мерки по 323 ГПК

Целта на привременните мерки във висящ брачен процес, посочени в чл.323 ГПК, при спор между родителите за упражняването на родителски права.

Налие е приложение по съдебна администрация в производства за ограничаване или лишаване от родителски права

Тук основният критерии е да бъде защитен интересът на детето/ децата

Целта на това производство е да бъдат определени първоначално мерки за регулиране на отношенията на всеки от родителите с детето/децата.

Посочените норми са специални и не могат да бъдат тълкувани разширително

При постановяване на привременни мерки съдебните действия на Районен съд имат характер на спорна съдебна администрация.

Затова актовете не се ползват със сила на пресъдено нещо:

Това са такива мерки относно упражняването на родителските права, режима на лични отношения, определяне местоживеенето на детето.

Налице е трайна уредба на личните отношения между родителите и детето, която има действие до постановяване на съдебно решение.

Интересите на детето изискват родителските права да бъдат възложени на родител, способен да полага адекватни грижи за детето.Постановяване на привременни мерки

По смисъла на закона предоставя се само упражняването на правата, защото задълженията на родителя, упражняваш родителските права се запазват.

В този смисъл другия родител има и задължения, които следва да изпълнява по време на определения режим на лични контакти

Този режим на лични контакти следва да са установени при констатиране, че родителят не изпълнява тези свои задължения в интерес на детето.

Съобразно разпоредбата на чл. 59, ал. 9 СК, при промяна в обстоятелства, съдът, по молба на родител, може да измени определените привременни мерки.

Това Районен съд прави като определя нови привременни мерки за детето.

Тези обстоятелства се извършват от родител, на който е определен упражняване на родителски права, местоживеене и режим на лични отношения с дете.

Основателността на постановяване на привременни мерки е предпоставка за изменение на привременните мерки;

Съдебната практика приема, че постановяване на първоначалните мерки, може да има различни проявни форми:

 • влошаване условията при родителя, на когото е предоставено детето,
 • подобряване условията на живот при другия родител, като под условия на живот се разбират не само жилищните и битовите условия
 • промяна в социалната среда и другите обстоятелства;Постановяване на привременни мерки
 • изпадане в невъзможност на родителя, при когото е детето, да упражнява родителските права поради заболяване
 • осъждане и лишаване от свобода за дълъг срок
 • напускане пределите на страната
 • загубване на родителски авторитет или фактическа невъзможност родителят да се справи с лоши прояви на детето
 • повторно встъпване в нов брак на единия от двамата родители с трето лице.

Към промените, засягащи мерките и тяхната ефективност, спадат: 

 1. невъзможност да се изпълни решението поради поведение на самото дете; 
 2. нерационален режим, като в течение на изпълнението му мерките са се оказали неблагоприятни за детето; 
 3. болест на детето и невъзможност за прилагане на мерките.

Съществува и особена група от изменени обстоятелства, свързани с права и задължения на родителите по повод задължителното спазване на мерките, като:

 • отчуждаване на детето по вина на отглеждащия родител спрямо другия родител или обратно;
 • пречки на родителя, който отглежда детето, за осъществяване на режим на лични отношения с другия родител; 
 • невръщане на детето след осъществяване на лични отношения от родител, на когото не са предоставени родителски права
 • нарушаване по различни начини режима на детето, ако е във възпитателно заведение; отвличане на детето и т. н.; 
 • неизпълнение на мерките и неосигуряване на лични грижи по отношение на детето. 

Съзнателното задържане на детето след влизане в сила на съдебното решение не съставлява основание за нови мерки в полза на невиновния родител. 

За допълнителна информация обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Как се упражняват родителските права преди постановяването на привременни мерки?

Родителските права се упражняват от двамата родители заедно и поотделно до постановяване на привременни мерки.

Какво прави прекратяването на брака или раздялата на родителите по отношение на съвместното упражняване на родителските права?

Прекратяването на брака или раздялата прави практически невъзможно съвместното упражняване на родителските права.

Какво разпорежда законът при спор между родителите относно родителските права?

При спор между родителите, законът разпорежда съдът служебно да стигне до постановяване на привременни мерки.

Кой въпрос е приоритетен при определянето на мерките за упражняване на родителски права и личните отношения?

При определяне на мерките, приоритетен е интересът на детето.

Каква е целта на привременните мерки във висящ брачен процес според чл.323 ГПК?

Целта на привременните мерки е при спор между родителите за упражняване на родителски права във висящ брачен процес.

Какви са основанията за привременни мерки по чл. 323 ГПК?

Основанията за привременни мерки включват производства за ограничаване или лишаване от родителски права при наличие на съдебна администрация.

Как се определят привременните мерки при спор за упражняване на родителски права?

Привременните мерки се определят с цел регулиране на отношенията между родителите и детето до постановяване на съдебно решение.

Как се извършват промени в привременните мерки съгласно чл. 59, ал. 9 СК?

Съдът може да измени привременните мерки при промяна в обстоятелствата по молба на родител, определяйки нови мерки за детето.

Каква е основателността за постановяване на привременни мерки?

Основателността на постановяването на привременни мерки е предпоставка за изменение на тези мерки.

Какви са причините за изменение на привременните мерки съгласно съдебната практика?

Промени в обстоятелствата, включително невъзможност за изпълнение, нерационален режим, болест на детето и други, могат да бъдат причини за изменение на привременните мерки.

Освобождаване от наказателна отговорност

Ангажирането на наказателната отговорност за дееца е вследствие от извършено от него престъпление, което може да се елиминира чрез освобождаване от наказателна отговорност

За да може тази наказателна отговорност да се реализира е необходимо да започне съответното разследване, откриване на досъдебно производство и съответно повдигне на обвинение на извършителя. Освобождаване от наказателна отговорност

Законодателят е предвидил различни възможности за откриване на наказателна процедура при извършено престъпление. пълнолетно лице може да бъде освободено от наказателна отговорност от съда.

Освобождаване от наказателна отговорностСъществуват много случаи в който ангажирането на  наказателната отговорност на лицата да бъде заменена с по-лека административно-наказателна отговорност.

Това означава, че дори и едно лице извършва престъпление, а му се налага наказание за извършено нарушение. За дееца тази замяна е благоприятна правна възможност особено за извършителите на т.нар. „леки престъпления“. освобождаване от наказателна отговорност

Тази процедура се нарича – освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба, като правната основа на тази замяна е очертана в чл. 78а НК.

Този институт намира огромно приложение в практиката на съдилищата. Законодателят го е въвел поради възможността всеки порядъчен и неосъждан човек да извърши престъпление – транспортно произшествие, обида, клевета, лека телесна повреда, хулиганство и др.

Процедура по чл. 78а НК

Съгласно процедурата в закона на дееца, следва да бъде дадена възможност да се поправи при замяна на наказателната с административно – наказателна отговорност по чл. 78а НК, като лицето се третира, като неосъждано, т.е. чисто съдебно минало.

Но за да бъде реализиран този бонус обаче, е необходимо да са изпълнени законовите изисквания на чл. 78а НК, а именно:
извършителят на престъпление да бъде пълнолетен – навършил 18 години;
– за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до пет години, или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо;
– деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел;
– причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени;

Законът предвижда, освобождаване от наказателна отговорност с налагане на парична глоба, като това е допустимо за леки  престъпни деяния и наказателни престъпления, по отношение на неосъждани лица, които лица, възстановили щетите, които са причинили.

Освобождаването по чл. 78а от НК е приложимо само веднъж. Повторно освобождаване се допуска само, ако деецът е бил реалибитиран.

Освобождаването от наказателна отговорност може да стане по два начина:

– По инициатива на прокуратурата, която е установила, че законовите предпоставки за приложение на чл. 78а са налице. Искането на прокурора е до съда. Съдът единствен има правомощието да проложи чл. 78а от НК.

По инициатива на съда в случаите, когато прецени, че предпоставките са налице. В този случай освобождаването става независимо и въпреки волята на прокурора. освобождаване от наказателна отговорностосвобождаване от наказателна отговорност

ЗАМЯНА НАКАЗАНИЕ по чл. 78а НК

Особеното при освобождаването от наказателна отговорност, е че съдът е задължен да приложи чл. 78а и освободи от наказателна отговорност обвиняемия или подсъдимия, ако предпоставките са налице.

Законодателят въвежда и ограничение в приложението на института.

Освобождаване от наказателна отговорност – чл. 78а НК не може да има ако деецът е бил в пияно състояние.

Пиян шофьор не може да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложена глоба.

В заключение бихме желали да споделим, че в производството за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание не се допуска граждански иск и не участва частен обвинител.

Наказателният съд се произнася с определение, когато прекратява съдебното производство и връща делото на прокурора и с решение

В случай на приложение на процедурата по чл. 78а НК и налагане на административно наказание..

За повече информация, можете да се обърнете за съвет към нас на тел. + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg 

Всеки Ваш конкретен въпрос, ще бъде разгледан и обсъден внимателно с оглед неговата специфика.

 Застрахователно обезщетение

С изменението на законодателството в областта на застрахователното право настъпиха сериозни промени при плащане обезщетение за смърт на пътя.

Застрахователното обезщетение при смърт е сума пари, която се изплаща на пострадалия или наследниците на застрахованото лице при неговата смърт.

В астрахователната полица е предвидено като допълнителна услуга, която може да бъде закупена от застрахователя.

Обезщетението може да бъде изплатено веднага след смъртта на застрахованото лице или след приключване на необходимите процедури.

Застрахователното обезщетение при смърт е важна мярка за финансова сигурност на пострадалия или наследниците на застрахованото лице.

Това се отнася особено в случаите, когато те са зависими от финансова помощ починалия.Застрахователно обезщетение

Застрахователните компании предлагат различни видове застраховки при смърт, като живото застрахователни полици, групови застраховки и други.

Важно е да се има предвид, че условията за получаване на застрахователното обезщетение при смърт се различават в зависимост от застрахователната компания и видът на застраховката.

Затова е важно да се запознаете добре с условията на застраховката, която сте закупили

Целта е да следвате всички процедури за уведомяване на застрахователя при смърт на застрахованото лице.

Съгласно закона наследниците на починалия могат да търсят застрахователно обезщетение при смърт, като заведат иск срещу застрахователя в граждански съд.

Уморени ли сте да се борите със застрахователя си за полагащите ви се застрахователни обезщетения?

Ние разбираме колко неприятно може да бъде, когато застрахователите отказват да платят и се опитват да изключат задълженията си, използвайки общите условия.

Не се притеснявайте, ние сме тук, за да ви помогнем!

Застрахователното обезщетение при смърт може да бъде подадено от пострадалите на застраховката или от наследниците на застрахователя.

За да подадете искане, трябва да се свържете с адвокат който да запита застрахователната компания за изплащане на обезщетение

След като го упълномощите, той ще им представи нужните документи, които потвърждават смъртта на застрахованото лице.

Обикновено важно от тези документи е смъртен акт,  което е доказателство за наследството или документ, който потвърждава пострадалите на застраховката.

След като застрахователната компания получи вашето искане, те ще извършат преценка на документите и ще ви уведомят за резултатите.

В случай, че искането е одобрено, вие или пострадалите на застраховката ще получите обезщетението.

В случай, че искането е отхвърлено, застрахователната компания ще ви уведоми за причините за това решение.

За да бъде процесът по подаване на искане за застрахователно обезщетение при смърт по-лесен, е важно да предоставите всички необходими документи и информация в срок.

Нашият екип от експерти може да Ви насочи как да заведете дело срещу застраховател и да получите обезщетението, което заслужавате.

Кога се изплаща застрахователно обезщетение ?

Доверете ни се, за да ви помогнем да се ориентирате в правните сложности и да се уверите, че ще получите обезщетението, което ви се полага.

Свържете се с нас още днес, за да научите повече за това как можем да ви помогнем в застрахователното ви дело.
Застрахователно обезщетение при смърт

Успоредно към тази претенция следва да се посочи и точни данни за банкова сметка, по която да бъде преведено определеното застрахователно обезщетение.

Завеждане на претенции по „Гражданска отговорност“ се извършва в застрахователното дружество, с което виновният водач е сключил договор.

За да получите това обезщетение, ще трябва да представите някои документи на застрахователната компания.

Преди всичко, ще имате нужда от оригинала на застрахователния полицай, за да докажете, че починалият беше застрахован.

Също така, ще трябва да предоставите документ, който потвърждава смърт на застрахованото лице

То трябва да съдържа изявление, че сте уведомен/а, че имате право да получите плащането по банковата сметка на другото лице.

При завеждане на претенцията застрахователят се да представят доказателства, които установяват основание и размер на претенцията.

ВАЖНО : Застрахователят е длъжен да се произнесе по претенцията Ви в срок до 15 работни дни от представянето на всички доказателства.

Възможно е застрахователят да изиска представянето на допълнителни доказателства.Застрахователно обезщетение

Не се допуска изискване на доказателства, с  които застрахованият не може да се снабди поради съществуващи нормативни пречки.

Застрахователят не може необосновано да забавя и удължава процедурата по уреждане на претенцията.

Омръзна ли ви застрахователите да отказват да изплащат обезщетенията, на които имате право?

Не им позволявайте повече да се измъкват!

Нашият експертен екип знае точно как да осъди застрахователя и да го накара да плати. Виждали сме всичко и познаваме триковете, които застрахователите използват, за да избегнат задълженията си.

Но също така знаем как да се борим и да спечелим.

Независимо дали става въпрос за небрежност, недобросъвестност или нарушаване на договор, ние ще ви помогнем да потърсите справедливост в окръжния съд.

Не е нужно да страдате в мълчание. Свържете се с нас днес и ни позволете да ви помогнем да получите обезщетението, което заслужавате.

За допълнителна информация, моля не се колебайте да ни потърсите за съвет или поставете директно вашият въпрос на office@lawyer-bulgaria.bg или на телефон + 359 897 90 43 91.

Всяко ваше запитване ще бъде отговорено максимално бързо и детайлно с оглед спецификата на вашият казус.

Какво представлява застрахователното обезщетение ?

Обезщетението при ПТП е сума, изплащана при претърпени болки и страдания, при имуществени вреди, разходи за лечение, лекарства рехабилитация. Право на такова обезщетение има лице, претърпяло вреди, в следствие на ПТП, с изключение на виновния водач.

От кого се изплаща застрахователното обезщетение ?

Обезщетението на пострадали в следствие на ПТП се изплаща от застрахователната компания на виновния водач. Това обезщетение се изплаща по застраховка „Гражданска отговорност“, когато има застрахователен договор или от „Гаранционен фонд“ , когато виновният водач няма застраховка „Гражданска отговорност“.

От кого се изплаща обезщетение на чужда Гражданска отговорност ?

При възникнало ПТП, причинено от чуждестранно лице, със сключена застраховка „Гражданска отговорност“ при чуждестранен застраховател; в случай на ПТП настъпило на територията на друга държава с пострадал български гражданин, обезщетение се изплаща от Национално бюро автомобилни застрахователи.

Кога се образува наказателно производство ?

Когато има причинена телесна повреда или смърт, се образува досъдебно производство. Пострадалите имат право да бъдат уведомени за правата си, да получат защита и сигурност, както за себе си, така и за своите близки, да бъдат информирани за хода на наказателното производство.