fbpx

Публикации

Рискове при делба на имот

При нужда от прекратяване на собствеността, страните е нужно да следят за рискове при делба на имот.

Най-важно, с което трябва да се внимава при делбата е дали всички съсобственици ще вземат участие в нея.

Поради това следва внимателно да се проучи собствеността, начинът на възникването й, както и кои са съсобствениците.

При делба на наследство следва да се прецени приложимото законодателство, определящо наследниците, съобразно датата на смъртта на наследодателя.

Изключения от делба на имот

Важно е да се посочи, че не винаги може да се извърши делба. Такава не може да има по отношение на имот, притежаван от съпрузи в режим на имуществена общност

Когато лицата сключват брак, те могат да изберат режима на своите имуществени отношения.

Ако такъв избор не е направен, за тяхното имущество, придобито по време на брака, се прилага режим на общност.

Това означава, че всички имоти придобити по време на брака са общи и не могат да бъдат разделяни до прекратяване на брака или до промяна на режима.

Не могат да се делят общите части на етажната собственост, както и имотите включени в гражданско дружество.

Условие за валидност при делба

В случай, че не участват всички съсобственици, така извършената делба ще е нищожна.

В този случай съсобствеността не е прекратена и делбата следва да се извърши самостоятелно отново

Когато в делбата участва лице, което няма качеството на съсобственик, тогава то няма да може да придобие имота, който е включен в неговия дял.

Този имот ще остане съсобствен между останалите съделители, тъй като делбата няма да е породила действие по отношение на него.

При поделяне на наследствени имоти ако не бъде включен някой имот от наследството, по една или друга причина, той ще може да бъде поделен допълнително –делбата на другите ще е действителна.Рискове при делба на имот

Съдебното производство по делба е свързано с подготовка и време.

Затова следва да се внимава за рискове при делба на имот.

Поради това е препоръчително в делбата да бъдат включени всички наследствени имоти.

Какво ще стане, ако в делбата бъде включен имот, който се окаже, че е собственост на трето лице?

В този случай делбата няма да породи действие по отношение на този имот и той няма да може да се придобие от лицето, в чийто дял е поставен той.

Делбата по отношение на останалите имоти ще породи действие.

Важно е да се отбележи, че наличието на тази хипотеза може да предизвика друг проблем.

Когато се извършва делба е необходимо всеки съсобственик да получи реален дял от съсобствеността /когато се делят имоти, всеки трябва да получи поне по един имот/.

Ако не може да се получи реален дял от всеки съсобственик,

 при съдебна делба имотът или имотите се изнасят на публична продан, а съсобствениците си разделят продажната цена, а

 при доброволна делба съсобственикът, който не получава имот в своя дял, трябва да получи уравнение в пари, имоти или други вещи.

Ако някой от съделителите не получи нито имот, нито уравнение, делбата се приема за недействителна и не поражда ефект.

Поради това трябва да се държи сметка дали всички имоти, които се делят са притежание на съсобствениците

В противен случай може да се стигне до там някой от тях да остане без имот и без парично уравнение, а делбата да се окаже недействителна.