fbpx

Публикации

Рискове при дарение на имот

Според Закона за задълженията и договорите се предвиждат три хипотези, съгласно които дарението може да бъде отменено, като най-често това са рискове при дарение на имот.

Така може да се случи това разваляне на дарението, в случай, че надареното лице :

А/ умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или дете, или

Б/ надареното лице е съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта

В/ набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години

Г/ отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.Рискове при дарение на имот

Преглед на договор за дарение 

Иск за отмяна на дарението на някое от посочените основания може да бъде предявен от дарителя в едногодишен срок от узнаването.

До изтичането на този срок искът може да бъде предявен и от наследниците на дарителя, ако той е починал преди това.

Дарение на недвижимо имущество може да бъде отменено в случай че с него наследодателят е накърнил запазената част от наследството на своите низходящи, родители или съпруг.

Искът за възстановяване на запазена част от наследството се погасява с изтичането на 5-годишен срок. При даренията той започва да тече от момента на откриване на наследството.

В Семейния кодекс е предвидена и възможност за отмяна на даренията след развод. В тези случаи, отмяната е изрично посочена в граждански закон

Налице са ситуации в които отмяна на дарението е предварително посочена в договора за дарение или в брачния договор.

Това, разбира се, са само част от хипотезите, при които дарението на имот може да бъде отменено. Най-честата причина за отмяна е отказ от даване на издръжка.

Съгласно разпоредбата на чл. 227, ал. 1, б. „в“ ЗЗД дарението може да бъде отменено, когато дареният отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.

Предпоставките, чиято кумулативна даденост съставлява основание за отмяна на дарение са

А/ Трайната нужда от издръжка на дарителя, искането, отправено от него до дарения и

Б/ отказът на последния /изричен или мълчалив/ да дава издръжка.

В случай, че такава необходимост не възникне, или не бъде поискана издръжка, задължението на дарения към дарителя си остава морално

В този случай неизпълнението му не е скрепено със санкция.

Рискове при дарение на имотРазваляне на договор за Дарение при продажба на имот

Възможно е при приключване на оспорването и до уважаване на искането за отмяна на дарението, да се окаже, че неговият предмет да е продаден на трето лице.

В този случай, ако исковата молба за отмяна е вписана преди продажбата, физическото връщане на имота, ще бъде възможно.

Ако, обаче, продажбата е станала преди вписване на исковата молба за отмяната, тогава правото на купувача върху имота няма да бъде засегнато

Конкретната ситуация не означава, че дарителят няма да получи нищо след като имотът е бил продаден и ще остане с „празни ръце“.

В този случай дареният дължи парично обезщетение за онова, с което се е обогатил, като надареният ще трябва да предаде на дарителя сумата, която е получил от продажбата.

За допълнителна информация, моля обърнете се на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Как се отменя и разваля Дарение недвижим имот ?

Дарението като безвъзмездна сделка може да бъде отменено по съдебен ред при условия, посочени в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД)

В кои случаи се разваля Договора за дарение ?

Съгласно Чл. 227: „Дарението може да бъде отменено, когато дареният: а) умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта; б) набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена; в) отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.

В какъв срок се предявява иск за разваляне на Договор за дарение ?

Искът може да се предяви в едногодишен срок, откакто на дарителя са станали известни основанията за отменяване на дарението. До изтичането на този срок искът може да бъде предявен и от наследниците на дарителя, ако той е починал преди това.

Чии права засяга искът за отмяна на Договор за дарение ?

Отменението на дарението не засяга правата, които трети лица са придобили върху подарените имоти преди отбелязването на исковата молба, но дареният дължи на дарителя обезщетение за онова, с което се е обогатил.

Налице ли са и други изключения по този въпрос ?

Извън посочените по-горе хипотези дарението не може да бъде отменено.За да се развали дарение, освен, че дарителят трябва да има нужда от издръжка, следва да е налице още едно кумулативно условие – надареният да има възможност да предоставя такава на дарителя.