fbpx

Публикации

Давност по задължения и вземания

В практиката ни на адвокат по събиране на задължения, винаги отбелязваме и обръщаме внимание на клиентите за давност по задължения и вземания

Погасителната давност представлява период от време, с изтичането на който се погасява възможността за събиране на едно вземане по принудителен ред.

Самото задължение не се погасява с изтичане на давността, тъй като длъжникът може да плати и след изтичане на давността, но само доброволно. Доброволно платените суми след изтичане на давността не подлежат на връщане.

Давност по задължения и вземания

Различна е давността за погасяване на публичните и частните задължения. 

Публични са вземанията на държавата и общините, изброени в чл. 162, ДОПК.

Тези задължени и вземания са следните :

Публични вземания са следните вземания на държавата :

 1. Данъци,
 2. Митни сборове,
 3. Задължителни осигурителни вноски,
 4. Държавни и общински такси, незаконосъобразно извършени осигурителни разходи;
 5. Паричната равностойност на вещи, отнети в полза на държавата,
 6. Глоби и имуществени санкции, конфискации и отнемане на парични средства.

Частни са останалите вземания на държавата и общините, както и вземанията на всички останали физически и юридически лица.

Давност по задължения и вземания

Давността по гражданското законодателство ……

 1. Обща давност за частни вземания е петгодишна. Разбира се от това правило обаче има някои изключения:
 2. Срокът на давността за вземанията за възнаграждение за труд, вземанията за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор, вземанията за наем, за лихви, вземанията на топлофикационни, електроснабдителни и водоснабдителни дружества е тригодишна .
 3. Ако обаче вземането е установено със съдебно решение, срокът на новата давност е винаги петгодишен.
 4. Срокът за предявяване на претенции и искове за вреди при възникнали такива от превоз на товари и пътници е едногодишна от датата на настъпването на вредата за пострадалото лице.

Важно е да се знае, че давността се спира и не тече, докато трае съдебният процес относно вземането, както и по време на изпълнителното дело за събиране на вземането. Давност по задължения и вземания

Давността се прекъсва с признаване на вземането от длъжника, с предявяване на иск или възражение или на искане за почване на помирително производство

От прекъсването на давността започва да тече нова давност.

Давността за данъчни задължения….Давност по задължения и вземания

Общата погасителна давност за публичните задължения също е петгодишна, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение.

Погасителната давност спира да тече, когато е започнало производство по установяване на публичното вземане (включително и ревизионно производство)

 • издаването на акта (включително и за издаване на ревизионен акт, но за не повече от една година;
 • когато изпълнението на акта, с който е установено вземането, бъде спряно;
 • когато е дадено разрешение за разсрочване или отсрочване на плащането;
 • когато актът, с който е определено задължението, се обжалва;
 • с налагането на обезпечителни мерки; когато е образувано наказателно производство.

Давността се прекъсва с издаването на акта за установяване на публичното вземане или с предприемането на действия по принудително изпълнение. От прекъсването на давността започва да тече нова давност.

Давност по задължения и вземания

Давност по административен ред……

За задълженията за глоби (наложени на физически лица) или имуществени санкции (наложени на еднолични търговци или юридически лица) давността е двегодишна.

Давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с всяко действие спрямо наказания за изпълнение на наказанието.

След завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.

Независимо от спирането или прекъсването на давността административното наказание не се изпълнява, ако е изтекъл тригодишен срок.

Ако обаче е образувано изпълнително дело за събиране на глобата/имуществената санкция при публичен изпълнител или при ЧСИ, давността е общата петгодишна, респективнодесетгодишна давност по ДОПК.

Подаване на възражение за давност

ВАЖНО :  Особено съществено е да се разбере, че по закон давността не се прилага служебно.

За да можете да се позовете на тази давност, е нужно като длъжник по едно парично задължение, след изтичането на срока да възразите писмено пред орган или кредитор.