fbpx

Публикации

Смяна управител на фирма

При съвременният оборот, често се налага смяна на управител на фирма.

Изборът на управител в едно търговско дружество важен момент в избора на фигура за управлението му. Всяко едно търговско дружество е необходимо да има избран и назначен управител.

Защо се налага смяна управител на фирма

В процеса на дейност на дружеството, той взима ежедневните решения за бъдещата дейността и развитие на фирмата.

Именно поради това изборът му е изключително важен, тъй като той представлява фирмата пред трети лица, сключва и прекратява договори със служители и търговски партньори.Смяна управител на фирма

Важна подробност при смяната на управител на фирма ефeкта, че най-съществените решения за дружеството са предоставени на Общото събрание или Едноличният собственик на капитала на фирмата.

Управителят контролира дейността на дружеството , като регулярно се отчита на съдружниците чрез Общото събрание го избират, назначават или освобождават.

Ако съдружниците желаят да освободят управителя от неговата длъжност, те трябва да задължително своевременно да изберат и назначат нов управител

Управителят след вписване на своя избор в Търговският регистър започва да изпълнява длъжност и представлява надлежно дружеството.

Рядко изключение от тази ситуацията е хипотезата с множество управители, при която един от тях се освобождава от длъжност, но всички останали запазват своите функции, в случай, че представляват дружеството поотделно.

Възможно е да се вземе решение за промяна на структурата и само един от избраните управители да може да сключва договор с търговски партньори и външни лица.

Добре подготвеният адвокат по търговско право ще изготви цялата необходима документация

В случай на нужда ще насочи клиентите към съответните органи и институции за да се снабдят с допълнителни документи

Опитен адвокат по фирмени дела ще съдейства за насрочване на час при нотариус и ще подаде комплект документи в търговския регистър.Смяна на управител на фирма

Процедурата по смяна управител на фирма

Смяната на управител се състои в няколко действия, независими едно от  друго като последователност:

  1. Освобождаване на стария управител;
  2. Избор и назначаване на нов управител

Тези действия е необходимо да бъдат  взети пред последващо Решение от Общото събрание на съдружниците в ООД.

Решения за промяна на управител се вземат едновременно в едно заседание на Общото събрание.

Съгласно чл.137 ТЗ , решението на ОС подлежи на заверка, освен ако в дружествения договор или учредителния акт на фирмата не е предвидено друго.

На заверка подлежи единствено взетото Протокол-Решение за избор и назначаване на нов управител.

По друг начин стои въпросът, ако той се освобождава от отговорност за дейността си по управление на дружеството.

Важна предпоставка за назначаването на нов управител на фирмата е новият управител да бъде съгласен да заема тази длъжност в дружеството.

Той декларира това със специален документ, който също се заверява нотариално.

В този документ управителят полага и образец от своя подпис.

Той се представя в Търговския регистър по партидата на дружеството. Смисълът на този акт е образецът от подписа на управителя да бъде публичен.

По този начин трети лица могат да проверяват автентичността на подписа на управителя на други документи, свързани с дейността на фирмата.

Смяна управител на фирмаВписване на промяната в Търговски регистър

Данните за структурата на управление и управителя на една фирма се вписват по партидата на търговското дружество в Търговския регистър.

Поради това и смяната на управителя става факт за трети лица не в момента на вземане на решението за смяна, а чак след вписването в регистъра.

Докато промяната не бъде вписана, всички клиенти и контрагенти на фирмата следва да считат, че нейн управител е лицето, което е посочено по партидата на дружеството.

Вписването на промяната може да бъде извършено на място в офис на Агенция по вписванията

Много по-добър вариант е да се направи онлайн директно чрез електронните услуги на Търговския регистър.

В случай, че желаете бързо, максимално защитаващо Вашите интереси и качествен правен съвет, не се колебайте и се свържете с адвокат от кантората за насрочване на дата и час за консултация.

За допълнителни въпроси се обърнете към нас за справка на тел. + 359 897 90 43 91 или на mail office@lawyer-bulgaria.bg