fbpx

Публикации

Отмяна решение Общо събрание на дружество

Когато се констатира противоречиво решение в една фирма е основание за искане на отмяна решение Общо събрание на дружество.

Основание за отмяна на решението на Общото събрание е противоречие и с устава, учредителния договор, т.е. атакуваното решение да е противозаконно и/или против Устав на дружеството.

Всеки съдружникможе винаги да се позове на нищожността или да поиска от съда с един отрицателен установителен иск.

Той може да поиска да се прогласи решението за нищожно.

Нищожността се релевира безсрочно, т.е. няма давностен срок за предявяване на иск за обявяване на нищожност.

Критерии за определяне на противоречие на решение 

Противоречието на решението се преценява с оглед на:Отмяна решение Общо събрание на дружество

– противоречие на материалния закон 

  • нарушаване разпоредбите за разпределение на печалба,
  • решение за приемане на нов съдружник,
  • решение за определяне на дивиденти,
  • решение за изключване на съдружник, противоречащо с устава (договора) и/или закона,
  • нарушаване на визираните в чл.224 от ТЗ право на сведения и правата на акционера да прегледа и да получи материали, свързани с дневния ред, в установения срок;

– противоречие на процесуалния закон –

  • нарушение законови разпоредби по свикване общото събрание,
  • Нарушение по чл.139, ал.1 и чл.223 от ТЗ,
  • Неизпращане на писмена покана до съдружник или акционер, ако е предвидена в договора (устава),

ВАЖНО:  неспазване процедурата както на свикване, така и на провеждане на събранието на дружеството е достатъчно основание за отмяна по иск на основание чл.74 от ТЗ.

Иск по чл.74 от ТЗ е конститутивен, тъй като с него се иска промяна на едно съществуващо правоотношение – промяна на прието от общо или учредително събрание решение.

Съдебен контрол по отмяна на съдебно решение

На съдебен контрол подлежат решения на общо или учредително събрание на дружеството само за законосъобразност и изключва проверка на целесъобразността.

Искът се предявява срещу дружеството, активно легитимиран да го води е всеки акционер или съдружник, като размерът на участието му в дружеството няма значение.

Управителят на дружеството е ищец, общото събрание следва да назначи представител за конкретния случай, който да представлява дружеството по делото.

Искът се предявява пред окръжния съд по седалището на дружеството в 14-дневен срок от деня на събранието. Отмяна решение Общо събрание на дружество

За останалите акционери или съдружници срокът е 14-дневен от узнаване на решението, но не по-късно от 3 месеца от деня на провеждането му – чл.74, ал.2 от ТЗ.

Срокът е преклузивен и с изтичането му се изключва предоставеното на съдружника или акционера потестативно право да обжалва решението.

Съгласно закона всеки съдружник, може да предяви:

1. Установителен иск – внaся се яснота и безспорност относно съществуването на членствено правоотношение.

Най-често това са искове за вноска или нещо друго.

2. Осъдителен иск, с който се цели да се присъди неудовлетворено притезание и да се допусне принудително удовлетворяване на притезанието.

3. Конститутивен иск пред съд с искане да го потвърди със сила на присъдено нещо и да постанови промяна на правоотношението между акционер, съответно съдружник, и дружеството, т. е. спорещите страни.

По своята правна същност решението на общото събрание на дружеството се доближава до гражданска многостранна сделка, решението по която се взема от гражданскоправни субекти с общи права и интереси и има действие само вътре в дружеството.

Затова спрямо решенията не могат да се прилагат общите правила за недействителност на договорите. Ако не се обжалва и след изтичане на предвидения преклузивен срок съгласно чл.74 от ТЗ ще стане стабилен акт и ще влезе в сила.

За допълнителна информация се обадете на 0897 90 43 91 или e-mail: office@lawyer-bulgaria.bg