fbpx

Публикации

Дело за нарушение владение

В практиката се срещат ситуации в които се наблюдава нарушаване владението  на недвижим имот. Затова е важно да се очертае ясно въпроса относно възможностите за дело за нарушено владение. 

Съгласно правната регламентация, владението може да бъде защитавано от всяко нарушение. Следва да се прави разграничение между защита на собствеността и защитата на владението. Правото на иск за защита на владението принадлежи на всеки владелец.

Искът по чл. 75 от ЗС дава право на защита срещу всяко нарушение на владението върху недвижим имот или на вещно право върху такъв имот, включително и сервитут, което е продължило непрекъснато повече от 6 месеца. (Срок, броим по месеци изтича в съответното число от последния месец). Под нарушение на владението следва да се разбира всяко действие, с което е отстранена частично или изцяло властта върху вещта.

Следва да се прави разграничение между защита на собствеността и защитата на владението. Правото на иск за защита на владението принадлежи на всеки владелец. Дело за нарушение владение 

Защитата на нарушено владение е уредена в закона – ГПК като особено исково производство. Тази защита попада в главата на т.нар. „Особени искови производства“.

Подсъдност при дело за нарушено владение Дело за нарушение владение

С отделянето й като самостоятелен раздел в закона се очертава специално внимание на защита на правото на владение на недвижим имот.

Всяко дело за нарушено владение  е подсъдно на Районен съд.

Тази подсъдност е налице дори и в случаите на висока стойността на предявеният иск.

Ако с исковете са защитава нарушено владение на недвижим имот, този иск е подсъден пред онзи районен съд, в чийто район се намира недвижимият имот.

Следваща характерна особеност на всяко дело за нарушено владение е бързина.

Районният съд проверява само факта на владението и цели да установи нарушението. 

Видове искове по дело за нарушено владение 

Законът разглежда различни хипотези относно владението. Основният иск по всяко дело за нарушено владение е искът по чл. 75 ЗС.

С иск по чл. 75 ЗС се защитава владението на недвижим имот.

Същественото, в случая, е че искът по чл. 75 ЗС  не защитава всяко владение, а само продължителното владение, доказано и манифестирано пред всички лица, имащи претенции към собствеността.

Законът сочи, че искът по чл. 75 ЗС се прилага относно владение, продължило повече от 6 месеца. Т. е. от обхвата на действие на този иск е изключено владение по-кратко от този срок.дело за нарушено владение

Това означава, че в съдебен процес следва да се се представят достоверните данни за продължителността на владението за по-голям срок от 6 месеца.

Вторият важен иск в този смисъл е – осъдителен иск по чл. 76 ЗС.

По същество обхватът на вторият иск е значително по-широк.  С него се защитава се владението както на движими, така и на недвижими вещи.

Искът е по-широк и по съдържание. С него се защитава не само отнето владение, но и отнето държане.

В този смисъл държателят може да ползва за възстановяване на фактическата си власт както облигационните искове, така и в дело за нарушено владение при предявен иск по чл. 76 ЗС.

Срокът за предявяване на иска по чл. 75 е шестмесечен от момента на нарушението, ако е еднократен акт или от последното нарушение при повтарящи се действия.

Искът по чл. 76 от ЗС урежда правото на владелеца или държателя да иска връщането на вещта от лице, което я е отнело чрез насилие или по скрит начин.

Съдебно се проверява единствено фактът на владението и фактът на нарушаването му, при доказването са допустими всички доказателствени средства.

Владелческите искове по чл. 75 и чл. 76 от Закона за собствеността за защита и за възстановяване на нарушено владение и държане винаги са подсъдни на районния съд като първа инстанция. По отношение местната подсъдност – тя е по общите правила на ГПК.

За допълнителна информация се обърнете на телефон 0897 90 43 91 или на mail : office@lawyer-bulgaria.bg 

Всеки Ваш въпрос, ще бъде разгледан с оглед на конкретната специфика или образуваният съдебен процес по владелчески искове.

Какво представлява защитата на владението ?

Владелческата защита е уредена в материалното право – ГПК като особено исково производство. Самият факт, че защитата попада в главата за особените производства означава, че законодателят отделя специално внимание на посесорната защита.

Кой съд е подсъден при спор за владение ?

Всички искове за защита винаги са подсъдни на Районен съд, независимо от стойността на иска. Ако с исковете са защитава нарушено владение на недвижим имот, този иск е подсъден пред онзи районен съд, в чийто район се намира недвижимият имот.

Какво се случва по дела за защита на владение ?

съдът проверява само факта на владението и факта на нарушението. Ако лицето-владелец междувременно е предявило иск за собственост, то не може да предяви и владелчески иск за защита, докато е висящ процесът за собствеността.

Кой иск се предявява за владение на недвижим имот ?

С исковете по чл. 75 ЗС и чл. 76 ЗС се допуска защита на правото на владението на недвижим имот. Тези искове следва да бъдат предявени пред Районен съд по местонахождението на имота.

Какво представляват исковете за владение ?

След като се предяви иск по чл. 75 ЗС, Районен съд приема, че с иска се защитава не само владението на правото на собственост, но и владение на вещно право върху недвижим имот, като изрично се споменава владението на сервитут.

Какво защитават исковете за владение ?

С иска по чл. 75 се защитава владението срещу всяко нарушение. Искът по чл. 76 ЗС се цели възстановяването на отнето владение. Обхватът на иска по чл. 76 ЗС е по-широк от този предходния иск. Защитава се владението както на движими, така и на недвижими вещи.