fbpx

Публикации

Привременни мерки с международен елемент

Семейните и брачни отношения често надхвърлят хоризонта на една държава. Затова, често ни поставят въпроса за т.нар. привременни мерки с международен елемент.

Когато се стига до развод по исков ред или до дело за родителски права между страните съществува сериозно неразбирателство.

В резултат на спора между съпрузите или родителите,  докато приключат делата се налага определянето на т.нар. привременни мерки между страните.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ „ПРИВРЕМЕННИТЕ МЕРКИ“ ?

Съгласно съдебната практика в интерес на страните е да се поиска от съда определяне на привременни мерки до разрешаване на спора.

Привременни мерки могат да бъдат постановени относно #издръжка, семейно жилище и ползване на придобито през време на #брака имущество. Определените от #Районен съд #привременни #мерки се отнасят и за грижа за децата и #издръжка.

За тази цел следва страна по дело за развод или за родителски права и издръжка следва да подаде молба до съда.

Най-често искането за определяне на привременни мерки се предявява още с подаване на исковата молба, но е допустимо и същата да бъде предявена във всеки един момент докато делото е висящо.

При семеен спор с международен елемент с приложим е Регламент (ЕО) № 2201/2003 не е пречка в държава-членка да постановяват такива временни мерки по отношение на дете, за което се води дело за родителски права.Привременни мерки с международен елемент

По силата на Регламент (ЕО) № 2201/2003, Районният съд в друга държава-членка е компетентен да разглежда делото по същество

Тези привременни мерки НЕ се прилагат, когато съдът на държава-членка, компетентен по делото, е взел привременни мерки за защита.

Условия за привременни мерки с международен елемент ?

С оглед решенията на Европейският съд по дело С-195/08, дело С-403/09 и дело С-523-07, прилагането на т.нар. привременни мерки като грижа за деца може да се вземе от национална юрисдикция по силата на чл.20 Регламент (ЕО) № 2201/2003

Тези мерки се вземат при при наличието на следните условия:

 1. разглежданата мярка да бъде неотложна (спешна);
 2. мярката трябва да бъде постановена по отношение на личността или имущество на лица, в съответната държава членка,
 3. по отношение на родителите мярката трябва да има временен характер.

В случай на неизпълнение на тези условия привременните мярки не попадат под действието на чл.20 от Регламент(ЕО) № 2201/2003,Привременни мерки с международен елемент

Това означава, че съдът не е компетентен да разгледа делото за да постанови по изключение привременна мярка относно родителската отговорност.

Понятието привременни налага връзка с думата неотложност на мярката, свързано с тази разпоредба на Регламент(ЕО) № 2201/2003.

С признаването на положение на неотложност в случай на неправомерно отвеждане или задържане на деца по чл. 2 от  Регламент(ЕО) № 2201/2003 би било в разрез с горепосочената цел на Регламент (ЕО) № 2201/2003

Съдът следва да издаде Заповед за неправомерно отвеждане или задържане на деца между държави-членки на ЕС.

За допълнителна информация моля обърнете се на тел. 0897 90 43 91 или по електронната поща office@lawyer-bulgaria.bg

Какво представляват привременни мерки ?

Когато се стига до развод по исков ред или до завеждане на дело за упражняване на родителски права между страните съществува сериозно неразбирателство. В интерес на страните е да се поиска от съда определяне на привременни мерки.

Привременни мерки могат да бъдат постановени относно издръжката, семейното жилище и ползването на придобитото през време на брака имущество, както и относно грижата за децата и тяхната издръжка. За тази цел следва някоя от страните по дело за развод или дело за упражняване на родителски права и издръжка да подаде молба до съда разглеждащ делото с това искане.

Кога следва да се поискат

Най-често искането за определяне на привременни мерки се предявява още с подаване на исковата молба, но е допустимо и същата да бъде предявена във всеки един момент докато делото е висящо. Такива привременни мерки могат да се постановяват само по въпроси в обхвата на предмета на делото

При спор относно родителски права съдът определя привременни мерки в интерес на детето, след като поиска становище от дирекция “Социално подпомагане”. При преценка на интересите на детето съдът взема предвид родителските и морални качества на съпрузите, полагането на грижи и умението за възпитание, подпомагането на подготовката за придобиване на знания и трудови навици, социалното обкръжение и битовите условия, възрастта и пола на детето, фактът, с кого от родителите то живее понастоящем, възможността за помощ от трети лица

По искането за постановяване на привременни мерки съдът се произнася с определение. Важният момент е, че това определение не подлежи на обжалване, но може да изменяно от същия съд. За да се обоснове искането за изменение на привременните мерки следва да са настъпили важни изменения в обстоятелствата при тяхното постановяване.

Ограничаване на родителски права

Когато поведението на родителя представлява опасност за детето, Районният съд по настоящия адрес на детето е компетентен да вземе съответните мерки.

Производството по възлагане упражняването на родителските права на единия родител не бива да се бърка с процедура за ограничаване на родителски права

Тази процедура не следва да се смесва с лишаване на родител от родителски права.

Когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето, по искане на родител компетентният районният съд взема съответни мерки в интерес на детето, като ограничава родителските права – отнема или поставя условия за упражняването на някои от тях, и може да възложи осъществяването им на друго лице.

При нужда може да бъде променено местоживеенето на детето или то да бъде настанено извън семейството.Ограничаване на родителски права

Мерките се вземат и когато поради продължителна физическа или душевна болест или други обективни причини родителят не е в състояние да упражнява родителските си права.

Искането за постановяване на мерки се оформя като искова молба, която следва да бъде предявена пред съда.

Съдът постановява мерки след събиране на доказателства в процес (напр. писмени доказателства, изслушване на свидетели, експертиза, доклад от ДСП и т.н.).

Мерките влизат в сила след постановяване на съдебно решение, което е необжалваемо.

Производство по ограничаване на права

Когато правата се предоставят за упражняване на единия родител това не означава, че другият родител е лишен от права и задължения по отношение на детето си.

Родителят, който упражнява родителските права, взема решения, засягащи ежедневието на детето.

Разпределяне фактическото упражняване на правата и задълженията има функционален смисъл и е в интерес на детето.

Ако се случи нещо с този родител, което временно или за постоянно пречи да упражнява права, другият родител трябва да поеме упражняване на правата над детето в целия или ограничен обем.

В този смисъл той продължава да е носител на родителските права и задължения през цялото време.

Това са хипотезите, когато е налице невъзможност на родителя да полага грижи за него, молбата може да съдържа искане за ограничаване на родителски права.

 1. когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието
 2. поведението на родителя представлява опасност за имуществото на детето;
 3. в случаите на продължителна физическа или душевна болест на родителя
 4. по обективни причини родителят не е в състояние да упражнява родителските си права.

Ограничаване на родителски праваМярка, които Районен съд следва да вземе са да ограничи някои от родителските права като постави условия за упражняването им, както и да промени местоживеенето на детето.

Основанието за ограничаване на родителските права по чл. 131, ал. 1 СК са следните:

1) поведение на родителя (действие или бездействие);

2) създадена опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето;

3) причинно-следствена връзка между поведението и опасността;

4) вина на родителя и

5) случаят да не е особено тежък.

Всички тези предпоставките са кумулативни

Същност на делото за ограничаване на права

Производството за ограничаване и за лишаване от родителски права започва с подаване на молба от родител, прокурора или Дирекция „Социално подпомагане”

Производството по ограничаване на родителските права в уредено в чл. 133, СК и то има характер на една спорна съдебна администрация.

Съдът, който разглежда делото може да ограничи правата на родителя да тегли суми от влоговете на детето, може да постанови изваждане на родителя от жилището, където живее детето и да вземе други подходящи мерки с оглед интересите на детето.

Мерките по ограничаване на родителските права се вземат и в случаите на продължителна физическа или душевна болест или други обективни причини, при които родителят не е в състояние да упражнява родителските си права.

За допълнителна информация, моля обърнете се към адвокат на 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Какво представлява делото за ограничаване на права ?

Делото за ограничаване на родителските права чрез съдебно решение е мярка за закрила на детето. Основната цел на производството е да се защити максимално висшият интерес на детето чрез ограничаване на правата на родител - насилник или такъв с неморално поведение.

Кога е допустимо и нужно ограничаване на правата на родител ?

ова важи и за случаите относно „дете в риск” (§ 1, т. 11 от ДР на ЗЗД). Това, че детето е в риск, съдът следва да съобрази не при преценка на основанието на чл. 131, ал. 1 СК, а когато с решението ограничава конкретно родителско право и определя мерките относно личните отношения между родителя и детето, включително пред вид възможността да постанови настаняване на детето извън семейството (чл. 134 СК)

Кой може да предяви иск за ограничаване на права на родител ?

В чл.133, ал.1 СК е посочено, че производството за ограничаване и за лишаване от родителски права се образува по искане на другия родител, на прокурора или на дирекция „Социално подпомагане“ пред районния съд по настоящия адрес на детето.

Какви са предпоставките за ограничаване на родителските права ?

Основанието (материалноправните предпоставки) на чл. 131, ал. 1 СК за ограничаване на родителските права са следните: 1) поведение на родителя (действие или бездействие) 2) създадена опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето 3) причинно-следствена връзка между поведението и опасността 4) вина на родителя

Особеност по делото за ограничаване на права на родител ?

В съдебното производство съдът е длъжен да следи служебно за висшите интереси на детето. Тези интереси не изключват, а изискват наличието на всички кумулативни предпоставки на чл. 131, ал. 1 СК за съдебното решение, с което се ограничава конкретно родителско право.

Лишаването от родителски права 

Съвременната практика на съдилищата предпоставката за да се  отнемат родителски права ?

Това е случая за трайно неполагане на грижи за децата без основателна причина и отказ за издръжка.Как се отнемат родителски права ?

В тази хипотеза при отнемане родителски права се касае  до виновно поведение на родителя. 

Това поведение следва да бъде тежко укоримо виновно бездействие.

Съгласно чл. 132, ал. 1, т. 2 СК родителят може да бъде лишен от родителски права, когато без основателна причина трайно не полага грижи за детето и не му дава издръжка.

Кога се отнемат права ?

Според практиката на Върховен касационен съд основания за отнемане на права са 

А/ трайното неполагане на грижи за детето 

Б/ липсата на финансов или друг материален принос за отглеждането

В/ противоправно поведение на родителя. 

Това представлява цялостно неизпълнение на родителските задължения и основание за отнемане на права.

Грижата за детето е съвкупност от действия на родителя, насочени към осигуряване на правилно психо-физическо развитие на детето.

Родителят полага грижи за детето като проявява активност и настоятелност в търсенето на контакти с него за емоционална връзка.

Той дължи финансови средства за отглеждане, като недаването на издръжка без основателна причина от пълнолетния и трудоспособен родител е неизпълнение на задължението за материалното осигуряване на детето.

Въпросът е детайлно уреден в е чл.132 и чл.133, СК. 

Съгласно разпоредбата на СК лишаване от родителски права представлява цялостно отнемане на правата и е крайна мярка за защита на интересите на децата.

Недаването на издръжка за осигуряване живота на детето и трайното неполагане на грижи за отглеждането му сочи за дезинтересиране и пренебрегване на родителските задължения.

Лишаване от родителски права е налице, когато без основателна причина, същият не изпълнява родителските си задължения.

Това са случаите когато родителят целенасочено не полага грижи и не дава издръжка на  своето дете.

Неизпълнението на родителските задължения за  непосредствени грижи при отглеждането  и осигуряване на  материалната издръжка трябва да бъде „трайно”.
Отнемане родителски права

В хипотезата на отнемане родителски права, законът не сочи продължителността на времето и критерий за оценка във всеки отделен случай е житейската практика и моралът.

Установеното неизпълнение на родителските задължения за  непосредствени грижи при отглеждането  и осигуряване на  материалната издръжка от страна майката.

КАК СЕ ОГРАНИЧАВАТ РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА ?

Ограничаването на родителските права представлява отнемане на част от тях или поставянето на условие за упражняването им. 

Родителят запазва част или всички родителски права, но му се забраняват определени действия по отношение на детето.

Той може да упражнява  останалите си родителски правомощия,като основанията за ограничаване на родителските права са следните:

 • Самото поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето – виновно поведение на родителя;
 • Родителят страда от продължителна физическа или душевна болест;
 • Причини, при които родителят не е в състояние да упражнява родителските си права – работа в чужбина;

Съдебна процедура по лишаване от родителски права 

Производството за ограничаване или лишаване от родителски права се образува по искане на другия родител, на прокурор или на Дирекция „Социално подпомагане“ пред районния съд по настоящия адрес на детето.

Докато тече делото могат да се постановят привременни мерки.Отнемане родителски права

Въпросът се разглежда в открито съдебно заседание, в което се изслушва лишаваният или ограничаваният от права родител.

Ако детето е навършило 10 години може да се изслушва, освен ако това не застрашава интересите му. 

Въпреки, че производството има за цел, а в повечето случаи и за резултат, ограничаване или лишаване на родител от правата му спрямо детето, някои задължения продължават да съществуват, като например това да плаща издръжка (съдът задължително определя такава). 

Основанията за лишаване съгласно СК са :

 • Изключително тежки случаи на виновно поведение на родителя – довело до сериозна опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето.

Много са примерите, в които родителят страда от алкохолна зависимост

Налице са все повече ситуации за употребява наркотични вещества или упражняване физическо или психическо насилие над детето или другия родител;

 • Тежки случаи на продължителна физическа или душевна болест на родителя, в които не е в състояние да упражнява родителски права;
 • Без основателна и видима причина, родителят трайно не полага грижи за детето и не плаща определена издръжка;

В редките случай на отнемане на родителски права на единия родител, а когато липсва и втори родител районният съд предприема мерки за закрила и го настанява в социално заведение.

Сходна е ситуацията, в  която упражняването на родителските права от него не е в интерес на детето.

Районният съд предприема мерки за закрила и го настанява извън семейството.

Съгласно разпоредбата на чл.134 СК, във всички случаи на лишаване от родителски права, Районен съд ще определи издръжка на детето.

В случай, че такава не е била все още определена, както и мерки относно личните отношения с детето.

В случая, че липсват доказателства за присъдена издръжка на децата. то Районен съд следва да се произнесе служебно по този въпрос.

Това произнасяне е в съответствие с изискването на чл.134,т.1 от СК ,независимо, че в исковата молба не се претендира издръжка.

За информация обърнете на телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.  

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика.

Как се ограничават родителските права на дете ?

Ограничаването на родителските права представлява отнемане на част от тях или поставянето на условие за упражняването им. В този случай родителят запазва част или всички родителски права, но му се забраняват определени действия по отношение на детето., след влизане в сила на съдебното решение

Как се лишава родител от родителски права ?

Лишаването от родителски права представлява пълно отнемане и забрана да се осъществяват действия по отношение на детето. Тези правни основания за лишаване са следните: 1. Изключително тежки случаи на виновно поведение на родителя, което представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето. Ситуации в който е налице алкохолна зависимост, доказана употреба на наркотични вещества, системно физическо или психическо насилие над детето или другия родител 3. Тежки случаи на продължителна физическа или душевна болест или други обективни причини, поради които родителят не е в състояние да упражнява родителските си права; 4. Родителят безпричинно и трайно не полага грижи за детето и не плаща издръжка.

Кой може да инициира производство по лишаване от права ?

Производството може да се инициира от другия родител, прокурор (в случай че той бъде уведомен от друго лице, че е налице основание за ограничаване или лишаване от родителски права) или от дирекция “Социално подпомагане”. Компетентен е районният съд по настоящия адрес на детето.

Могат ли да бъдат възстановени родителски права ?

След като е налице промяна и родителят се поправи и може отново пълноценно да се грижи за детето си, няма причина неговите родителски правомощия да не бъдат възстановени. В случай че основанието за ограничаване или лишаване от родителски права отпадне, той може да поиска от съда възстановяването им в пълен обем

Кога детето остава при бащата след развод ?

Съществуват ситуации, в които предоставянето на родителските грижи на майка е в ущърб на живота и здравето на детето , както и на нуждата от грижи за неговото възпитание и образование. Именно това са казусите, в които съдът присъжда децата на башата, учредява режим на контакти на мйаката и определя размера на дължимата месечна издръжка по закон

Кой поема родителските права при развод?

Въпросът за това на кой от родителите да се предоставят родителските права по отглеждането и възпитанието на децата е решен еднозначно в съдебната практика по семейни дела.
В повече от 85% от случаите те се предоставят на майката, а в полза на бащата е учреден режим на лични контакти с децата, както и задължението да заплаща месечно определена парична издръжка.

При кого да останат децата след развода?

При разрешаване на спора по съдебен ред кой от двамата родители да упражнява родителските права
Тук не става  дума за каквото и да било ограничаване или лишаване от родителски права  по отношение на другия родител, а става въпрос за това, че по закон децата живеят при родителите си.
След развода обикновено родителите не живеят заедно, то съдът следва да определи при кого от двамата детето ще живее постоянно и кой от родителите в този смисъл ще упражнява родителските права.
Другият родител, който не упражнява родителските права има право на лични контакти и задължение да заплаща издръжка.

Кой упражнява родителски права ?

В съдебната практика при развод или раздяла между родители възниква въпроса: Кой упражнява родителски права ?

Т.нар. фактическо съпружеско съжителство между мъж и жена, от което са родени децата е често срещан житейски избор на партньори.

Резонно е да възникне и въпроса за упражняване на родителски права на дете, родено от отношенията на родителите, когато същите не са в законен граждански брак по между им.

Кой следва да получи родителските права ?

В такава ситуация, често се стига до раздяла и прекратяване на фактическо съпружеско съжителство, от което в голяма част от случаите са родени и непълнолетни или малолетни деца.
Кой упражнява родителски права ?

След раздялата между партньорите и прекратяването на съжителството между родителите на тези непълнолетни, малолетни деца е необходимо да се регулират отношенията

Част от тях са довели до настъпването на определени правни последици.

Прекратяването  на съпружеското съжителство неминуемо води до уреждане на въпроса за

 • Въпроси, свързани с упражняване на родителските права за ненавършилите пълнолетие деца ;
 • Въпроси, свързани с упражняване на режим на лични отношения на родителите с децата
 • Въпроси, свързани с плащане на издръжка и нейния размер и т.н.
 • Въпроси, свързани с обучението и отглеждане на тези деца.

Съгласно Семейния кодекс, родителските права и задължения се упражняват в интерес на детето от двамата родители заедно и поотделно.

Затова тези права следва да бъдат уредени след изричен исков процес.

Ако спорът се решава по време на дело за развод, това е Районният съд на ответника

В случай че родителите нямат брак, спорът ще се разгледа от Районния съд по настоящ адрес на детето.

Критерии за възлагане родителските права ?

Съдът подхожда строго индивидуално, преценявайки в съвкупност обстоятелствата, които са свързани с казуса.

Основните принципи и обстоятелства, въз основа на които съдът решава са как да защити интересите на децата – следва да се позове на съдебната практика – в чл. 59 ал. 4 от Семейния Кодекс и Постановление № 1 от 12.11.1974 г. по гр. д. № 3/74 г., Пленум на ВС. Затова основни въпроси, които съдът решава са следните :

 • От какъв пол е детето;
 • Възрастта на детето;
 • Грижата и отношението на родителя към детето;
 • Личните възпитателни качества на родителя /образование, култура и др./;
 • Моралните качества на родителя /пример за детето/;
 • Възможността и желанието на родителя да отглежда детето.
 • Важно е, какви условия на живот може да осигуриКой упражнява родителски права ?

С този процес единият или другият родител, получавайки родителските права ще се ангажира с отглеждането, възпитанието и обучението на децата.

Законът поставя в отговорността на съда да прецени, къде и как интересът на детето ще бъде най-добре защитен.

Районният съд изслушва родителите, взема становище на дирекция „Социално подпомагане”,

Възможно е родителите да постигнат споразумение, което съдът да утвърди.

Ако споразумение не бъде постигнато, съдът постановява решение.

Това решение е необжалваемо, с оглед постигнато общо съгласие между страните за решаване на всички въпроси, свързани с родителските права.

В съдебното решение съдът определя точните дни и периоди,
през които родителят може да вижда и взема детето от родителя, получил право да упражнява родителски права.

За повече информация или помощ, моля да се обърнете към нас на следният телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.  

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика

Режим на лични отношения с дете ?

Често пъти при развод и прекратяване на брака се стига до въпрос относно виждането на детето с другия родител. Затова се налага да бъде установен режим на лични отношения с дете ? Режим на лични отношения с дете ?

Съгласно чл. 59, ал. 3 СК режима на личните отношения между родителите и децата представлява система и определяне на периодичност за срещи и посещения с детето.

Това е честота, в които родителят може да вижда и взема децата през училищните ваканции, официални и лични празници на детето и в друго време.

Определеният режим не ограничава страните в процеса на изпълнение да постигнат съгласие и за друг режим, по-чести, респ. по-продължителни контакти.

Целта на определеният режима на личните отношения между родителите и децата е да гарантира възможност за срещи с детето.

Тъй като отсъстващия от ежедневието на детето не може да поддържа и развива емоционалната си връзка с детето, му се предоставя такъв режим на лични контакти.

В съдебна практика се е наложил принципът, че е добре, режимът на лични отношения следва да бъде подробно и ясно разписан

Само така, ще бъде избегнат конфликт между страните по повод изпълнението му.

Устното уговаряне и изявления на единият или другият родител, че са наясно с тази ситуация, не е достатъчна, за да може ясно и точно всеки един от родителите да осъзнае съдържанието на Споразумение по чл.51 СК.

В това Споразумение следва да се очертаят ясно и точно условията при които ще се реализира режимът на лични контакти с другият родител.

 Режим на лични отношения

Съдът е задължен да следи за т.нар. изпълняемост на споразумението, което той именно проверява.

Това е много важно и съществен момент в регулацията на отношенията между съпрузите, за да може в случай на конфликт да бъде ясно как следва да бъде процедирано.

Как се определя режима на лични контакти ?

В съдебната практика са налице различни видове условия за определяне на  режима на личните отношения между родителите и децата

Най-голямо значение имат личните особености на двамата родители – вид на работата, отсъствие от града, свободно време за срещи с децата и др.

Обичайно се посочва право на неотглеждащия родител да прекарва с детето няколко дни през лятото, който не следва да съвпадат с годишния отпуск на отглеждащия родител.

В противен случай отглеждащият родител може да ползва и неплатен отпуск и да препятства осъществяването на режима.

Официалните празници обичайно се „поделят“ между родителите, като определеният режим е различен съответно в четна и нечетна година.

При регламентирането на режим на лични отношения е добре е да се посочва конкретен часови интервал за официалните празници.

Освен лични празници на детето може да се включат и лични празници на неотглеждащия родител – рожден ден, имен ден.

Режимът на лични отношения – взимане, разходи – извеждане извън страната и др. 

Прецизирането на режим на лични отношения с детето, следва да води до улеснение за родителите.

Ппри формулирането на режима на лични отношения следва да има посочено място за взимане на детето.

При малки деца или бебета, режимът следва да се уговори по начин, който да отчита и израстването на детето. Пример за това е взимане без преспиване до навършване на 3-6 годишна възраст и др.

Когато по една или друга причина между неотглеждащия родител и детето не е изграден Режим на лични отношенияа емоционална връзка  е добре да се уговори плавен преход при осъществяване на режим личните отношения.

Част от срещите могат да протичат съвместно с другия родител.

Както съдът, така и закона не насърчават и не съществува вариант, другият родител да бъде лишен от режим на лични отношения с детето.

В случай, че отглеждащият родител има притеснения за срещите между детето и другият  родител, може да поиска  това да бъде уредено.

Много са причините за това искане – злоупотреба с алкохол, физическо или психическо насилие, зависимости и др.

Не препоръчваме изготвянето на режим на лични отношения да зависи от желанието на детето.

Не винаги може да бъде отразено възможностите на двамата родители, а подобна уговорка поставя изграждането на емоционална връзка родител-дете

Тази договорка следва да бъде изцяло по волята на детето но не следва да зависи от него. В един ранен етап детето не съзнава своите интереси.

В по-ранна възраст децата често менят мнението си, което на практика, води до отчуждаване от родителя.

За информация обърнете на телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.  

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика.

Как се определя режим на лични отношения с дете

В практиката е утвърден принципът, че за да бъде приет от съда един режим на лични отношения в споразумение, той трябва да е така ясен и прецизен, че да подлежи на принудително изпълнение. Неясни, неопределени и неопределяеми формулировки не могат да бъдат утвърдени от съда.

Как се изменя режимът на лични отношения ?

Режимът на лични отношения се изменя по писмено искане чрез иск пред Районен съд от всеки един от двамата родители. Това може да бъде направено във всеки един момент, след като същите вече са установени в друго съдебно решение.

Има ли изисквания към режима на лични отношения ?

НЕ, режимът се определя изцяло по споразумение между двете страни. Ако те не могат да постигнат такова Споразумение, то съдът въз основа на изготвен социален доклад на ДСП, към АЗД.

Може ли да бъде лишен родител от лични отношения ?

Не може да бъде лишен от режим на лични отношения. Нито законът, нито съдът би допуснал да се стигне до лишаване от лични отношения, освен в краен случай - зависимости и насилие върху детето и др.

 

Кой взима правата след развода ?

Въпросът за родителските права по отглеждането и възпитанието на децата е решен доста ясно и еднозначно в съдебната практика. Кой взима правата след развода ?Кой взима правата след развода ?

В повече от случаите, ако детето е на ниска възраст, родителските права се предоставят на майката.

Бащата получава т.нар. режим на лични контакти да вижда детето, както и задължение за месечна издръжка.

По преценка на съда и на базата на доказателствата по делото, заедно с доклада на социалната служба детето се предоставя на родителя, който може да осигури условия за възпитание и образование на детето.

Какъв е критерия за предоставяне правата на единият родител ?

Важно условие, при което съдът взема решение е защитата на интересите на детето/децата.

Това решение е обосновано и съобразено с правила за нормално физическо и психическо израстване на детето, възпитание, образование и духовно развитие.

Кой взима правата след развода ?

Най-важният момент при разрешаване на спорните въпроси, е интересът на децата.

Това е ръководен принцип за съда, който трябва да бъде и отправна точка при разглеждане на делата.

Кой от съпрузите да упражнява родителските права  ?

Обикновено е препъни-камъкът, който препятства постигането на споразумение.

Съгласно чл. 59, ал. 4 СК съдът се произнася кой от съпрузите да упражнява родителските права като преценява обстоятелствата с оглед интересите на децата.

Друг не по-малко важен въпрос, който клиентите ни задават непрекъснато е :

Кой са критериите  определящи родителската отговорност : 

 • възпитателските качества на родителите, полаганите до момента
 • грижи и отношение към децата,
 • желанието на родителите,
 • привързаността на децата към родителя
 • пола и възрастта на детето
 • възможността за помощ от трети лица – близки на родителите, социалното обкръжение
 • материалните възможности на родителя Родителски права след развода, упражняване на родителски права,адвокат семейни дела, родителски права след развода, развод по исков ред, упражняване на режим на лични контакти с дете, определяне на режим на лични контакти

Важно е да се отбележи, че предоставяне упражняването на родителските права у единия родител не означава ограничаване или лишаване на другия родител от права. 

Под упражнение на родителските права се разбира тяхното ежедневно осъществяване, както и действията по закрилата, защитата и представителството на децата.“

По-прецизен е терминът „родителска отговорност“, използван в регламент № 2201/2003 на Съвета на Европейския съюз.

 

ВАЖНО : Законът и съдебната практика третират разделянето на децата при развод като сериозно изключение.

КАто адвокат по семейни дела, държим да разясним съдържанието на родителски права, за да може те да придобият представа какви са техните задълженията, след развода.

Това ще внесе яснота при какви условия се предоставят правата на другия родител.

Съвет: При постигане на споразумение е добре, когато родителите държат на точен адрес на детето

Ето защо, ако страните имат притеснения е достатъчно посочването на адреса да се ограничи до конкретен град. Обичайно в практиката се постига уговорката: „…при когото детето ще живее“.

За повече информация можете да се обърнете към нашите специалисти и да получите адекватна правна консултация за интересуващите Ви въпроси на телефон  + 359 897 90 43 91  или  info@lawyer-bulgaria.bg  

Съдебно дело за родителски права

Спор за права над детето e срещан казус в практиката като за решаването му се стига до съдебно дело за родителски права.

В повечето случаи, при образувано съдебно дело за родителски права, въпросите се решават в рамката на бракоразводния процес.

Не са рядко случаите, когато брак няма, но следва да се реши въпроса за родителските права по време на делото.

Съдебните дела за родителски права са от решаващо значение за децата и техния бъдещ живот.

Те често са сложни и изискват внимателно разглеждане от страна на съдилищата, за да се вземе най-доброто решение за благополучието на детето.

В България, съдебните процеси, свързани с родителските права, се провеждат в съответствие със законодателството и винаги се стремят да защитят интересите на детето.Съдебно дело за родителски права

Обикновено съдебните дела за родителски права възникват в контекста на развод или разделение на родителите.

Тези дела включват и други обстоятелства, като например насилство в семейството или нездравословни условия за отглеждане на детето.

Един от основните въпроси, които съдилищата трябва да разглеждат, е с кой родител или каква комбинация от родители детето ще живее и как ще се регулира достъпът на другия родител.Съдебно дело за родителски права

Това включва оценка на семейната среда, в която детето ще живее, способността на родителите да се грижат за него и взаимоотношенията между родителите и детето.

Освен решенията относно мястото на пребиваване на детето, съдилищата също така вземат решения относно други важни въпроси, свързани с неговото благополучие, като например родителска отговорност, възпитание и образование.

Важно е да се отбележи, че при вземането на решения съдилищата винаги трябва да се ръководят от принципа на най-доброто интерес на детето.

Това означава, че решенията трябва да се вземат в контекста на неговото благополучие, развитие и безопасност.

За да се гарантира справедливост и обективност в съдебните процеси за родителски права, съдилищата могат да се консултират с експерти от различни области, като психолози, социални работници или детски педиатри.

Тези експерти могат да предоставят ценни становища и информация, които да помогнат на съдилищата да вземат по-добри и информирани решения.

В крайна сметка, съдебните дела за родителски права са от изключително значение за децата и тяхното бъдеще.

Какво предлагаме в кантората ?

Докато е висящ спора пред съда всеки от родителите може да поиска :Съдебно дело за родителски права

 1. Постановяване на привременни мерки относно местоживеенето на детето;
 2. Постановяване на привременни мерки относно упражняването на родителските права
 3. Постановяване на привременни мерки относно издръжка на детето

Районният съд се произнася с определение, което не подлежи на обжалване.

Разпоредбата на чл. 59, ал. 2 СК изключва възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители

Изключение от това е случая, в който се постигне споразумение по упражняването им.

От текста следва, че по принцип родителските права се предоставят за упражняване на единия родител

Ако има съгласие между страните е възможно да се утвърди споразумение с елементи за съвместното им упражняване.

Това определение за постановяване на т.нар. привременни мерки има сила до окончателното решение по делото.

В случай ,че  родителите не живеят заедно то те могат да се споразумеят за това къде ще живее детето им, кой ще упражнява родителските права, какъв ще е режимът на лични отношения и размера на издръжката. След като родителите постигнат споразумение, се пристъпва към входиране на това споразумение в съда за одобрение.

Защо е необходимо дело за родителски права ?Съдебно дело за родителски права

Затова се налага производство по едно т. нар бракоразводно дело от възникнало фактическо съжителство, за определяне на родителските права на родените деца.

Упражняването на родителските права е съществен въпрос  при определяне на попечителство над дете или осигуряване на неговата издръжка.

При сезиране на съда с молба за уреждане на родителските права, същите се възлагат на единия от родителите.

В българското право не съществува изрична уредба на т.нар „споделено родителство”, при което двамата родители успоредно упражняват правата, въпреки раздялата си.

Разбира се, възлагането на правата на единия родител не означава, че достъпът на другия родител до детето се преустановява.

За него се регламентира т.нар. „режим на лични отношения с детето„.

Все пак ако родителите постигнат някакво споразумение за споделяне на отглеждането на децата съвместно съдът може да го одобри.

Не са редки случаите, в които бащата е чужденец или майката работи в чужбина.

Съдебно дело за попечителство и определянето на справедлива издръжка, би помогнало да се уредят легално всички тези въпроси.

Критерии за родителските права 

Важен въпрос на дело за родителски права е определяне размер на издръжка на дете след развода.

Въпросът за родителските права е най-честата пречка за успешно провеждане за развод по взаимно съгласие между страните.

Нуждата от дело за родителски права е и поради факта от регламентиране на следните въпроси, а именно:Съдебно дело за родителски права

 • издръжка на детето,
 • ползване на семейно жилището за родител,
 • режим на лични контакти за другия родител
 • при особени здравословни и образователни нужди – евентуално лечение на детето.
 • възпитателските качества на всеки от родителите,
 • полаганите грижи до момента и отношението на всеки към децата,
 • желанията на родителите по отношение на всяко от децата,
 • привързаността на децата към родителите
 • кой от родителите каква помощ може да осигури от трети лица (роднини и нероднини),
 • социална среда на родителя
 • материални възможности, с които родителят разполага

Районен съд оценява нуждите на детето – разходи, физически и духовни потребности, както и финансовите възможности на родителя, плащащ издръжката.

Правата за детето до голяма степен се определят от неговата възраст, пол, условия за отглеждане и след определена възраст и желанието на детето.

Определяне права на родител с детето не значи липса на достъп на другия родител.

Упражняването на родителските права при раздяла се разпределя единия родител. Приложимо е Тълкувателно решение на ВКС от 03.07.2017 год. по тълк. дело № 1/2016 г. на ОСГК за чл.59 ал.2 СК

Законът изключва възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители.

Само при взаимно  съгласие между страните е възможно споразумение с елементи за съвместно упражняване на родителски права, но това е много рядък случай.

Дело за родителски права пред Районен съд 

Всички обстоятелства, които се разглеждат, се анализират с оглед интересите на децата. Именно от тяхна гледна точка следва да се преценят:

 1. възпитателските качества на всеки от родителите,Съдебно дело за родителски права
 2. полагани грижи до момента
 3. отношението на всеки от тях към децата,
 4. желанията на родителите по отношение на всяко от децата,
 5. привързаността на децата към родителите и обратното,
 6. пола на децата и възрастта им,
 7. кой от родителите каква помощ може да осигури
 8. в каква социална среда преобладаващо живее съответния родител
 9. с какви материални възможности разполага.
 10. По дела за раздяла и родителски права разпределянето на родителските права и задължения е от съществено значение за детето.

Не са редки и казусите на тежки съдебни спорове и конфликти, които накрая рефлектират върху самите деца.

В делото пред Районен съд изброените факти и обстоятелства трудно могат да бъдат установени в съвкупност от съда

В случаите на контакт с деца, в който влиза с родителите по време на процедурите, съдът изисква от Дирекция „Социално подпомагане” да представи социален доклад, чрез който социалните работници да предоставят информация за описаните обстоятелства.

Не са редки и случаите на отвличане на деца и умишлена злоупотреба с правата дадени от закона или съда.

Именно затова е редно да се изяснят позицията на страните преди да се пристъпи към дело за родителски права.

За допълнителни въпроси и информация, можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или e-mail: office@lawyer-bulgaria.bg

Кой може да заведе дело за родителски права ?

Съдебното дело за родителски права може да се води само от името на двамата записани в акта за раждане като родители.При наличието на спор за родителските права, след развод по взаимно съгласие или исков ред, или когато родителите нямат брак, но не живеят заедно, те могат да постигнат съгласие относно местоживеенето на детето, личните отношения с него и издръжката му.

Какво ще се реши в дело за родителски права ?

В дело за упражнаване на родителските права се решават въпросите за местоживеене на детето, неговата издръжка и режима на лични отношения с родителя, който няма да упражнява правата.

Къде следва да се заведе дело за родителски права ?

Всеки един от родителите може да предяви иск пред Районния съд, по настоящия адрес на детето за определяне на упражняването на родителските права за местоживеене на детето, неговата издръжка и режима на лични отношения с родителя, който няма да упражнява правата.

Може ли да се заведе дело за родителски права при родител в чужбина

Да може да се заведе дело при родител в чужбина, отнема малко повече време за уведомяване и връчване на съдебните книжа. както и с превод на документи и подготовката на иска пред Районен съд.

Колко време отнема дело за родителски права

Времетраенето на процеса зависи от много неща - дали са налични документите, дали ще се прави експертиза за детето, ако има специални образувателни или медицински нужди и потребности, както и пред кой съд се разглежда делото