fbpx

Публикации

Лични отношения баба и дядо

Законът гарантира възможност на прародителите да развиват и утвърждават самостоятелно емоционална връзка с тяхното внуче, при което говорим за лични отношения баба и дядо.

„Понятието „право на лични отношения“ се отнася не само до правото на  родител, но и лични отношения на дете с баба и дядо“.

Това право касае детето да поддържа лични отношения с дядо и баба.

Законът гарантира възможност на бабата и дядото да развиват и утвърждават самостоятелно емоционална връзка с тяхното внуче – чл. 128 СК и по начин ,който да е в интерес на детето.

В рамките на заявеното искане с молбата по чл. 128 СК съдът разполага с властта да разреши изцяло по своя преценка конкретни мерки на лични отношения.

Най-важни при решаване на въпросите за мерките на лични отношения са интересите на детето.

Лични отношения баба и дядоУсловия за режим на бабата и дядото

За съжаление българският Семеен кодекс не съдържа легално определение на понятието „интерес на детето“.

Интересът на детето се свежда да се отглежда и възпитава за нормално физическо, умствено, интелектуално, нравствено и социално развитие

Интересът на всяко дете е да расте в нормална семейна среда

То трябва да контактува еднакво с родителите си и с роднините от майчина и бащина страна.

Така детето получава възпитание, подкрепа, придобива опит за различни житейски  ситуации.

По принцип бабата и дядото са мотивирани да полагат грижи за отглеждане и възпитание на внуците в техен най-добър интерес.

Интересът на детето се свежда до това то да се отглежда и възпитава по начин, който му осигурява нормално физическо, умствено, интелектуално, нравствено и социално развитие.

Интересът на всяко дете е да расте в нормална семейна среда, като контактува с родителите си и с роднините от майчина и бащина страна.

По този начин детето получава възпитание, подкрепа, придобива опит за различни житейски ситуации.

Бабата и дядото са мотивирани да полагат грижи за отглеждане и възпитание на внуците си и то в техен най-добър интерес.

Установяването на правото на лични контакти на бабата и дядото е продиктувано от обичайните и традиционни отношения в българското семейство

Отчуждението от близките, включително от дядото и бабата от майчина и бащина страна не е в интерес на детето, освен когато те вредят на развитието и възпитанието му.

Отношенията с внуците

Не са главен критерий отношенията между бабата и дядото и родителите на детето.

Възможно е отношенията с майката и бащата да са влошени и дори конфликтни. Това не означава, че детето няма интерес да общува с родните си баба и дядо.

Може да е в интерес на детето контактите му с бабата и дядото да бъдат прекъснати само ако последните му въздействат по начин, опасен за психическото или физическото му развитие.

Отчуждението от близките, включително от дядото и бабата не е в интерес на детето. В съдебната ни практика, се срещат ситуации,  в които родителите живеят и работят в чужбина

Децата са отглеждани от баба или от баба и дядо в България. За обществото е важно да бъдат осигурени интересите на всяко дете, като то расте в нормална семейна среда.

В случай на невъзможност – да контактува с всеки от роднините си и да поддържа отношения с него. Лични отношения баба и дядо

С оглед осигуряването на контакт с децата е желателно да не се стига до отчуждение от неговите близки.

Съдебно дело за лични отношения с баба и дядо

Законът дава право на лични отношения на дете с баба и дядо да поискат съд да определи режим на контакти.

Бабата и дядото на детето могат да окажат влияние върху неговата личност.

Целта на производството е не да се търси комфорт на родителите и бабата и дядото, а да се създаде възможност за контакт на последните с детето.

Целта на делото по чл. 128 СК е да се осигури най-добрият (висшият) интерес на детето.

Установяването на правото по чл. 128 СК е продиктувано от обичайните и традиционни отношения в българското семейство.

Нормата цели утвърдените родови отношения да не бъдат прекъсвани при развод между родителите на децата.

При смърт на единия родител, и родителските права да се упражняват само от единия родител, който ще бъде подпомогнат.

За допълнителна информация се обърнете към нас на телефон + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg.

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед конкретиката на всеки случай.

Какво представлява искането за лични отношения на баба и дядо ?

В делото за лични отношения на баба и дядо по чл. 128 СК става дума за интереса на детето да контактува с тях се преценява на плоскостта на установените качества на бабата и дядото да отглеждат и възпитават детето и на влиянието, което те могат да окажат върху неговата личност

Какво се цели с дело лични отношения на баба и дядо ?

Целта на делото по чл. 128 СК пред Районен съд е да осигури най-добрият интерес на децата, който принцип е инкорпориран в Общия коментар No 14 (2013 г.) на Конвенцията за правата на детето на ООН.

Кои са страни по делото по чл. 128 СК?

Право да искат постановяване на такъв режим са както бабата и дядото /независимо дали действат заедно или всеки за себе си/, така и самото дете чрез законните си представители. Ищци са баба или дядо или двамата заедно, а ответник са и двамата родители, което означава, че искът винаги следва да е насочен и към двамата едновременно, ако същите упражняват родителски права за детето.

Къде се разглежда дело по чл. 128 СК ?

Компетентен е Районенсъд по настоящия адрес на детето,. Когато адресът на детето не съвпада с постоянните адреси на родителите, искът се насочва към Районен съд по местоживеенето на детето.

Кое е важното в делото за лични отношения на баба и дядо ?

Когато постоянното местоживеене на детето е различно от постоянното местоживеене на бабата и дядото и това налага продължително пътуване, личните им контакти могат да бъдат осъществявани в почивните дни на седмицата и/или в друг период от годината в свободно за детето и бабата и дядото време.

Следва ли да се докаже пречене за виждане на детето по чл. 128 СК ?

Не е от основно значение и обстоятелството пречи ли някой от родителите на поддържането на редовен контакт между бабата и дядото и детето. В текста на чл. 128 от СК не се съдържа изричното изискване да се пречи на поддържането на лични отношения с детето

Каква е съдебната практика по дела за лични отношения на баба и дядо ?

Подадената молба за определяне на режим на лични отношения между дядото и бабата от една страна и внука – от друга, с посочен режим не обвързва съда

В случай на конфликт с родителите на детето ?

Не са главен критерий отношенията между бабата и дядото и родителите на детето. Те може да са влошени и дори конфликтни, обаче това не означава, че детето няма интерес да общува с родните си баба и дядо.

За какво следи съдът в делото по чл. 128 СК?

Като ищец бабата и дядото имат следва да имат поведение, което не накърнява интересите на родителите на детето. Те следва да се грижат за детето, като не застрашават развитието му. Не е в интерес на детето бабата и дядото да бъдат лишени от възможност да имат лични отношения с него,