fbpx

Публикации

Постановяване на привременни мерки

Родителските права и задължения се упражняват от двамата родители заедно и поотделно, докато не се стигне до постановяване на привременни мерки

Прекратяването на брака или раздялата на родители живели без брак, прави практически невъзможно съвместното упражняване на родителските права.

Поради това при спор между родителите законът разпорежда съдът служебно да се стигне до постановяване на привременни мерки. 

При определяне на мерки за упражняване на родителски права и личните отношения, приоритетен е интересът на детето.Постановяване на привременни мерки

Основания за привременни мерки по 323 ГПК

Целта на привременните мерки във висящ брачен процес, посочени в чл.323 ГПК, при спор между родителите за упражняването на родителски права.

Налие е приложение по съдебна администрация в производства за ограничаване или лишаване от родителски права

Тук основният критерии е да бъде защитен интересът на детето/ децата

Целта на това производство е да бъдат определени първоначално мерки за регулиране на отношенията на всеки от родителите с детето/децата.

Посочените норми са специални и не могат да бъдат тълкувани разширително

При постановяване на привременни мерки съдебните действия на Районен съд имат характер на спорна съдебна администрация.

Затова актовете не се ползват със сила на пресъдено нещо:

Това са такива мерки относно упражняването на родителските права, режима на лични отношения, определяне местоживеенето на детето.

Налице е трайна уредба на личните отношения между родителите и детето, която има действие до постановяване на съдебно решение.

Интересите на детето изискват родителските права да бъдат възложени на родител, способен да полага адекватни грижи за детето.Постановяване на привременни мерки

По смисъла на закона предоставя се само упражняването на правата, защото задълженията на родителя, упражняваш родителските права се запазват.

В този смисъл другия родител има и задължения, които следва да изпълнява по време на определения режим на лични контакти

Този режим на лични контакти следва да са установени при констатиране, че родителят не изпълнява тези свои задължения в интерес на детето.

Съобразно разпоредбата на чл. 59, ал. 9 СК, при промяна в обстоятелства, съдът, по молба на родител, може да измени определените привременни мерки.

Това Районен съд прави като определя нови привременни мерки за детето.

Тези обстоятелства се извършват от родител, на който е определен упражняване на родителски права, местоживеене и режим на лични отношения с дете.

Основателността на постановяване на привременни мерки е предпоставка за изменение на привременните мерки;

Съдебната практика приема, че постановяване на първоначалните мерки, може да има различни проявни форми:

 • влошаване условията при родителя, на когото е предоставено детето,
 • подобряване условията на живот при другия родител, като под условия на живот се разбират не само жилищните и битовите условия
 • промяна в социалната среда и другите обстоятелства;Постановяване на привременни мерки
 • изпадане в невъзможност на родителя, при когото е детето, да упражнява родителските права поради заболяване
 • осъждане и лишаване от свобода за дълъг срок
 • напускане пределите на страната
 • загубване на родителски авторитет или фактическа невъзможност родителят да се справи с лоши прояви на детето
 • повторно встъпване в нов брак на единия от двамата родители с трето лице.

Към промените, засягащи мерките и тяхната ефективност, спадат: 

 1. невъзможност да се изпълни решението поради поведение на самото дете; 
 2. нерационален режим, като в течение на изпълнението му мерките са се оказали неблагоприятни за детето; 
 3. болест на детето и невъзможност за прилагане на мерките.

Съществува и особена група от изменени обстоятелства, свързани с права и задължения на родителите по повод задължителното спазване на мерките, като:

 • отчуждаване на детето по вина на отглеждащия родител спрямо другия родител или обратно;
 • пречки на родителя, който отглежда детето, за осъществяване на режим на лични отношения с другия родител; 
 • невръщане на детето след осъществяване на лични отношения от родител, на когото не са предоставени родителски права
 • нарушаване по различни начини режима на детето, ако е във възпитателно заведение; отвличане на детето и т. н.; 
 • неизпълнение на мерките и неосигуряване на лични грижи по отношение на детето. 

Съзнателното задържане на детето след влизане в сила на съдебното решение не съставлява основание за нови мерки в полза на невиновния родител. 

За допълнителна информация обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Как се упражняват родителските права преди постановяването на привременни мерки?

Родителските права се упражняват от двамата родители заедно и поотделно до постановяване на привременни мерки.

Какво прави прекратяването на брака или раздялата на родителите по отношение на съвместното упражняване на родителските права?

Прекратяването на брака или раздялата прави практически невъзможно съвместното упражняване на родителските права.

Какво разпорежда законът при спор между родителите относно родителските права?

При спор между родителите, законът разпорежда съдът служебно да стигне до постановяване на привременни мерки.

Кой въпрос е приоритетен при определянето на мерките за упражняване на родителски права и личните отношения?

При определяне на мерките, приоритетен е интересът на детето.

Каква е целта на привременните мерки във висящ брачен процес според чл.323 ГПК?

Целта на привременните мерки е при спор между родителите за упражняване на родителски права във висящ брачен процес.

Какви са основанията за привременни мерки по чл. 323 ГПК?

Основанията за привременни мерки включват производства за ограничаване или лишаване от родителски права при наличие на съдебна администрация.

Как се определят привременните мерки при спор за упражняване на родителски права?

Привременните мерки се определят с цел регулиране на отношенията между родителите и детето до постановяване на съдебно решение.

Как се извършват промени в привременните мерки съгласно чл. 59, ал. 9 СК?

Съдът може да измени привременните мерки при промяна в обстоятелствата по молба на родител, определяйки нови мерки за детето.

Каква е основателността за постановяване на привременни мерки?

Основателността на постановяването на привременни мерки е предпоставка за изменение на тези мерки.

Какви са причините за изменение на привременните мерки съгласно съдебната практика?

Промени в обстоятелствата, включително невъзможност за изпълнение, нерационален режим, болест на детето и други, могат да бъдат причини за изменение на привременните мерки.