fbpx

Публикации

Давност регресен иск

Въпроса за давността е от значение, тъй като се касае за регресна претенция на застраховател, а с това се поставя въпроса за срока на давност регресен иск

От кой момент тече давността при регресен иск ?Давност регресен иск

Моментът, от който започва да тече погасителната давност при регресния иск е различен.

Този срок е различен за застрахования и за застрахователя, платил на увреденото лице.

началният момент, от който тече тази давност по отношение на ищеца по суброгационния иск по чл. 410 КЗ и започва да тече от момента на плащане от страна на застрахователя по имуществената застраховка.

Погасителната давност  за  регресното  вземане  започва да тече от датата на  заплащане  на  обезщетението, когато  възниква  правото  на иск  срещу  причинителя, и същата е петгодишна.

В  този  смисъл  е  налице  съдебна практика  за  регресните  искове  на застрахователите,  която  по  аналогия  следва  да  намери  приложение-т.14 от постановление № 7  от 04.10.1978 г. на Пленума на Върховния съд; решение № 53 от 16.07.2009 г. по  търг. дело № 356/2008 г. на Върховния касационен съд, І т.о.

СРОК НА ДАВНОСТ НА РЕГРЕСЕН ИСК 

Този срок съгласно разпоредбата на чл. 110 ЗЗД  е петгодишен.

За регресен иск на застрахователя важи общата давност по чл. 110 и сл. ЗЗД, а началният момент започва от плащането на застрахователните обезщетения на пострадалите лица. Давност регресен иск

Съгласно текста на чл. 410 КЗ застрахователят при настъпване на застрахователното събитие, плащайки застрахователно обезщетение, изпълнява свое договорно задължение, встъпвайки в правата на увредения срещу причинителя на вредата.

В този смисъл в Кодекса за застраховането – съгласно чл. 378, ал. 5 КЗ, регресните и суброгационни искове и исковете на причинителя на вредата по чл. 435  КЗ срещу застрахователя по застраховки „Гражданска отговорност“ се погасяват в срок 5 години

Този срок тече от датата на извършеното плащане от страна на застрахователя или от причинителя на вредата.

Съгласно чл. 410 КЗ, законът е предоставил на застрахователя в защита на неговите регресни и суброгационни права за възстановяване на платеното от него обезщетение срещу причинителя на вредите или неговия застраховател.

За разлика от иска по чл. 435 КЗ, давността на иска по чл. 410 КЗ започва да тече не от момента на настъпване на застрахователното събитие, а от момента на плащане на застрахователното обезщетение от застрахователя.

Предпоставки правото на регрес от застраховател 

За застраховател ще възникне регресен иск само при условие, че е заплатил изцяло обезщетението на увреденото лице и встъпи в неговите права до размера на заплатената сума

Втората предпоставка за това е да предяви иск срещу причинителя на вредите.

Застрахователят в съдебен процес следва да изясни и докаже следните елементи от фактическият състав, а именно :Давност регресен иск

  • валидно застрахователно правоотношение между него и застрахования;
  • заплащане на застрахователно обезщетение за застрахователното правоотношение.
  • противоправно поведение за настъпването на щетата
  • наличието на увреждане,
  • причинна връзка между тях
  • вина на извършителя
  • размера на претърпените вреди.

По отношение на регресния иск на застраховател приложение намира общата 5 (петгодишна) давност по чл. 110 от ЗЗД, считано от датата на плащане на застрахователното обезщетение.

За да възникне регресното застрахователно право на застрахователя по имуществена застраховка е необходимо наличието на предпоставки:

  • деликтна отговорност на третото лице по отношение на увредения застрахован поради причиняване на застрахователното събитие
  • плащане от застрахователя на дължимото застрахователно обезщетение

За допълнителни въпроси и информация можете да се обърнете към нас за консултация на телефон + 359 897 90 43 91 или на електронна поща : office@lawyer-bulgaria.bg