fbpx

Публикации

Приложимо право при развод

В случай на валидно сключен граждански брак, най-същественият въпрос при раздяла е кое е приложимо право при развод.

Правните въпроси с международен елемент са обичайно сложни и тяхното решаване предполага съобразяването и познаването на широка нормативна уредба

Тази уредба касае както вътрешноправните източници, така и международноправните източници в това число и Регламенти на ЕС,

Тези актове имат задължително за правоприлагащите органи след 2007г. и имащо примат пред разпоредбите на КМЧП по силата на Договори за присъединяване към ЕС.

Законът изрично урежда въпроса, че гражданския брак между български гражданин може да е сключен в чужбина.

Същевременно е възможно да бъде сключен и смесен брак между български гражданин и чужд гражданин в чужбина.Приложимо право при развод

В този случай е желателно актът за брак да се представи пред съответната община в България, за да бъде бракът признат и в България.

Приложимо право при съпрузи с различна националност ?

В този конкретен случай, много съществен е въпросът към момент се счита, че за настъпили правните последици от сключването на брака в България:

А/ дали това е моментът на неговото сключване или това е моментът на регистрацията на този брак в общинската служба в Република България.

Този въпрос е от съществено значение най-вече с оглед имуществените отношения между брачните партньори.

Естествено този въпрос засяга най-вече имуществените отношения между страните и по-конкретно претенции за общи недвижими имоти и придобити права

Затова за да се разреши въпросът за #собствеността по отношение на  имот, следва да се отговори на въпрос от кой момент в отношенията между съпрузите, бракът произвежда действие

А/ дали това е датата на сключването му ? или

Б/ датата на регистрацията му в общинската служба на съответното населено място в Република България ?

Естествено, отговорът на въпрос е, че най-важна е датата на сключването на самия брак.

Тази дата има определящо значение за уреждане на имуществените отношения на страните

Докато при датата на в общинската служба на съответното населено място в Република България има оповестително действие.Приложимо право при развод

Правните последици от сключването на брака, макар и сключен в чужбина, настъпват към датата на сключването му

Неправилно е да се счита, че това е датата на регистрацията в в общинската служба в Република България.

Кое е приложимото право?

За да се даде отговор на този въпрос, е необходимо да се прецени къде е обичайното местопребиваване на двамата съпрузи.

По въпроса за брачни производства, следва да се има предвид текста на чл. 79 и 82 от КМЧП, уреждащи въпросите с приложимото право при лични и имуществени отношения между съпрузите за развод.

Отделно следва да се има и задължителното пряко действие на Регламент (ЕО) № 2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност.

Регламентът се прилага, независимо от характера на съда или правораздавателния орган, по граждански дела, отнасящи се до:

  • развод, законна раздяла или обявяването на нищожността на брака;
  • определяне, упражняване, делегиране, ограничаване или лишаване от родителската отговорност.

Съгласно чл. 82, ал. 2, разводът между съпрузи с различно гражданство се урежда от правото на държавата, в която се намира тяхното общо обичайно местопребиваване към момента на подаване на молбата за развод.

Това място ще определи и приложимо при разрешаване на имуществени спорове. Затова приложимото право за делба на имущество придобито по време на брака, следва да се решава от тяхното обичайно местопребиваване.

Обща международна компетентност на българските съдилища е налице, когато:

  • Ответникът има обичайно местопребиваване (domicile), седалище според устройствения си акт или местонахождение на действителното си управление в РБ;
  • Ищецът или молителят е български гражданин или е юридическо лице, регистрирано в РБ;

По силата на Кодекса на международното частно право, българските съдилища са компетентни, ако поне един от съпрузите е български гражданин или има обичайно местопребиваване в Република България.

А ако дори не може да се даде категоричен отговор и на този въпрос, следва да бъде определена държавата, имаща най-тясна връзка за двете страни.

Затова много често ако двамата съпрузи са с различно гражданство се прилага правото на страната по тяхно обичайно местопребиваване или това на държавата, в която са в най-тясна връзка.

За допълнителна информация, моля свържете се на тел. 0897 90 43 91 или  e-mail : office@lawyer-bulgaria.bg.