fbpx

Публикации

Eвропейска заповед запор на банкови сметки

Във всички държави членки съществуват национални процедури за налагане на обезпечителни мерки, като  Eвропейска заповед запор на банкови сметки.

Тези заповеди за запор на банкови сметки, но условията за допускане на мерки и ефикасността на изпълнението се различават драстично.

Европейската заповед за запор се прилага по отношение на парични искове по трансгранични граждански и търговски дела.

Запорът на банкови сметки е обезпечителна мярка – легален инструмент за събиране на вземания.

Разпореждането се извършва за определен срок от време по конкретно вземане на длъжника от банка за депозирана сума се блокира

Съдебна  процедура по запор на банкови сметкиEвропейска заповед запор на банкови сметки

С налагане на обезпечителната мярка т.нар. запор на банкови сметки на длъжника се забранява на същия да се разпорежда със своето  вземане и наличност по банковите сметки.

На търговската банка се указва като задължено лице – доставчик на платежни инструменти по смисъла на ЗПУПС, да заплаща на частният съдебен изпълнител.

Европейската заповед за запор е алтернативна мярка за кредитора за бърз запор на парични средства по банкови сметки на длъжник.

Прилага се както по граждански и търговски дела спрямо длъжници – физически или юридически лица.

Правната основа за Европейската заповед за налагане на запор върху банкови сметки, е Регламент (ЕС) № 655/2014 за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки

Eвропейска заповед за запор на банкови сметки 

В европейското законодателство в областта на събиране на вземанията, през 2014г. бе въведена с Регламент (ЕС) No 655/2014, процедура за издаване на европейска заповед за запор на сметки.

Процедурата цели да служи като обезпечителна мярка и позволява на кредитора да се сдобие със заповед за запор.

Процедурата позволява кредиторът реално да „блокира“ за определен период от време, всички налични парични средства на длъжника.

Издаването на т.нар.Европейска заповед за запор„, издадена в една държава-членка има пряко приложение в друга държава-членка

Европейската заповед за запор на банкови сметки е алтернатива на съществуващите по националните законодателства аналогични мерки

Действие на европейската заповед за запор на банкови сметкиEвропейска заповед запор на банкови сметки

С процедурата не могат да се налага запор върху финансови инструменти, а също така тя е неприложима и по отношение на длъжник, спрямо който е образувано производство по несъстоятелност.

Обхватът на запора е лимитиран до парични средства, кредитирани по сметка във всякаква валута, или други подобни вземания, даващи право на изплащане на пари, като например депозити на паричния пазар.

За връзка с нас можете да се обърнете на тел. + 359 897 90 43 91 или на мейл :  office@lawyer-bulgaria.bg

Всяко Ваше запитване ще бъде взето под внимание и ще се разгледа всеки отделен случай, с оглед максимална защита на Вашите права.

Как се издава Европейска заповед за запор на банкови сметки ?

Кредиторът следва да е в състояние да получи обезпечителна мярка под формата на европейска заповед за запор на банкови сметки, която да предотвратява прехвърлянето или изтеглянето на средства, държани от неговия длъжник в банкова сметка в държава членка, ако съществува опасност без такава мярка последващото изпълнение на неговото вземане срещу длъжника да бъде възпрепятствано или съществено затруднено.
Запорът на средства, държани в банковата сметка на длъжника, следва да попречи да се използват средствата не само от самия длъжник, но и от лица, упълномощени от него да извършват плащания чрез тази сметка, напр. чрез постоянно платежно нареждане, чрез директен дебит или ползване на кредитна карта.

Кой може да се възползва от Европейска заповед за запор на банкови сметки?

С Регламента е създадена процедура за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела. Съгласно изменения на Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК), кредиторите в една европейска държава ще могат да обезпечават своите искове срещу длъжниците си чрез налагането на запор върху банковите им сметки в чужбина. Идеята е да се спре порочната практиката за възпрепятстване на реалното изпълнение на парични задължения. Трансгранично събиране на вземания е налице в случаите, когато кредиторът ищец е с местоживеене или седалище в една държава от ЕС, а съдът, който е компетентен да разгледа делото, както и банковата сметка на длъжника, върху която се цели налагането на запора, се намират в друга държава от съюза, както и в случаите, когато компетентният съд е в една държава членка, а банковата сметка – обект на запора, в друга.

Къде се подава искане за издаване на европейска заповед?

Самата процедура стартира при подаване на искане до компетентния съд за издаването на т.нар. европейска заповед за налагане на запор върху банкови сметки. Същото искане може да бъде отправено както пред всяка отделна в случай че делото е стигнало до този етап на обжалване.