fbpx

Публикации

Компетентен съд при международни дела

Когато става въпрос за свободното движение на стоки и услуги, е важно да се има предвид Компетентен съд при международни дела.

Става дума за регулация в областта на правото, която се отнася до съда и правото на съдебна защита в контекста на трансгранични спорове.

В тази статия ще разгледаме основните принципи на Регламент (ЕС) № 1215/2012 и как те влияят на свободното движение на стоки и услуги.

Настоящия въпрос има изключително значение за това как международната юрисдикция засяга фирмите и неправителствените юридически лица

Особено важно е да отговорим на въпроса как можем да се справим с предизвикателствата, свързани с нея.

Особености на процеса по международни делаКомпетентен съд при международни дела

Важно е да се разбере принципите на процеса по международни дела.

Затова следва да изясним, че в условията на свободно движение на стоки и услуги, особено в рамките на Европейския съюз, сключването и изпълнението на договори с международен елемент е един от най-важен раздел от търговията.

Той засяга пряко ежедневието, както на търговците, така и на физическите лица потребители.

В условията на международна подсъдност се изясняват елементите на Договорите, по които се определя и съответната компетентност на съда.

Това касае пряко всички възникнали отношения на български компании по сключените договори с международен елемент.

При казусите в кантората и настоящата съдебна практика срещаме случаи, на пропусл да се включи клауза за компетентен съд

Трябва да обърнем внимание, че това представлява много  относно този съществен елемент в техните отношения.

Дела, свързани с потребителски договори

Физическо лице потребител може да предяви иск срещу другата страна по договора или в съдилищата на държавата-членка, в която тази страна има местоживеене

Тук става дума независимо от местоживеенето на другата страна – в съдилищата по мястото, където потребителят живее.

Правните спорове с международен елемент се решават Регламент (ЕС) № 1215/2012  на ЕС.

Затова тези правила са приложими в случаите, в които страните не са избрали компетентен съд при сключването на договор

Въпросите възникват при възникнал помежду им спор във връзка със сключения договор.

В случай, че страните са се договорили, че съд на определена държава-членка ще бъде компетентен за разрешаването на спорове във връзка с правоотношението

В този случай, компетентният съд ще бъде компетентен, освен ако страните не са уговорили друго.

Определяне на съдебна компетентностКомпетентен съд при международни дела

Основният принцип, залегнал и в Регламент (ЕС) № 1215/2012, е, че един иск следва да бъде заведен в държавата по местоживеене на ответника.

Важно е да се знае, че гражданството на ответника не е определящо, а местоживеенето.

При търговските дружества, юридическите лица с нестопанска цел и сдруженията за „местоживеене“ се приема държавата, където се намира тяхното седалище

Най-често става дума за централно управление на дружеството или основно място на търговска дейност.

Дали едно физическо лице има местоживеене в дадена държава-членка зависи от правото на тази държава-членка.

Характерен ример под местоживеене по смисъла на Регламент (ЕО) 1215/2012 в Република България

С оглед на националното право, следва да се посочи лицето къде фактически живее, без значение дали е извършена и административна регистрация.

Правна възможност, с която разполага ищецът по дела с международен елемент е съдебен иск в държавата-членка

Място на изпълнение на задължението Компетентен съд при международни дела

Мястото на изпълнение на задължението зависи от това какъв е договорът.

В случай, при договор за продажба на стоки, мястото на изпълнение ще е в държавата-членка, където стоките е трябвало да бъдат доставени.

При ответник – юридическо лице, искът може да бъде заведен пред съд в държавата-членка, където е регистриран клон или представителство

В случай на спор във връзка с договор, ищецът може да избира къде да предяви своя иск

Най-често това е в държавата-членка, където ответникът има местоживеене

Компетентен съд при международни дела е съдът по място на изпълнение на въпросното задължение или където се намира клонът.

ИЗВОД:  В случай, че сезиран съд в държава-членка, който не е компетентен съгласно изложените в Регламента правила, но въпреки това ответникът се яви и не оспори компетентността на съда, то този съд се признава за компетентен.

Изключение : Това правило не се прилага в хипотези, при които Регламентът предвижда изключителна компетентност на съд на държава-членка (например за вещни права върху имоти).