fbpx

Публикации

Регистрация БУЛСТАТ за чужденци

Често пъти се оказва, че за сделка и прехвърляне на недвижим имот се налага Регистрация БУЛСТАТ за чужденци.

Съгласно чл. 3, ал. 10 от Закона за регистър БУЛСТАТ, всички чуждестранни граждани трябва да се регистрират чрез БУЛСТАТ код, ако са придобили имот в България.

Същото се отнася и за тези, които са наследили имот в България.

Не малко са случаите, в които родител почива и наследници са децата, които не са български граждани.

Когато се упълномощава човек за вадене на документи за покупко-продажба на имот, в пълномощното изрично трябва да е упоменато правото за вадене на БУЛСТАТ код.

Процедура по регистрация за чужденци

Съгласно чл. 3, ал. 10 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ) всяко физическо лице, което не притежава ЕГН или ЛНЧ, но притежава недвижимо имущество в страната, трябва да се впише в регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписвания

Съгласно Чл. 7, ал. 2, се вписват: код по БУЛСТАТ, дата на раждане, лични имена, основание за вписване, адрес за кореспонденция, телефон и имейл адрес.

Всяко чуждестранно физическо лице подава отделно заявление и може да има, съгласно чл.13 ЗРБ, само една регистрация, независимо от различните основания за вписване.

Службата по вписвания поддържа досие за всяко вписано лице, а съгласно чл. 18, ал. 3 ЗРБ лицата могат, само ако пожелаят, да поискат издаването на карта за идентификация.

Регистрацията се прекратява служебно при смърт на лицето, но регистър БУЛСТАТ съхранява архив в срок от 10 години, след което информацията се прехвърля в държавния архив.

Защо е необходима регистрация в БУЛСТАТ?

Презумпцията на законодателя да се изисква регистрация по БУЛСТАТ е, че чужденците, които не са постоянно пребиваващи

Същевременно те не могат да бъдат идентифицирани по друг начин.

Българският БУЛСТАТ Регистър не е свързан с идентификационните номера от други страни на Европейския съюз, което прави тази регистрация задължителна за чужденците в България.

Документи са необходими за регистрация?

Документи, които са необходими за сделка за закупуване на недвижим имот в България – лична карта и международен паспорт, ако имат такъв.

Съгласно чл. 12, ал. 2 ЗРБ задължението възниква в 7-дневен срок от закупуването на имота.

Лицата трябва да подадат заявление по образец, като представят копие от паспорта и копие от документа за собственост в Агенцията по вписвания. Всяка промяна в тези обстоятелства също се отразява в 7-дневен срок с ново заявление.

Условия за регистрация

1. Подготовка на документи

2. Вписване в Агенцията по Вписванията в срок

Издаването на код удостоверява с идентификационна карта, която обикновено става готова в рамките на един месец след датата на регистрация.

Уведомяване на общината

За всеки чужд гражданин се прилага и чл. 14 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), съгласно който собственикът уведомява общината

Това уведомяване касае придобиване на недвижим имот в писмен вид в рамките на 2 месеца и подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

По закон, чужденците са длъжни да декларират пред данъчната администрация, че притежават недвижими имоти в страната, но това не винаги се случва. Ако регистрацията не е извършена в срок, законът предвижда глоба в размер до 700 лева за физически лица.