fbpx

Публикации

Как се заличава едноличен търговец ?

Често пъти поради множество причини се налага заличаване на отдавна регистриран търговец. Хората, често ни питат как се заличава едноличен търговец ?

Различни са причините, поради които едно лице, може да поиска да бъде заличено като едноличен търговец в Агенцията по Вписванията, Търговски регистър.

Какво представлява едноличният търговец ?

Причините за това може да са прекратяване на дейността като ЕТ, напускане на страната.Как се заличава едноличен търговец ?

Едноличният търговец е вид търговец, физическото лице, придобило качеството едноличен търговец, който извършва сделките, посочени в чл.1, ал.1 ТЗ.

Едноличният търговец има предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски принцип

Това се случва дори и да се докаже, че дейността му не е изрично посочена в Търговският закон.

Право да подадат писмено заявление за прекратяване имат наследниците, след снабдяване с Удостоверение, легитимиращо ги като такива.

Затова настойникът или попечителят следва да представят препис от Съдебно решение за поставянето на собственика под запрещение.

Документи  за заличаване на едноличен търговец (ЕТ) ?

Основен документ, който трябва да бъде представен при заличаване на едноличен търговец е Уведомление до НАП.

Чрез това уведомление до НАП се информира за започването на съответната процедура по заличаване съгласно КСО.

Задължение на едноличният търговец при заличаване е да подаде в 14-дневен срок от заличаването от търговския регистър писмено Заявление.

Това е Заявление за дерегистрация по ЗДДС пред териториалната дирекция на НАП. Как се заличава едноличен търговец ?

Удостоверението за наследници върви заедно със смъртен акт на починалият  едноличният търговец, който ще бъде заличаван

Ако Заявлението за заличаване на едноличият търговец се подава от настойник или попечител е необходимо да се представи и препис от съдебното решение за поставяне под запрещение.Как се заличава едноличен търговец ?

Към това Съдебно решение се представя и Удостоверение от настойнически съвет за назначаване на настойник или попечител.

Към документите следва да се предявят и копия от Удостоверение за наследници и др. актове, ако едноличният търговец е роднина или възходящ.

Към документите следва да е налични и Удостоверение за сключен граждански брак, в случай, че починалият е бивш съпруг.

Когато документите за заличаване са готови, следва подаване на Заявлението, се извършва надлежна проверка за редовност.

Тази проверка касае фактите относно а заличаване на едноличен търговец в Търговския регистър и се произнася в срок.

Заличаването на ЕТ е изключително сложен процес, в които вземат участие физическото лице-търговец, кредитори и др. държавни органи.

От изключително значение е дали ЕТ е пререгистриран, каква дейност и в какви размери е развивал.Как се заличава едноличен търговец ?

След обстойно изучаване на активността на ЕТ може да бъде направен правен анализ на процеса

Изследваме действията, които ще трябва да бъдат предприети за да бъде осъществена целта на процедурата по заличаване на ЕТ.

За тази цела ни е необходима конкретна информация относно ЕТ, къде е седалището и адреса на управление.

Допълнително следва да изясним какви са активите на ЕТ и  какви договори има сключени

Възможно е да има нужда от информация за кредитни линии,кредитори, необслужени задължения и неизпълнени договори и т.н.

За допълнителна информация относно заличаване на едноличен търговец , обърнете се на тел. 0897 90 43 91 или по електронната поща office@lawyer-bulgaria.bg.

Какво представлява Едноличният търговец (ЕТ) ?

Едноличният търговец (ЕТ) е вид търговец, лице, придобило качеството да извършва сделките, посочени в чл.1, ал.1 ТЗ, или да има предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин.

Кога може да се иска заличаване на ЕТ ?

Едноличният търговец се прекратява по Закон при настъпване на следните обстоятелства: 1. прекратяване на дейността му 2. при установяване на местожителството му в чужбина; 3. при смърт на физическото лице 4. При поставянето му под запрещение.

Кой може да подаде заявление за заличаване на ЕТ?

Заявление за заличаване могат да подават следните легитимирани лица, а именно : самият едноличен търговец; наследниците (когато заличаването се иска при смърт на едноличния търговец); Забележка: В този случай заявлението трябва да изхожда от името на всички наследници. Допустимо е да се подаде молба само от един от наследниците на починалия едноличен търговец само в случаите, когато предприятието на едноличния търговец се поема от него, като към заявлението се представят доказателства за уреждане на отношенията с останалите наследници. настойникът или попечителят (когато заличаването се иска поради поставяне под запрещение на едноличния търговец); прокуристът; друго лице (в изрично предвидените от закона случаи); адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на ЗА за представителство пред АВ.

Каква е процедурата по заличаване на ЕТ?

Заявлението се подава от някое от лицата, посочени по-горе в Агенцията по вписванията на хартиен носител или по електронен път с електронен подпис. Когато заявлението се подава по електронен път държавната такса е наполовина. Актуално: От 01.01.2018 отпадна изискването преди заличаване на ЕТ да се уведомява НАП, затова процедурата по заличаване на ЕТ е сравнително бърза и трае около 2 месеца. ЕТ може да се заличи дори и при наличие на задължения!

Каква е процедурата по заличаване на ЕТ ?

Документите се разглеждат от длъжностното лице по регистрацията по реда на постъпване им. То се произнася по заявлението за заличаване незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в регистрите, освен ако със закон е предвидено друго. Длъжностното лице по регистрация проверява дали Заявлението изхожда от оправомощено лице, дали са приложени всички необходими документи и дали са изрядно попълнени и дали е заплатена дължимата държавна такса. Ако всичко е наред вписва заличаването. Ако заявлението страда от недостатъци, ще ми бъдат дадени указания за отстраняването им в 3-дневен срок. Ако не изпълня указанията длъжностното лице по регистрация ще постанови мотивиран отказ за вписване на заличаването. Самото заличаване се извършва чрез последователно въвеждане на информация за съответното обстоятелство в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по партидата на съответния ЕТ.

Какви са последниците от заличаване на ЕТ ?

С осъществяване на настоящата процедура ЕТ се заличава като такъв. Но той продължава да отговаря с цялото си имущество за задълженията, които е поел в качеството си на едноличен търговец, независимо от заличаването. От това произтича и възможността ЕТ да се закрие дори и при наличие на задължения. Същият принцип важи и при заличаване в случай на смърт на търговеца – тогава за задълженията, които е поел, отговарят наследниците му, съгласно правилата на Закон за наследството. Ако ЕТ е бил регистриран по ДДС, има задължение в 14-дневен срок от заличаването да подаде заявление за дерегистрация по ЗДДС в НАП.