fbpx

Публикации

Съдебни такси по делото ?

В съдебната зала, влизат само съдебни дела и искове за които е била предварително платена съответната такса. Повечето хора не знаят какви са обичайните Съдебни такси по делото ?

българското законодателство е категорично, че съдебно дело не може да тръгне, без да е платена съответната, предвидена по закон, държавна такса. Самата  от действащия Граждански процесуален кодекс. Съдебни такси по делото ?Съдебни такси по делото ?

Внасянето на държавната такса пък е условие за придвижване на исковата молба и за даване ход на делото.

Затова е желателно съдебните такси по всяко дело да се внесат предварително. В противен случай, съдът ще остави молбата без движение.

Как се определят съдебните такси по делата ?

Когато предмет на делото са следните искове

  • Дела за право на собственост или други вещни права върху имот
  • Съдебни исковете за установяване съществуване, унищожаване или за разваляне на договор
  • Съдебни искове за разваляне на договор за вещни права върху имот
  • Иск по чл. 19 ЗЗД за сключване на окончателен договор

Законът има конкретни изисквания към предмета и цената на иска. В този случай размерът на държавната такса се определя върху една четвърт от цената на иска.

По искове за собственост и други вещни права върху имот цената на иска е данъчната оценка, а ако няма такава, то тогава се гледа пазарната цена на вещното право.

Цената по искове за унищожаване или за разваляне на договор и за сключване на окончателен договор е стойността на договора.

Когато договорът има за предмет вещни права върху имот, то тогава размерите са данъчната оценка, съответно пазарната цена.

Затова следва да бъде изяснено къде и кой определя размера на дължимите държавни такси по образувани дела в съда.

Определяне на държавни и съдебни такси по делата ?

Държавните такси са определени в Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието.

В Тарифата са очертани включително и съдебни такси по различните видове дела, както и съдебни такси по отделните искове. Основният критерии по който се определят е цената на иска.

По искове за съществуване или прекратяване на договор за наем цената на иска е кумулация на сумата от наем за една календарна година.

При искове за периодични платежи за определено време тя е сборът на всички платежи, а по искове за периодични платежи за неопределено време или за пожизнени платежи – сборът на платежите за три години.

По искове, по които оценката представлява затруднение в момента на предявяване на иска, цената на иска се определя приблизително от съда

В случай, че се окаже в последствие, че е нужна допълнителна такса или се връща надвзетата съобразно цената, която съдът определя при решаване на делото.

Как се освобождава от плащане на държавни такси ?Съдебни такси по делото ?

Законът допуска и възможност за освобождаване от заплащането на държавни такси при наличието на определени предпоставки.

някой категории съдебни дела са освободени от заплащане на държавни такси. Характерен пример за това са  работници, служители и членове на кооперации по искове от трудови правоотношения.

Съдебни такси не се дължат и по искове за издръжка. Държавна такса не се събира и по дела, водени от прокуратурата.

Съдебни такси и разноски по производството не се внасят и от физически лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят.

С изрична писмена молба същите могат да се освободят от заплащане на такси и разноски по делата.

За допълнителни въпроси и информация,можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или E-mail office@lawyer-bulgaria.bg

Колко е размера на съдебните такси по делата ?

Размера на съдебните такси се определя от вида на самото дело. Най-общо таксата е процент от размера на иска, ако той е оценяем. Стандартната съдебна такса на съдилищата е в размер на 4 % от стойността на иска, обявен и записан в исковата молба по делото.

Къде е определена съдебната такса по делото ?

Държавните такси са определени в Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието. Въпросната тарифа пък се приема от правителството със специално постановление. Там е посочено за какво гражданско дело какви такси се събират.

Какви съдебни такси има по делата пред съд ?

Те могат да бъдат прости или пропорционални. На практика те се плащат върху цената на иска. Според ГПК цената на иска е паричната оценка на предмета на делото. Според чл.69 от кодекса размерът на цената на иска за парични вземания е търсената сума. По искове за собственост и други вещни права върху имот цената на иска е данъчната оценка, а ако няма такава, то тогава се гледа пазарната цена на вещното право

Може ли да не се плати съдебната такса ?

ДА, при определени обстоятелства съдът може да освободи ищеца от съдебна такса. Съдебни не плащат ищците, които са работници, служители и членове на кооперации. Става дума обаче само по водени от тях искове, произтичащи от трудови правоотношения. Такси не плащат и тези, които завеждат искове за издръжка, не се плащат и по искове, водени от прокурор. Такси и разноски по производството не се внасят и от физически лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят.

Как става освобождаване от съдебни такси ?

Освобождаването става от председателя на съответния окръжен или районен съд. За целта обаче трябва да се представи молба за освобождаване от държавна такса, както и декларация за семейно и материално положение и имотно състояние. По молбата за освобождаване съдът взема предвид доходите на лицето и на неговото семейство, имущественото състояние, удостоверено с декларация, семейното положение, здравословното състояние, трудовата заетост, възрастта.

При освобождаване от съдебни такси, кой ги плаща ?

В случай на освобождаване разноските по производството се плащат от сумите, предвидени от бюджета на съда.