fbpx

Публикации

Издаване паспорт нa дете без пълномощно

С оглед на развитието на отношенията между съпрузи след развода, актуален стана въпроса за издаване паспорт нa дете без пълномощно.

Делата за издаване на заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина са често необходими и важни в семейното право.

В кантората осъзнаваме, че този чувствителен въпрос изисква време, внимание и последователен подход

Истината е, че без задълбочено проучване на ситуацията няма как да се стигне до издаване паспорт нa дете без пълномощно.

За да може непълнолетно лице да напусне страната, необходимо е да има съгласието на двамата му родители.

и тук стигаме до ситуацията в която, единият от двамата родители НЕ Е СЪГЛАСЕН с издаване паспорт нa дете без пълномощно

Разрешение за пътуване на дете в чужбинаИздаване паспорт на дете без декларация

В случай, че родител не дава съгласие за пътуване в чужбина се изисква Съдебно решение

В тази ситуация това Съдебно решение за заместващо съгласие ще заеме мястото на съгласието на отказващия родител.

Същото решение от съда ще разреши издаването на документ за самоличност и ще замести разрешението за пътуване на детето в чужбина.

В практиката, има различни сценарии, когато родителите са развели се, чрез развод, или не са сключвали брак в началото.

Ситуацията може да възникне и при фактическо съжителство.

Несъгласията между родителите могат да се окажат пречка за интересите на детето, засегнати от въпроса за пътуването извън граница.

Съгласно Семейния кодекс и Закона за лицата и семейството, основните правни принципи относно отговорността на родителите са установени по отношение на техните непълнолетни деца.

Ако детето трябва да напусне страната само с единия от родителите си, другият трябва да предостави нотариално заверена декларация, потвърждаваща писмено съгласието му за това.

В случай, че дете се налага да пътува с трето лице, се изисква декларация и от двамата родители.

Съдействие за издаване на паспорт и пътуване 

Когато родителите не могат да постигнат съгласие по въпроса за пътуването, е необходимо да се предяви съдебно искане пред съд,

Съдът трябва да проучи причините и наложителствата за пътуването на детето извън страната.Издаване паспорт на дете без декларация

При уважение на искането, съдът може да замени съгласието на родителя, който не дава съгласието си, и да разреши детето да пътува.

При необходимост, преди достигането на пълнолетието на детето, съдебното решение се прилага към подмяната на личните документи

Най-често това са случаите на изтичане, загуба или увреждане на паспорт.

Освен това, искането за издаване на задграничен паспорт на детето от ищеца е обосновано и съдът го признава.

Съдебното решение ще замени съгласието на родителя, който не е съгласен.

Това съдебно решение ще позволи на другия родител да представи документи за издаване на задграничен паспорт на детето.

При необходимост и преди достигането на пълнолетието на детето, този личен документ може да бъде подменян поради изтичане, загуба или увреждане.

Процедура за издаване паспорт на дете без декларация ?

Съдът в своите процесуални действия и при вземането на решение си е задължен да зачита изцяло интересите на детето.

Оценката, която извършва съдът, служи като предпазна мярка за сигурността на непълнолетното лице.Издаване паспорт на дете без декларация

Тя е от изключително значение, тъй като може да предотврати пътуване в държава с обявено военно положение, епидемия и други.

Основната цел на съда е да балансира интересите на детето, свързани с живота, здравето и пълноценното му развитие.

Възможно е единият от родителите да има местожителство в чужбина и да иска да изведе детето от страната за постоянно.

В такива случаи, освен проверката на мотивите, съдът трябва да преоцени и режима на личните отношения, като разгледа въпроса за родителските права.

Възможно е и промяна на взетите мерки от съда, както е предвидено в чл.59 ал.9 от Семейния кодекс.

Съдът трябва да провери условията, при които детето ще бъде отгледано и възпитано, при напускане на страната за постоянно.

Извършвайки своята лична преценка, основана на фактите, които е събрал, относно отношенията на родителите, съдът може да отхвърли искането, ако го счита за неоснователно.

В случай на положително решение, съдът може да разреши пътуването на детето, като изпълни условията и определи срокове до неговото пълнолетие.

За допълнителни въпроси сме на разположение на 0897 90 43 91 или office@lawyer-bulgaria.bg

Каква е необходимостта от заместващо съгласие за пътуване?

Когато едно от родителите не дава съгласието си за пътуване на детето в чужбина, съдебното решение замества този липсващ съгласителен акт.

Какви сценарии водят до необходимостта от този вид съгласие?

Различни ситуации като развод, неподписан брак, или фактическо съжителство могат да предизвикат конфликт и несъгласие по въпроса за пътуването на детето.

Какви документи са необходими, ако единият от родителите не дава съгласие за пътуването?

Съдебният процес изисква представяне на нотариално заверена декларация от родителя, който дава съгласието, или ако детето пътува с трето лице - декларация от двамата родители.

Какви са стъпките за започване на съдебно производство пред Районния съд?

Заявлението за съдебно производство се предявява от адвокат пред Районния съд и включва аргументация за необходимостта от пътуване и разглеждане на личните отношения на родителите.

Какъв е процесът, ако единият от родителите пребивава в чужбина и иска да изведе детето там за постоянно?

Съдът преоценява мотивите и личните отношения, след което може да решава за промяна на родителските права и уреждане на нов режим на отношенията.

Какво представлява задграничният паспорт и как може да се издаде в този контекст?

Задграничният паспорт позволява на детето да пътува извън страната. Съдебното решение замества съгласието на родителя и е основание за издаването му.

Как съдът се уверява, че взетите решения отразяват интересите на детето?

Съдът извършва оценка, зачитайки интересите на детето, осигурявайки, че взетите мерки са в негова полза, особено в отношение на живота, здравето и развитието му.

Съгласие за пътуване в чужбина

Много са случвайте, в който единият родител отказва да даде съгласие за пътуване в чужбина.

Съдебната практика е наложила критерии, съобразно които да се разрешава на единия родител да изведе непълнолетното си дете, въпреки волята на другия.

Родителят, който се нуждае от съгласие, депозира молба пред районния съд по настоящия адрес на детето.

В нея се посочват причините, поради които се иска извеждане на детето в чужбина, времето на престой и страната, която ще бъде посетена.

Съдът следва да бъде убеден от молителя, че пътуването е в интерес на детето.

Съгласно българското законодателство непълнолетните деца пътуват извън страната, придружени от двамата си родители, а при невъзможност – само от единия, но с писмено съгласие на другия.

СЪДЕБНО ДЕЛО ЗА ЗАМЕСТВАЩО СЪГЛАСИЕ Съгласие за пътуване в чужбина

При разтрогване на отношенията в семейството обаче въпросното съгласие често става непостижимо и се превръща в инструмент за съзнателен тормоз.

Законът изисква изрично единият родител да даде писмено съгласие в нотариална форма на другият родител.

В случай, че е налице сериозна причина Районен съд, чрез свое съдебно решение може да замести съгласието на другия родител.

Съгласно чл.127а ал.2 от СК , когато между родители е налице разногласие относно пътуване на дете в чужбина, се завежда дело за заместващо съгласие от съда.

В този случай, постановеното решение, замества волята на единия от родител, несъгласен с пътуване в чужбина.

За предявяването на този иск не е необходимо конкретна причина и непосредствена необходимост детето да пътува в чужбина.

Достатъчно е да е налице разногласие между родителите и невъзможност да се постигне такова, за да е налице правен интерес от сезирането на съда.

Осъществяване на правото на свободно придвижване е регламентирано в Конституцията на Република България.

Съгласно чл.24 ал.2 от Хартата на основните права на Европейския съюз, всички действия, които се предприемат от власти или частни институции

По отношение на децата, съдът се води от висшият интерес на детето, който е от първостепенно значение.

Пътуването на малолетни и непълнолетни лица в чужбина без родителите или настойниците си, както и само с единия от тях е обвързано с изискване да се представи на граничния пункт декларация-съгласие от липсващия родител/настойник.

Въпреки, че разпоредбата не постановява категорично задължение за представяне на такава декларация, тъй като текстът гласи, че „може да не се разреши напускане на страната” без такъв документ, на практика винаги такова съгласие се изготвя преди предприемане на пътуване.

Декларацията се изготвя в свободен текст, но в интернет пространството циркулират и много примерни образци, които могат да се използват.

Същата след изготвяне, декларацията трябва да бъде заверена нотариално.

При нотариалната заверка на нотариуса се представя акт за раждане за да се установи качеството на родител, респективно друг документ – за да се установи качеството на настойник/попечител.

Когато между родителите е налице спор или у някой от тях липсва воля за заверяване на такова съгласие, както и в случай, че съответния родител не може да бъде открит за да даде съгласие, е необходимо ситуацията да бъде разрешена от съда по реда на чл. 127а от Семейния кодекс.

Разпоредбата предвижда образуване на съдебно дело по молба на единия родител, насрочване на съдебно заседание, прилагане на доказателства относно фактите и обстоятелствата и накрая постановяване на съдебно решение.

Съдът може да постанови предварително изпълнение на това решение – т.е. да не се чака същото да влезе в сила. Искът се разглежда от районния съд по адреса на детето.

Особеност на съгласие за пътуване в чужбинаСъгласие за пътуване в чужбина

Съгласно Тълкувателно решение на ВКС  може да бъде дадено съгласие за пътуване на детето в чужбина, но при известни ограничения

Това се отнася или за неограничен брой пътувания за определен период до конкретни държави.

Не се допуска искане да пътува дете в чужбина без съгласие до неограничен брой държави.

Това се прави с цел защита интересите на детето.

Смисълът е да бъде предпазено и не се окаже в държава, в която има война, граждански размирици или др. рискове.

По тази причина съда не би разрешил извеждането на детето в държави, с които Република България няма договори за правна помощ.

Това се отнася и за държави, които не са страна по международните конвенции касаещи трансграничните отвличанията на деца.

СЪДЕБНО ДЕЛО ЗА ЗАМЕСТВАЩО СЪГЛАСИЕ

Решението е нотариално заверена декларация, предоставена на другия родител за пътуване на дете в чужбина.

Декларацията се заверява нотариално от единият родител, когато детето ще пътува с другия.

Декларацията може да бъде заверена и от двамата родители, ако детето ще пътува с трето лице.

Нотариално заверена декларация за съгласие се представя на граничните власти при напускане на граници и преминаване от детето.

При липса на декларация от другият родител граничните служители ще откажат преминаването на детето извън територията на страната.

Допълнителна причина би могла да бъде и трайната липса или неизвестността на единия родител другият родител да е поставен в невъзможност да изведе дете в чужбина.

В СК е предвидено възможност за единия от родителите да поиска предоставяне на заместващо съгласие на другия родител.

Заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина

  • Родителите се намират в брак, но единият от тях отказва да даде съгласие за пътуване на тяхно малолетно или непълнолетно дете в чужбина;
  • Родителите са разведени, но единият отказва да даде съгласие за пътуване в чужбина;
  • Родителите не са встъпвали в граждански брак и единият родител отказва да даде съгласие за напускане на общо непълнолетно дете в чужбина;
  • Единият от родителите е в неизвестност и е невъзможно да бъде получена писмена нотариално заверена декларация -съгласие.

За допълнителна информация обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Какво представлява съгласие за пътуване в чужбина ?

Съгласие за пътуване на дете в чужбина не се изисква, ако то се придружава и от двамата родители. Когато обаче детето ще пътува с единия родител, самò или с трето лице (роднина, приятел на семейството, учител) е необходимо писмено съгласие от другия родител или и от двамата родители.

За какво е нужна декларация за пътуване в чужбина ?

Най-често за даване на съгласие за пътуване на дете в чужбина се съставя декларация или пълномощно. Препоръчваме преди да подпишете такава декларация да се консултирате с адвокат. Професионалният ни опит показва, че ползването на бланки от интернет създава впоследствие проблеми и за двамата родители, особено когато те са разведени или разделени по някаква причина.

Как се изготвя декларация за пътуване в чужбина ?

Декларацията-съгласие за пътуване на дете в чужбина трябва да бъде нотариално заверена. Заверката може да се извърши от нотариус, консул или кмет на населено място.

Може ли да се преодолее липсата на съгласие за пътуване в чужбина ?

При разведени или разделени родители, много често единият родител отказва да даде съгласие детето да пътува в чужбина. В този случай е необходимо да се заведе съдебно дело за получаване на т.нар. заместващо съгласие по чл. 127а от Семейния кодекс. Молбата се подава в районния съд по настоящия адрес на детето. В делата по чл. 127а от СК следва да се докаже, че причината за пътуване на детето е основателна. Такива причини могат да бъдат: лечение, образование, спортни дейности, празници и тържества на близки и роднини и др. Времето на пътуването трябва да е ясно определено, както и местонахождението на детето, докато е извън България.

Може ли съдът да откаже издаване на декларация за пътуване в чужбина ?

съдът винаги се ръководи от най-добрия интерес за детето. За това, причината за пътуване трябва да е в интерес на детето, а не на неговия родител. Съдът ще откаже да даде разрешение, когато искането е за пътуване до: държава, в която има размирици; държава, в която още не са отстранени последиците от скорошни природни бедствия; държава, за която, макар и временно, не е препоръчително пътуване; държави, с които България няма сключени договори за правна помощ, които не са членки на ЕС или не са членки на Хагската конвенция от 1980 г. за гражданскоправните аспекти на международното отвличане на деца, или които прилагат законодателство, различно от светското и българската държава не би могла да гарантира изпълнението на собствените си съдебни решения за осъществяване на мерки за лични отношения между детето и родителя, който се е противопоставил на извеждането му зад граница.