fbpx

Публикации

Разпореждане с имот на дете

Едно от изискванията за продажба на имот е да бъдат взети под внимание изискванията за сделката, ако се касае за разпореждане с имот на дете.

За да бъде сключена сделка за продажба на имот, собственост на дете, е необходимо Съдебно решение на районен съд относно разпореждане с имота на детето.

В Семейния кодекс поначало е предвидено, че всеки един от родителите управлява имуществото на своето дете в негов интерес и с грижата на добър стопанин.

Налице са обаче няколко хипотези, при които родителят следва да получи разрешение от Районния съд по местонахождение на детето, за да може да се разпореди с негови:

  • недвижими имотиРазпореждане с имот на дете
  • движими вещи чрез формални сделки
  • влогове
  • ценни книжа.

Необходимо е да бъде отбелязано, че разрешение за разпореждане може да бъде допуснато единствено, ако с него не се противоречи на интересите на детето.

Изсквания към сделката за разпореждане

Съдебното решение изисква особени правила за продажба на притежавани от малолетен или непълнолетен идеални части от недвижим имот.

Това съдебно решение се отнася и за случаите, в който е налице сделка по замяна на имот или идеални части от такъв, собственост на дете

Законът включва изрично в списъка на изисквания за

A/Влязло в сила съдебно решение и

Б/ Разрешение от съд за сделки по обезпечаване на кредит с имот на малолетни или непълнолетно лице.

Тези изисквания следва да бъдат налични преди извършване на сделката с имот на дете.

Районният съд дава разрешение за продажба на имот, собственост на дете, само ако сделката е в интерес на детето.

Важни и неотложни нужди на семейството също могат да бъдат причина за даване на такова разрешение.

Разпореждане с имот на детеПроцедура пред Районен съд

За да се разреши прехвърляне на имот на дете, се подава молба до Районния съд.

Когато се касае за имущество на малолетно дете, искането за разпореждане се прави от неговите законни представители.

В случаите, когато става дума за имущество на непълнолетно дете, искането следва да бъде направено от самото дете със съгласието на неговите родители/родител или попечители.

В случай че детето е гражданин на държава извън ЕС и обичайното му местопребиваване е в чужбина, компетентен е районният съд по местонахождението на имота.

Ако детето е гражданин на държава членка в ЕС с обичайното му пребиваване там, компетентният съд се определя от Регламент (ЕО) № 2201/2003 г.

След подаване на документите, съдът е длъжен да се произнесе незабавно.

След подаване на молбата повечето съдилища искат становище от Дирекция „Социално подпомагане”, отдел “Закрила на детето”

Целнта на производството е да се определи дали сделката е в интерес на детето.

За допълнителна информация, моля обадете се на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg